Мили колеги и приятели,

Водещата тема за следващия брой на списание Colloquia Comparativa Litterarum, 2023 e

 

ФОРМИ И МЕХАНИЗМИ НА ЕМПАТИЯТА:

ГЕРОИ И АНТИГЕРОИ В СРАВНИТЕЛНА ПЕРСПЕКТИВА.

Героизиране, персонализиране, деперсонализиране. Психологически и етични проблеми, откроени в литературата и изкуствата. Проучвания: от реалистичното до символичното и фантастичното. Тематизация на емпатични преживявания и етически импликации в процеса на писане и четене. (Де)хуманизация, добавена или изгубена индивидуалност.

 

До 31  януари 2023 г. очакваме новите статии по тази и други компаративни теми, както и рецензии за нови книги (22 000 знака за статии; 5 000 до 10 000 знака за рецензии). Текстовете за публикуване на български, френски или английски език се изпращат по имейл на следния адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Colloquia Comparativa Litterarum, ISSN: 2367-7716, е годишно онлайн академично списание на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със свободен достъп и двойно анонимно научно рецензиране, което публикува проучвания по Сравнително литературознание и Балканистика.

Досегашните броеве и още подробности за списанието вижте на:

ejournal.uni-sofia.bg/index.php/Colloquia

 

Abstracting and Indexing Information
- National Reference List of contemporary Bulgarian scientific publications with scientific review

- Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
- MLA International Bibliography 

- Web of Sceince – in process

 

Colloquia Comparativa Litterarum : ejournal.uni-sofia.bg/index.php/Colloquia

Leading theme of the next, 2023 issue: FORMS AND MODES OF EMPATHY: HEROES AND ANTI-HEROES IN A COMPARATIVE PERSPECTIVE. Hero-making, personalisation, depersonalisation. Psychological and ethical probing through literature and the arts. Studies ranging from the realistic to the symbolic and the fantastic. Thematisation of experiences of empathy and ethical implications in the processes of writing and reading. (De)humanisation, loss or gain of individuation. Papers (22,000 characters) and book-reviews (5,000 to 10,000 characters) for the journal’s upcoming issue will be accepted until 31 January 2023. Please send your submissions in English, French or Bulgarian by e-mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Colloquia Comparativa Litterarum : ejournal.uni-sofia.bg/index.php/Colloquia

THÈME PRINCIPAL DU PROCHAIN NUMÉRO – 2023 : FORMES ET MECANISMES DE L’EMPATHIE : HEROS ET ANTI-HEROS DANS UNE PERSPECTIVE COMPARATISTE. Héroïsation, personnalisation, dépersonnalisation. Le sondage psychologique et éthique à travers la littérature et les arts. Des études allant du réaliste au symbolique et au fantastique. Thématisation d’expériences empathiques et implications éthiques dans les processus d’écriture et de lecture. (Dés)humanisation, perte ou gain de l’individuation. Les articles (22000 caractères), ainsi que les comptes-rendus (5000 à 10000 caractères) pour le prochain numéro de la revue seront acceptés jusqu’au 31 janvier 2023. Les textes à publier en français, anglais ou bulgare seront envoyés à la rédaction par courrier électronique à l’adresse suivante : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.