ПРОЦЕДУРА

по атестиране на преподавателите във ФСФ, СУ „Св. Климент Охридски"

 

Драги колеги, в началото на 2023 г. (според графика, изготвен от декана, вж. файл „График“) ще проведем атестиране на преподаватели във факултета, които към 1.10.2022 г. имат имат три (за нехабилитираните преподаватели)/ пет (за хабилитираните преподаватели) пълни години преподавателска дейност в СУ „Св. Климент Охридски“ и не са атестирани за този период. Прилагаме документите: Процедура по атестиране в университета – правила (Приложение 4.3); График за провеждане на атестация на научно-преподавателския състав на ФСлФ през 2023 г.; Личен отчет (Приложение 4.1) – този файл трябва да се попълни от колегите, които ще бъдат атестирани; Приложение 4.2 – точкова система на СУ „Св. Климент Охридски“; Анкетна карта за студенти (проучването на студентското мнение се прави всеки семестър по електронен път с изключение на случаите, когато няма достатъчно попълнени анкети от студентите).

 

Ако имате въпроси по процедурата на атестиране, бихте могли да пишете на Атестационната комисия във факултета на адрес

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

или да се обърнете към всеки един от нас:

доц. д-р Марина Джонова (председател), доц. д-р Биляна Михайлова (зам.-председател), доц. д-р Надежда Александрова, доц. д-р Анета Димитрова, доц. д-р Цветанка Аврамова, доц. д-р Наталия Христова, доц. д-р Камелия Спасова