Skip to content Skip to navigation
Фром Е. 1992. Бягство от свободат. София: Христо Ботев.Фройд З. 1991. Ерос и култура. Плевен: Евразия-Абагар.Кръстева Ю. 1997. Времето на жените. В: Дамянова П, Камбуров Д, Мерджанска К, Мухарска Р, Николчина М. Времето на жените. София: УИ „Св. Климент Охридски”; с-ци 16-40.Константинов К. 1991. Кръв. 3rd изд. София: Хемус.Ериксън Е. 1996. Идентичност, младост и криза. София: Наука и изкуство.Вайнингер О. 1991. Пол и характер. София: ИК „Ренесанс“ към ДФ „Декарт“.Младенова О, Велчева Б. 2013. Ловешки дамаскин. Новобългарски паметник от XVII век. София: НБКМ.Велчева Б. 1964. Показателни местоимения и наречия в новобългарските дамаскини от XVII и XVIII век. Известия на Института за български език. 10:159–233.Василев ВП. 1980. Дамаскините в българската книжовна традиция. В: Георгиева Е, Тодорова Н, Иванова-Мирчева Д. Вековни български езикови традиции. София: Народна просвета; с-ци 107–110.

Страници

Subscribe to Св. Наум RSS