Print

 

                                                                                                                                         

 

ПРОЕКТ №BG05M2OP001-2.016-0019

"Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Югозападен университет "Неофит Рилски" и Техническият университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

Ръководството на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и екипът за управление на Проект BG05M2OP001-2.016-0019 „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Обявява процедура за подбор на преподаватели, студенти, докторанти и млади учени от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за провеждане на краткосрочни специализации/мобилности с цел преподаване и обучение в асоциираните партньори по проект BG05M2OP001-2.016-0019 , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

  1. Предвидените краткосрочни специализации на преподаватели в чужбина (14 двуседмични и 3 едномесечни) са при асоциираните партньори, удостоени с харта за висше образование „Еразъм“ и включват, съответно:

 

  1. Критерии за избор на преподаватели за участие в краткосрочни специализации;

А. Преподавателите да са на трудов договор, хонорувани преподаватели или да имат придобита научна степен в едно от следните професионални направления: професионално направление 2.1 „Филология“, 2.2 „История и археология“, 3.5  „Обществени комуникации и информационни науки“ и/или да преподават в съответните професионални направления;

Б. Преподавателите да са включени в разработване на лекционен курс за нова дисциплина, да имат интерес за въвеждане на иновативни методи на преподаване, разработване и внедряване на образователни ресурси или разработване на чуждоезикова програма;

В. Да имат умения за използване на ИКТ базирани образователни технологии, както и мотивация за прилагане на образователни иновации;

Г. Преподавателите да са със свободно владеене на работния език в приемащия университет (в зависимост от спецификата на обучението може да бъде както английски, така също и езикът на страната или основният език на обучение при колегите-филолози). Препоръчително е нивото на владеене на работния език да е най-малко В1.

 

  1. Предвидените краткосрочни специализации на студенти и докторанти (6 тримесечни) и на пост докторанти, специализанти и млади учени (6 тримесечни) са при асоциираните партньори, удостоени с харта за висше образование „Еразъм“ и включват, съответно:

 

  1. Критерии за избор на студенти в изходяща мобилност за обучение

 

Ограничение: Студентът не трябва да надвиши 12 месеца мобилност за съответната образователна степен.

 

  1. Критерии за избор на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени/преподаватели за изходяща мобилност за изпълнение на научно изследователски задачи
  1. Необходими документи за участие в процедурата:

 

  1. Място и срок за подаване на документите за участие в процедура за подбор:

 

 

Всички съобщения във връзка с провеждане на процедура по подбор на участници в мобилности, както и образците на документите се обявяват на страницата на проекта в официалния сайт на СУ „Св. Климент Охридски“.