Конкурс за финансиране на научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания/интелектуална собственост

 

Уважаеми колеги,

На 14.03.2023 г. ръководството на СУ „Св. Климент Охридски“ стартира Конкурс за финансиране на научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания/интелектуална собственост - Сесия I.

Препоръчвам на всички участници да се запознаят подробно с Методиката за разпределение на средствата, кандидатстване, класиране и отчитане на проектите, както и с останалата част от проектната документация, достъпна на посочените в Заповедта на Ректора линкове. Оценяването на проектите ще бъде обвързано с основната цел на програмата – осъществяване на публикации в издания, включени в Web of Science, като ще се отчита и съотношението между бюджета на проекта и броя на планираните публикации.

Обръщам внимание на преподавателите от Факултета по славянски филологии, които ще подават проектни предложения за конкурса, че ФС на ФСФ прие допълнителни вътрешни правила за провеждането на първата сесия от конкурса във Факултета.

 

Заявките на желаещите да участват в конкурса се приемат от 15 март 2023 г. до 17:30 ч. на 12 април 2023 г. по електронен път на адрес: 

https://projects-summit.uni-sofia.bg/projects/

Проектни предложения, които не са подадени по определения ред, няма да бъдат приемани за разглеждане и класиране.

Формулярите за участие в конкурса, както и Методиката за разпределение на средствата, кандидатстване, класиране и отчитане на проектите по точка 3.4 „Научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания/интелектуална собственост“ са публикувани на адрес: 

https://projects-summit.uni-sofia.bg/projects/

 

Конкурс за финансиране на научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания/интелектуална собственост - Сесия I. (Заповед)

Методика за разпределение на средствата, кандидатстване, класиране и отчитане на проектите по точка 3.4 „Научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания/интелектуална собственост“

Вътрешни правила на ФСФ относно повеждане на първа конкрусна сесия по програмата „Научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания/интелектуална собственост“ (научна комисия за провеждане на първа конкурсна сесия)

Допълнение към вътрешните правила на ФСФ

 

Времеви график за дейностите по конкурса във ФСФ

Подаване на проектните предложения

15.03. – 12.04.2023 г.

Рецензиране (по двама външни рецензенти на всеки проект)

13.04. – 26.04. 2023 г.

Подоване на обобщен доклад и предложение за класиране от факултетната Научна комисия

До 3 май 2023 г.

Обявяване на окончателното класиране и финансиране на спечелилите проекти от Университетската комисия

До 10 май 2023 г.

 

                                                                              Доц. Бойко Пенчев,

                                                                              Декан на ФСФ

София

15.03.2023 г.