Екатерина Солцева

Department of Russian Studies

Sofia University "Saint Kliment Okhridski"

Sofia 1504, 15 Tsar Osvoboditel Blvd.

phone (+3592) 9308 ext. 247

fax (+3592) 946 02 55

e-mail: solnceva_e@slav.uni-sofia.bg

e-mail: solnceva@yahoo.com

СУ "Св. Климент Охридски"

Академична информация Професионален опит Конкурси Конференции Публикацииu
Редактирани трудове Преводи Научни съобщения и доклади Работа с компютор Чужди езици

Академична информация

1975-1981

Факултет:

Факултет по славянски филологии

СУ "Св. Климент Охридски" Катедра: Задочен докторант при Първа руска катедра
Задочна докторантура по специалността”Лингвистика на текста”
Дисертация на тема: “Езиковите стереотипи в научните текстове”/ върху материал от руски, български и полски рецензии”/
Специализации
1978 Варшавски университет лятна езикова практика
1979

Варшавски университет ХХ Полоникум

20.11.1979-20.04.1980

6-месечна специализация във Варшавски университет

Специализация с научен ръководител Рох Сулима /подготовка на дипломна работа/
1994 Полска Академия на науките Институт за литературни проучвания по покана на проф.Тереза Добжинска/ по повод конф. “Лингвистика на текста”. Със съдействието на полската фондация “Стефан Батори”
1996 Ополе – Институт по славянски филологии по покана на проф.Станислав Гайда /Със съдействието на Фондация” Отворено общество”/
1998 Москва – Институт по руски език “А.С.Пушкин” по покана на проф.О.Д.Митрофанова- ректор по наука /Със съдействието на Фондация “Отворено общество”/
2001

Краков – Ягелонски университет /1-30 юни/ Със съдействието на фондация “Кралица Ядвига”


Професионален опит и реализация

Институция: Комитет за култура – Направление за фундаментално документиране духовния мироглед на българския народ
Длъжност: Организатор – 1980-1981
Описание: Обработка на архива на първия български етнограф Христо Вакарелски

Институция: Казахски държавен университет”С.М.Киров”/В момента е преименован Ал фараби/ 1981-1983
Длъжност: Лектор по полски и български език
Описание: Започнах научната си дейност под ръководството на проф. М. М. Копиленко

Институция: СУ”Св.Климент Охридски” – ФСФ при СУ”Св.Кл.Охридски”- Текстологична лаборатория под ръководството на проф.Р.Павлова 15.09.1984
Длъжност: Филолог-специалист

Институция: Университетско издателство”Св.Климент Охридски” 1.05.1989- 9.12.1993
Длъжност: Научен редактор

Институция: 119СОУ”Акад.Михаил Арнаудов15.09.1994-1996
Длъжност: Преподавател в колежа последните предмети:”Хора в организацията”, “Организацията в нейната среда”и “Банково дело".
Други езици: Полски, руски, английски

Институция: Славянски университет 1996-2000
Длъжност: Преподавател по бизнес-руски език при Факултет управление, Икономика и Экология

Институция: СУ”Св.”Климент Охридски”20.01.2001 и досега
Длъжност: Редактор на периодичните заглавия при ФСФ

Конкурси

1991 спечелен конкурс по специалността “Лингвистика на текста” при ФСФ СУ”Св.Кл.Охридски
1994 спечелен конкурс за научен проект, обявен от полската фондация "Стефан Батори" във Варшава
1998 спечелен конкурс за стипендия на територията на Русия пред смесената българо-руска комисия, организирана от отдел "Студенти и специализанти" при МОН София
2001 Спечелен конкурс, обявен от Полския културен институт при полската фондация “Кралица Ядвига” на Ягелонския университет в гр. Краков – Полша
2003 Спечелен конкурс, за субсидия от Национален фонд култура за участие в конфепенции в гр. Познан - Полша

Конференции

1. Юбилейна научна конференция, посветена на 50 г. от създаването на специалността “Руска филология” в СУ”Св.Климент Охридски”, /17-18 октомври, 1996, С.,/
2. Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых – Третье тысячилетие, Бауманский университет, Москва, 1997.
3. Международная конференция на тему:”Лингвистические и культуроведческие аспекты русского языка в сопоставлении с родным”,МАПРЯЛ, Пловдив, 1996 /11-14 октомври/.
4. Седьмой международный симпозиум МАПРЯЛ’98, В.Търново /9-12 април/
5. IХ Международен конгрес МАПРЯЛ’99 на тема:”Русский язык, литература и культура на рубеже веков, /Братислава, /16-21 август/.
6. II Международна конференция на тема:“Чуждоезиково обучение за специални цели”, Варна, /8-10 юни/ 2001.
7.

