Библиография

Found 50 results
2016
Л. Ненова, Нови преписи на Богородичния акатист от библиотеката на Зографския манастир., Светът е слово, словото е свят (Сборник с доклади от юбилейна национална конференция с международно участие, посветена на 25 години Филологически факултет), с-ци 163–170, 2016.
Л. Ненова, Ръкопис № 121 от библиотеката на Зографската света обител., Годишник на асоциация „Онгъл“, Т. 16, 2016.
под печат.
2015
свещ.Козма Поповски, Кой е най-ранният псалтир между Зографските ръкописи?, Кирило-Методиевски четения 2015. Юбилеен сборник, с-ци 261-266, 2015.
За ръкописен фрагмент Зогр.295
2014
свещ.Козма Поповски, Неизвестни и малко известни ръкописи на Зографската Света обител, Афон и славянский мир. Материалы международной научной конференции, посвященной 1000-летию присутствия русских на Святой Горе. Белград, 16–18 мая 2013 г., том 1, с-ци 205-222, 2014.
2013
В. Велинова и Пеев, Д., Щрихи към личността и делото на отец Паисий, in "История славянобългарска" и духовният живот през 30-те и 40-те години на XIX век. Паисиада 1762-2012. , Велико Търново: Университетско издателство "Свв. Кирил и Методий", 2013, с-ци 19 - 43.
2012
М. Димитрова и Пеев, Д., Из историята на Историята – преписи и преработки на Паисиевия текст, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Научни трудове, сб. А. Филология, том 50, бр 1, с-ци 50 - 72, 2012.
Д. Пеев, История славянобългарска – география на преписите в миналото и днес, История славянобългарска 1762-2012. Научни хоризонти на четвърт хилядолетието, с-ци 58 - 65, 2012.
Х. Паисий, История славянобългарска: Критическо издание с превод и коментар. Света Гора Атон: Зографска света обител, 2012.
2009
К. Иванова, За два светогорски кодекса, съдържащи слова на Йоан Екзарх, Кирило-Методиевски студии, том 18, с-ци 228-247, 2009.
Заглавие на тома "Средновековието в огледалото на един филолог", посветена на проф.д-р Светлина Николова. За ръкопис Зогр.94
Е. Мусакова, Изборното евангелие от централната държавна библиотека в Букурещ и неговите части в сбирките на Рилския и Зографския манастир, Кирило-Методиевски студии, том 18, с-ци 477-494, 2009.
За ръкопис №283.
2005
Е. Мусакова, Pimen of Zograph’s Manuscripts as an Example of Collaboration Among Scribes, Хризограф, том 2, с-ци 169-199, 2005.
Москва: Сканрус, 2005.
2001
И. Карачорова, За състава на Радомировия псалтир, Старобългарска литература, том 32, с-ци 111-120, 2001.
1997
Л. Макаријоска, Радомиров псалтир, том 5. Скопје: Институт за македонски јазик "Крсте Мисирков", 1997, с 331.
На наспор. насл.стр.: Le psautier de Radomir / préparé par Liljana Makarijoska Извори и нивни скратеници, речници: стр. 148 Библиографија: стр. 133-147 [223 единици]
1995
Д. Караджова, Археографски приноси за ръкописно хранилище на Зографския манастир на Света гора., Археографски прилози, том 17, 1995.
Е. Мусакова, Бележки върху украсата на Зографското четириевангелие, Светогорска обител Зограф, том 1, с-ци 107-111, 1995.
София: СУ „Св. Климент Охридски”
В. Гюзелев, Библиотеката на Зографския манастир през ХІІІ-ХІV век, Светогорска обител Зограф, том 1, 1995.
А. Бояджиев, Зографските листове, Светогорска обител Зограф, том 1, 1995.
1994
Б. Райков, Кожухаров, С., Миклас, Х., и Кодов, Х., Каталог на славянските ръкописи в Библиотеката на Зографския манастир на Света Гора. София: CIBAL, 1994.
К. Иванова, Малки бележки върху ръкописи от библиотеката на Зографския манастир, Старобългарска литература, бр 28-29, 1994.
Идентификация на фрагменти от Зографските ръкописи намиращи се в Държавната публична библиотека в Санкт Петербург.
Б. Христова, Ръкописите от XIV век в библиотеката на Зографския манастир, Старобългарска литература, бр 28-29, 1994.

Страници