Андрей Бояджиев

професор по старобългарски език

в катедрата по Кирилометодиевистика

при Факултета по славянски филологии,

доктор по филология

 

Области на интереси

старобългарски език, история на българския и източнославянските езици, кирилска и глаголическа палеография, маркиращи компютърни езици, електронни публикации и бази от данни в хуманитаристиката

 

Лекции и семинари

Софийски университет

 • Старобългарски език – задочно обучение на специалност Българска филология (задължителен курс, от 2004 г.)
 • Старобългарски език – за студенти от магистърски програми (2012–2013 г.)
 • Старобългарски език – семинарни занятия за бакалаври (1993–2005 г.)
 • История на българския език – за студенти от българска и славянски филологии (зимен семестър на 2012–2013 г.)
 • Езици на прехода – Магистърска програма „Опазване на българското културно наследство“ (2012–2013 г.)
 • Формиране на ръкописни и архивни сбирки – Магистърска програма „Опазване на българското културно наследство“ (избираем курс, 2012–2013 г.)
 • Славянска палеография и кодикология – Магистърска програма „Старобългаристиката в контекста на византийската книжовност“ (2012–2013 г.)
 • Операционни системи и програмни продукти (II част: LINUX, Open Office) – Магистърска програма „Компютърна лингвистика. Интернет технология в хуманитаристиката“ (избираем курс, 2012–2013 г.)
 • Интернет технологии – маркиращи компютърни езици – Магистърска програма „Компютърна лингвистика. Интернет технология в хуманитаристиката“ (задължителен курс, от 2001–2004, 2006–2008 г.)
 • Web дизайн – Магистърска програма „Компютърна лингвистика. Интернет технология в хуманитаристиката“ (избираем курс, от 2001 г.)
 • Електронните библиотеки – Магистърска програма „Компютърна лингвистика. Интернет технология в хуманитаристиката“ (избираем курс, 2001-2004 г.)
 • Книгата и нейните информативни ключове – Магистърска програма „Старобългаристиката в контекста на византийската книжовност“ (задължителен курс, 2009-2010 г.)
 • Животът на думите. Старобългарска лексикология и лексикография – Магистърска програма „Старобългаристиката в контекста на византийската книжовност“ (задължителен курс, 2009-2010, 2012–2013 г.)
 • Палеославистът в света на информатиката и документалистиката – Магистърска програма „Старобългаристиката в контекста на византийската книжовност“ (задължителен курс, 2005-2009 г.)
 • Молитва и песен в средновековния славянски пролетен цикъл – за слависти и балканисти (избираем курс) – 2009-2010 заедно с доц. Маргарет Димитрова, 2012–2013 заедно с доц. Миглена Иванова
 • Композиция и структура на средновековните славянски текстове – за слависти и балканисти (избираем курс, 2005-2009, 2013–2014 г. )
 • Средновековните славянски гадателни книги – за слависти и балканисти (избираем курс, 2003-2004, 2009-2010)

 

Шуменски университет

 • Старобългарски език (2008-2009)
 • История на българския език (2008-2009)

(на студенти от Филологическия факултет на Шуменския университет)

 

Русенски университет (филиал Силистра)

 • Старобългарски език (2002-2003)

Нов български университет

 • Старобългарски език (1996-1998, 2002-2004, 2006-2009)

 

Саарландски университет, Саарбрюкен, ФР Германия (2004–2006)

 • Български език за студенти бакалаври и магистри
 • Български език в рамките на Bulgaricum
 • Българско странознание
 • Семинари по преводи
 • Кратките разкази в съвременна българска литература

 

Кьолнски университет, Кьолн, ФР Германия (2010–2012)

 • Български език, литература и култура за бакалаври и магистри
 • Българско странознание
 • Семинари по превод
 • Кратките разкази в съвременна българска литература
 • Ранната кирилица
 • Началото на славянската писменост
 • Ранното източнославянско книжовно наследство
 • Ранната глаголица

 

Други лекционни курсове

 • 2002: Гьотеборгски университет, Швеция: 1) Introduction to XML; 2) Introduction to Repertorium Model for Description of Medieval Slavonic Manuscripts (заедно с Маргарет Димитрова)
 • 1997: SGML for Description of Medieval Manuscripts. (заедно с Дайвид Бирнбаум, Ралф Клеминсон, Анисава Милтенова) - пред студенти и докторанти от Централноевропейския университет в Будапеща.