Международна научна конференция на тема:”Обучение без граници”, Език и култура, Департамент за езиково обучение ИЧС, С., /15-17 ноември/, 2001.

8. Восьмой международный симпозиум МАПРЯЛ’2002 на тему:”Теоретические и методические проблем, русского языка как иностранного в начале ХХI века”, В.Търново /4-7 април/ 2002.
9. Международна юбилейна конференция, посветена на 50 г от създаването на сръбското славистично дружество в Белград /20-22 февруари/ 2002, на тема: "Славянските езици и култури в контекста на актуалните интеграционни процеси".
10. Юбилейна конференция, посветена на 30 години от основаването на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски, Шумен 2002
11. Международна конференция на МАПРЯЛ на тема:”Европейската русистика и съвременносттта” /Русское слово в изменяющейся картине мира”, Познань /9-13 септември8 У-т им.Адама Мицкевича, 2003.
12. Международна научна конференция на тема: "Славянският свят в условия на глобалицзация", София 4-5 Декември 2003 г.
13 Кръгла маса на тема: "Реформите в образованието и глобаризилращият се свят" (15.12. 2003 г.) РКИЦ, София


Публикации

1980 Природните сили в славянските пословици и поговорки, Сп.”Български фолклор”, Год.VI, 1980, кн.3, БАН, с.85 Вж. Втора национална конференция на младите фолклористи в гр.Берковица.
1981 Природата и нейните стихии в българските, полските и руски гатанки, сп.”Български фолклор”, Год.VII, 1981, кн.4 БАН, с.95, Вж.След четвъртата национална конференция на младите фолклористи и етнографи в гр.Елена
1983 Природные силы в славянских паремиях, Сборник конференции молодых ученых КазГУ, г.Алма-Ата, 1983
1984 Солнцева Е.В., Хмельницкая И.Б.”О лексико-фразеологических особенностях авторското повествования /на матерлиале произведений В.Астафьева, Ф.Абрамова, Е.Носова, В.Распутина/, - В:Юбилейном сборнике филологического факультета КазГУ – Исследования языка писателя – Алма-Ата, 1984.
1984

Солнцева Е.В.Хмельницкая И.Б. Ст. О роли контекста при воссприятии фразеологии – В сб.участников юбилейной конференции молодых ученых КазГУ, Алма-Ата, 1984

1984 Тезисы доклада на тему:”Комплексный лингвистический анализ фразеологии” – В Юбилейном сб. КазГУ, Алма-Ата, 1984
Солнцева, Е.В.Булгакова Г.Ф.Славянская фразеология – учебное пособие для студентов заочников русского отделения филологического фукультета, Алма-Ата, 1984
1997 Солнцева-Накова Е.В. Ст. Языковые стереотипы как средство описания в научных текстах /Исследование, проведено на материале русских, болгарских и польских научных рецензий, III-с.51 – В сб.Молодежь и наука третье тысячилетие; Международный научный конгрес студентов, аспирантов и молодых ученых Сб.трудов т.1 М., НТА “Актуальные проблемы фундаментальных наук, 1997


