Skip to content Skip to navigation
Калдиева-Захариева, Стефана. 2013. Българска фразеология. Българска лексикология и фразеология. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов".
Гливинская, Вера. 2010. Фразеология и дидактика. В , Лексикографията в европейското културно пространство. Материали от Петата национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология, София, 19-20 октомври 2009 г., 379–388. Велико Търново: Знак '94.
Георгиева, Стефка. 2011. За характера на фразеологичните неологизми в българския език. В , Езиковедски изследвания в чест на проф. Сийка Спасова-Михайлова, 155–162. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов".
Vraciu, Ariton. 1980. Limba daco-geților. Timișoara: Facla.

Страници

Subscribe to Св. Наум RSS