Дисертация

Ранната старобългарска кирилица в писмеността на Киевска Русия 11-12 век. София, януари 1996 г.

 

Публикации

Книги

1. 9-19th Century Old Balkan Manuscripts. Bulgarian Culture Festival. Japan Calligraphy Museum, Tokyo, 1997, 84 pp. (с А. Джурова).

2. Григорий Цамблак. Слово за Връбница. София: Време, 2005.

 

Студии

 1. Житието на св. Кондрат - ранната история на славянския текст и развитието на старобългарската правописна система с голям ер. Кирило-Методиевски студии 10, 1996. 46-81.

 2. Карта за кодикологични, палеографски и реставрационни данни. Археографски прилози 18, 1997. 287-351. (с А. Джурова и Г. Съйкова)

 3. Началото на кирилицата. Кирилометодиевски студии 13, 1998. 41-68.

 4. The Linguistic Information in the Electronic Corpus of Old Slavonic Texts. Scripta & e-Scripta 6 (2008). 105-149 (with Tsvetana Dimitrova).
 5. Constructing Repertorium 3.0. Another View of the TEI P5 Model for Medieval Manuscript Descriptions. Scripta & e-Scripta 7 (2009). 13-48.
 6. Guidelines to Repertorium Initiative XML model for manuscript descriptions. Scripta & e-Scripta 10–11 (2012). 9–103.

 

Статии

 1. Псальмы новой части Бычковской псалтыри ((Sin. 6/N). Palaeobulgarica/ Старобългаристика 14, 1990, 1. 49-71

 2. Система правописания кирилловской части Реймсского евангелия. В: Русский язык и литература. Проблемы сопоставительного исследования. София, 1990. 17-28.

 3. За нова хронология на ранните славянски недатирани ръкописи. Славянска филология 21, 1993. 14-21 (с Б. Велчева).

 4. Гадателните приписки на Бичковския псалтир. В: 1080 години от смъртта на св. Наум Охридски. София: БАН, 1993. 179-197.

 5. Проблеми, свързани с компютърното обработване на текстове, написани на православните славянски езици. В: Методология, модели и компютри. Материали от конференцията. Том 1, Велико Търново, 1993. 100-105. (с Милена Добрева).

 6. За езика на Григорий Цамблак (Наблюдения върху Житието на Стефан Дечански). В: Българският 15 век. София: НБКМ, 1993. 259-264. (с Б. Велчева).

 7. За колегата и учителя Максим Славчев Младенов. Език и литература XLVIII (1993), 1, 3-6. (с Б. Велчева)

 8. Важно изследване по славянска историческа акцентология. (Wolfang Hock, Der Flexionsakzent im mittelbulgarischen Evangelie 1139 (NBKM).I: Akzent-grammatik, Akzentwörterbuch. - Sagners Slavistische Samlung, Band19 I, II. Verlag Otto Sagner, München 1992. I: 294 S., Appendix, Nachwort; II: XII, 642 S. 2). Старобългаристика/Palaeobulgarica, XVIII (1994), 1. 108-109

 9. Зографските листове. В: Светогорска обител Зограф 1. София, Университетско издателство, 1995. 67-70.

 10. Paleographic and Orthographic Features in the Description of Slavic Manuscripts. In: Compuiter Processing of Medieval Slavic Manuscripts. Proceedings. First International Conference. Blagoevgrad, 1995. Sofia: Marin Drinov, 1995. 140-146.

 11. Знаете ли, че ... (за буквата я). Българска реч 1, 1995, 1. 15.
 12. Знаете ли, че ... (за думата коприва). Българска реч 1, 1995, 4. 34.
 13. За ранните българо-руски писмени връзки. В: Медиевистични изследвания. В памет на Пейо Димитров. Шумен, Университетско издателство, 1996. 168-180.

 14. Computer Supported Processing of Early Slavic Manuscripts (Results and Prospects for Textological and Linguistic Analysis). In: ALLC-ACH '96. The Joint International Conference. University of Bergen, June 25-29, 1996. 206-207.
 15. Царица Анна и Бдинският сборник. Минало (1997) 3 (със С. Карагеоргиева).

 16. За езика на гадателните книги в XVI век. В: Българският 16 век. София: НБКМ, 1998. 443-447.