Научни съобщения и доклади

1996 “Речеви стереотипи, осигуряващи автоматична връзка между мислeнeто и речта, възприятието и разбирането- В Сп.Съпоставително езикознание, бр.№3, с.105, С. /Докладът бе изнесен на Трети Софийски славистични четения “Лингвистика и поетика”, посветени на 100-годишнината от рождението на Р.О.Якобсон /24-26 май 1996/
1997 “О современном состоянии и аспектах изучения сопоставительной стилистики / на материале русских и болгарских научных текстов/ - ВСб. МАПРЯЛ Пловдив 1997 Лингвистические и культуроведческие аспекты русского языка в сопоставлении с родным, с.92
1998 “Языковые стереотипы в мире бизнеса” – В сб.МАПРЯЛ, В.Търново, Лингвистические и культуроведческие вопросы обучения русскому языку как иностранному /9-12 апреля/ В.Търново, с.112
2000 “Оптимизация на лингвистичните изследвания при съвременните условия – /Докладът бе изнесен на.Пети национални славистични четения В чест на 90 годишншната от рождението на акад. Емил Георгиев, 80 годишнината от рождението на проф.Светомир Иванчев и 70 годишнината ст рождението на проф.Боян Ничев /София, 5-6 05 2000 г. СУ”Св.Климент Охридски”/ - В Научни доклади и съобщения от конференцията, посветена на 10-годишнина на филологическия факултет и Европейската година на езиците, Благоевград, 2002, с.86-94
2001 “Фактори за адекватността на интерпретацията на научните текстове – В:Сб.Пета конференция на ФДФ на тема:”Коментар, интерпретация, възможност за четене /1 и 2 06.2000/УИ”Св.Климент Охридски”, 2001, с.590
2001 “Проблемът за езиковите стандарти при чуждоезиковото обучение” – В сб.II международна конференция “Чуждоезиковото обучение за специални цели” /8-10 юни, медицински университет – варна, 2001, с.117
2001 “Стереотипные компоненты архитектоники научного текста – В сб.:Език и култура.Обучение без граници” международна научна конференция, Департамент за езиково обучение ИЧС при СУ”Св(Кл.Охридски”, 15-17 ноември 2001, с.111-117
2002 “Развитие лингвистики текста как самостоятельной научной дисциплины и ее место среди других наук – В сб.Litora psicholinguistika.Психолингвистични брегове / Сборникът е посветен на юбилея на доц.д-р Пенка Илиева-балтова/С., 2002, изд.СемаРШ, с.278
2002 “Някои бележки за съвременното състояние на лингвистиката на текста в България и Германия” –Докладът е изнесен на конф. На тема “Германците и българите в диалог” – Сп.Съпоставително езикознание год. ХХVII, 2002, кн.1 с.104-114
2002 “За архитектониката на научните текстове” – В сб.На Юбилейната научна конференция, посветена на 120 години от основаването на държоавното педагогическо училище в Шумен; 80 години от откриването на висшия педагогически курс в Шумен и 30 г. Шуменски университет с.242
2002 “Проблема языковых стандартов при обучении иностранным языкам” – В сб.Казахского национального университета им.Аль-Фараби, Алматы, Серия Филологическая №5/56/, с.10-14
2002 “Скриптокультурные вариации в русском и болгарском языке” – В Сб.МАПРЯЛ 2002, 8-мой международный симпозиум на тему”Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в начале ХХI века /доклады и сообщения/В.Търново, 4-7 апреля, 2002, с.217
2002 “О проблеме стереотипов в научных текстах” – В сб.Стереотипность и творчество в тексте, выпуск 6 межвузовский сборник научных трудов под ред.М.П.Котюровой, Пермь, 2002
2003 “О некоторых моделях содержательно-смысловой структуры научного произвединия – В сб.Европейская русистика и современность, Х международная конференция под эгидой МАПРЯЛ /Русское слово в изменяющейся картине мира/, /10-13 сентября/, Познань /


Редактирани трудове

1. Хрестоматия по истории русского литературного языка
П.Филкова, А.Градинарова, Цв.Ралева, С.1991, 210 с.
2. Староболгарские традиции в истории русского литературного языка
П.Филкова, С., 1991, 580 с.
3. Древнерусские повести /жанры ХVII/ века
Л.Боева, С., 1992, 219 с.
4. Русский фольклор, Евд. Метева, С., 1991, 300 с.
5. Век живи, век учись /333 русские пословицы и поговорки/
К.Андрейчина, Р.Спасова, С., 1992, 120 с.
6. Практикум по пунктуации
В.Лаптева, А.Липовска, С.1991, 290 с.
7. Синтаксис современного русского языка
Б.Блажев, Цв.Йотов, С., 1992, 380 с.
8. Лингвистика одновременного говорения
Цв.Йотов, С., 1992, 198 с.
9. Методика на обучението по български език и литература в началните класове
Ст.Здравкова, С., 400 с.
10. Русская фонетика
Т.Стоева, 1993, С., 221 с
11. Пособие по аналитическому чтению
М.Шахаран, Здр.Иванова, З.Котева, С., 106 с
12. Д-р Константин Стоилов
Анна Трнка-Чипева С., 1992, 70 с.
13. Нов фразеологичен речник на българския език
К.Анкова-Ничева, С., 1993, 462 с.
14. Българските числителни
Б.Николаев /под печат/, както и много годишници на Софийския университет


Преводи

1985 Адам Бахдай –“Аз и пилотът”/от полски език/, Изд.”Отечество” С.,
1996 Осман бей – “Мелек ханъм” /от руски/ УИ”Св.Климент Охридски”С.,


Работа с компютор


Чужди езици

Руски майчин език
Български отлично
Полски писмено и говоримо
Английски писмено и говоримо


Страницата е изготвена от Агенция НЕСТ ООД

София, Октомври 2004 г.