Уважаеми колеги,

Редакционната колегия на Годишника на Факултета по славянски филологии отправя покана за участие в том 108 (2023 г.). Статии и студии можете да изпращате до 1 март 2023 г. на адрес: godishnik@slav.uni-sofia.bg.

 

Годишник на Факултета по славянски филологии

Изисквания за приемане на ръкописите за публикация в Годишника на ФСлФ

Guidelines for authors