 17. Добрият, средният и лошият час. В: Безсмъртната вселена. Сборник, посветен на 90-годишнината на Клод Леви-Строс. София: КаринаМ, 1998. 62-64.

 18. Repertorium of Medieval Slavic Literature: Computer and Philological Standards. Palaeobulgarica 22, 1998, 2. 50-69. (с А. Милтенова и С. Велев).

 19. Супрасълски сборник: Проблеми на хронологията и композицията. В: Източното православие в европейската култура. Материали от Международната научна среща, посветена на 1100-годишнината от началото на Златния век на българската култура. Варна, 2-3 юли 1993. София: Гутуранов, 1999. 192-197 (с Г. Кръстев).

 20. Един лист от важен среднобългарски паметник. Старобългарска литература 30, 1999. 58-68.

 21. Computerized Manuscript Corpus Data: Results and Further Development. In: Bulgarian Studies at the Dawn of the 21st Century: A Bulgarian-American Perspective. Sixth Joint Meeting of Bulgarian and North American Scholars. Blagoevgrad, Bulgaria, May 30 – June 2, 1999. София: Гутенберг. 237-243 (with А. Мiltenova и S. Velev).

 22. An Electronic Repertory of Medieval Slavic Literature and Letters: A Suite of Guidelines. In: Medieval Slavic Manuscripts and SGML. Problems and Perspectives. Sofia: Marin Drinov, 2000. 43-68 (with А. Мiltenova).

 23. Codicology, Paleography, and Language in the Computer Description of Medieval Slavic Manuscripts. In: Medieval Slavic Manuscripts and SGML. Problems and Perspectives. Sofia: Marin Drinov, 2000. 69-90.

 24. Една стара дума за 'змия'. В: Съкровище словесьное. Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000, 227-229 (с Б. Велчева).

 25. Професор Йежи Русек на 70 години. Българистика 1, 2000, 93-95.

 26. Професор Имре Тот на 70 години. Palaeobulgarica 25, 2001, 4, 117-120.

 27. Предговор. В: И. Тот. Светите братя Константин-Кирил и Методий. София: Гутенберг, 2002.

 28. Нишките на един средновековен текст. Във: Фигури на автора. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на професор Боян Биолчев. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2002. 301-308.

 29. Към интерпретацията на седмолъчата звезда от Плиска. Palaeobulgarica/Старобългаристика 26 (2002), 4. 33-54. (със З. Ждраков и С. Александров).

 30. Думата оучрѣждение. В: Slavia Orthodoxa. Език и култура. Сборник с чест на проф. дфн. Р. Павлова. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2003. 53-57.

 31. Праславянско *drok-. В: Πѣти достоитъ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров. София: Издателски център „Боян Пенев“, 2003. 368-371.

 32. A Unified Model for the Description of Medieval Manuscripts? In: Computational Approaches to the Study of Early and Modern Slavic Languages and Texts. Proceedings of the “Electronic Description and Edition of Slavic Sources” conference, 24-26 September 2002, Pomorie, Bulgaria. Sofia: “Boyan Penev” Publishing Center, 2003. 113-136 (with A. Miltenova and D. Radoslavova).

 33. Electronic Student Editions of Medieval Slavic Texts. Scripta & e-Scripta 1, Sofia, 2003. 75-88.

 34. Райнхарт, Йоханес. В: Кирило-Mетодиевска енциклопедия 3, София: БАН, 2003. 433-436.

 35. Синайски молитвеник (евхологий, требник). В: Старобългарска литература. Енциклопедичен речник. Съст. Донка Петканова. Второ, прераборено и доп. издание. Велико Търново: Абагар, 2003. 452-454. (с Т. Лалева).

 36. Синайски псалтир. В: Старобългарска литература. Енциклопедичен речник. Съст. Донка Петканова. Второ, прераборено и доп. издание. Велико Търново: Абагар, 2003. 454-455.

 37. The Project Repertorium. In: Proceedings of the MASSEE. Borovetz, 2003. 151-160.
 38. The Language in the Electronic Description of Slavic Manuscripts. In: Proceedings from the 2003 Conference of Bulgarian Studies Association. Columbus, Ohio, 2003. Ed. Ch. Gribble, E. Scatton.
 39. Марти, Роланд. В: Кирило-Mетодиевска енциклопедия 4, София: БАН, 2004, 709-713.

