Вие сте тук: Начало Специалности Българска филология Учебни програми Руска литература на XX век
ПДФ Печат Е-мейл

Руска литература на ХХ век

 

Хорариум - 45 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Кредити: 4

Форма на заключителен контрол: устен изпит

 

Анотация

 

Учебната дисциплина „Руска литература на ХХ век” е задължителна съгласно учебния план на специалността “Славянски филологии”. Учебната програма е разположена в един семестър (V семестър) с хорариум 45 часа лекции и 15 часа упражнения. Завършва с устен изпит. Програмата цели да запознае студентите с основните етапи от развитието на руската литература и култура, като проследява съществени проявления в литературния живот и в творческия процес на най-ярките й представители. Материалът обхваща края на ХІХ век и завършва с литературните процеси от началото на ХХІ век. Акцентира се върху връзката с класическия канон на руската литература от ХІХ век, проследяват се процесите в руския „Сребърен век”, представят се отделните школи и направления на руския модернизъм. Особено място се отделя на емблематичните имена в руската литература от ХХ век, на петимата Нобелови лауреати: Бунин, Пастернак, Шолохов, Солженицин, Бродски. Историята на руската литература от ХХ век включва и анализ на соцреализма, който се разглежда в контекста на обществените явления от периода 1917 – 1991 г. Студентите се запознават с руската емиграция и нейните представители от „трите вълни”. Лекционният курс съдържа и обзор на най-новата руска литература, създадена в края на ХХ век и началото на ХХІ век.

 

Форми и методи на оценяване:

Реферати, наблюдения върху работата на семинарните занятия, устен изпит.

 

 

Лекционен курс

 

Тема №

Наименование на темата

Хорариум

1

Руско краевековие ХІХ – ХХ век. Преоценка на класическия канон. Основни представители. Представяне на творчеството на руските неореалисти. Жанрови особености в прозата на Ал. Куприн, Ив. Бунин, М. Горки и др.

3 ч.

2.

Руският „Сребърен век”: философски предпоставки, взаимодействие с европейския модернизъм. Школи и направления.

3 ч.

3.

Руският символизъм. Основни представители. Мотиви и теми в поезията. Руският акмеизъм. Основни представители. Мотиви и теми в поезията. Руски авангард. Руски футуризъм. Основни представители. Мотиви и теми в поезията.

3 ч.

4.

Разломът на Русия. Гражданска война, емиграция, нов обществен строй – контекст на литературата от периода 1917 – 1922 г.

3 ч.

5.

Утопия и антиутопия в руската литература. Е. Замятин и романът „Ние”. Прозата на А. Платонов. Романи и повести за неосъществената утопия.

3 ч.

6.

Живот и творчество на М. Булгаков. Жанрови особености, основни теми. Романът „Майсторът и Маргарита”.

3 ч.

7.

Пътят на руската емиграция от първата вълна. Творчеството на Вл. Набоков – Сирин.

3 ч.

8.

Б. Пастернак – поет и прозаик. Романът „Доктор Живаго”.

3 ч.

9.

     Съветският канон. Творчеството на М.  Шолохов.

3 ч.

10.

     Руски дисиденти. Самиздат и тамиздат.

     Творческият път на Ал. Солженицин.  

     Лагерната тема – тема табу.

3 ч.

11.

Творчески портрет на Й. Бродски. Поезия и есеистика.

3 ч.

12.

Постсъветски период. Литературни процеси. Руският постмодернизъм.

3 ч.

13.

Основни представители на съвременната руска проза. Теми и герои.

3 ч.

14.

Прозата на Б. Акунин, В. Ерофеев, В. Пелевин.

3 ч.

15.

Женските гласове в съвременната руска проза: Л. Петрушевска, Т. Толстая и Л. Улицка.

3 ч.

 

Семинарни упражнения

 

Тема №

Наименование на темата

Хорариум

1.

Руско краевековие. Неореализъм. И. Бунин и А. Куприн

2 часа

2.

Руски символизъм – А. Блок, К. Балмонт, З. Гипиус, В. Брюсов и др. Акмеизъм – А. Ахматова, Н. Гумильов, О. Манделщам

2 часа

3.

Руският вариант на футуризма – В. Хлебников, В. Маяковски, И. Северянин. Руски авангард – ОБЕРИУ, Д. Хармс.

2 часа

4.

Канонът на соцреализма – М. Горки., Н. Осровски, М. Шолохов.

2 часа

5.

М. Булгаков – романът „Майстор и Маргарита”.

2 часа

6.

Б. Пастернак – романът „Д-р Живаго”.

2 часа

7.

А. Солженицин – „Един ден на Иван Денисович”.

2 часа

8.

Й. Бродски – поезия и проза.

1 час

 

 

 

 

Съставили програмата:

Доц. д-р Румяна Евтимова

Гл. ас. Пролет Паунова

 

 

 

Литература:

 

Божанкова, Р. Руският постмодернистичен текст. С., 2001.

Евтимова, Р. Догадки за смисъла. С., 2006.

Евтимова, Р. Божанкова, Р. и др. Руска литература от ХІХ и ХХ век. Пловдив, 2005.

Казак, В. Енциклопедия на руската литература през ХХ век. С., 2002.

Костова-Панайотова, М. Руският поетически авангард през ХХ век: теория и практика. Благоевград, 2010.

Милчаков, Я. Социални полета на литературата. С., 2009.

Руска литературна класика. Съст.П.Троев. Т. 3,4. С., 1996, 1998.

Руска модерна поезия. Велико Търново, 1994.

Руска модерна поезия. Съст. Стоян Илиев, Маргарита Каназирска, Здравко Желев,Ивайло Петров, Мариана Шопова. С., 2005.

Социалистическият реализъм. Сборник под редакцията на П. Дойнов. С., НБУ, 2008.

Троев, П. Руският модернизъм. Енциклопедичен речник. С., 2004.

 

 

 

Други източници:

www.lib.ru      

www.ruthenia.ru

www.nigma.ru

  

 
Администратор на сайта                      Дизайн: вариант на Beep от Red Evolution