 40. Глаголица. В: Българска книга. Енциклопедия. София, 2004, 54-57.

 41. Кирилица. В: Българска книга. Енциклопедия. София, 2004, 130-132.

 42. О славянских словах со значением 'водяной пузырь'. Dissertationes Slavicae, 2005, 184-188.

 43. Веке / вече. Етимологична бележка. В: Нѣстъ оученикъ надъ оучителемь своимь. Сборник в чест на проф. Дфн. Иван Добрев, член-кореспондент на БАН и учител. Състав. Анна-Мария Тотоманова, Татяна Славова. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2005. 428-430 (с Б. Велчева)

 44. Старобългарски мьскъ, мьска. В: Acta Palaeoslavica. Vol. 2. In honorem professoris Angelinae Minčeva. Sofia: Heron Press, 2005. 182-184.

 45. Мануиловият апостол. Старобългарска литература 33-34 (Филологически изследвания в чест на Климентина Иванова за нейната 65-годишнина). 356-379. (с М. Димитрова и Е. Мусакова).
 46. Slavic Etymologies. Вѣко, вѣжда, челюсть. В: Charles Gribble Festschrift. Ed. E. Scatton. Slavica, 2007 (with B. Velcheva).

 47. The Slavonic Text of Acta Thomae in India. Scripta & e-Scripta 3-4 (2005-2006). 95-119 (with B. Velcheva).

 48. The Repertorium Initiative: Philological Practices and Markup Technologies. In: Computer Applications in Slavic Studies. Proceedings of Azbuky.Net. International Conference and Workshop 24-27 October 2005, Sofia, Bulgaria. Eds. A. Miltenova, D. Radoslavova, E. Pancheva. Sofia: Boyan Penev, 2006. 27-40.

 49. Digitizing the Manuscript Collection of the Rila Monastery. In: Slovo: Towards a Digital Library of South Slavic manuscripts. Ed. by Heinz Miklas and Anisava MIltenova. Sofia: Boyan Penev, 2008. 166-176 (with I. Hristova and D. Peev).
 50. Писменост. Кирилица и глаголица. Връзка с епиграфикaта. Паметници. В: История на българската средновековна литература. Съст. Анисава Милтенова. София: Изток-Запад, 2008. 54-75.
 51. Йоасаф Бдински. В: История на българската средновековна литература. Съст. Анисава Милтенова. София: Изток-Запад, 2008. 581-582.
 52. K. Steinke, X. Ylli. Die slavischen Minderheiten in Albanien. 1. Teil Prespa – Vernik – Boboshtica. Съпоставително езикознание XXXIV, 2009 (1), 155-158.
 53. Апокрифът за апостол Тома в късната дамаскинарска традиция. Годишник на Асоциация "Онгъл" 8.2, "Владетелят и светецът" (2009), 130-145. (с М. Димитрова).
 54. За електронния корпус от средновековни български текстове с речник. Български език 57 (2010), 1, 7-22.

 55. За магистърската програма „Компютърна лингвистика. Интернет технологии в хуманитаристиката“. Български език 57 (2010), 1, 138-139.

 

Преводи

Преводи на средновековни славянски гадателни книги. В: Стара българска литература 5, София: Наука и изкуство, 1993, 297-299, 303, 312-315, 322-325.

 1. Коледник (с. 297)
 2. Така казва Коледарникът за Божич (с. 297-298)
 3. Сказание Гръмовно (с. 298-299)
 4. Сказание за месеца (с. 303)
 5. Кога слънцето влиза и излиза от зодията (с. 312)
 6. Поправка на зодиите (с. 312-313)
 7. Лоши дни (с. 313-314)
 8. Злите дни (които разкри бог на Мойсей) (с. 314-315)
 9. Сказание за седемте дни (с. 322-323)
 10. Указание за боледуващите (с. 323)
 11. Раждане на младенец (с. 324-325)
 12. Друго известие, този път за девиците (с. 325)
 13. Друго известие за девиците (с. 325)

 

Редакция

 • Computer Processing of Medieval Slavic Manuscripts. Proceedings. First International Conference. 24-28 July, 1995, Blagoevgrad, Bulgaria. Sofia: Marin Drinov Publ. House, 1995. (with D. Birnbaum. M. Dobreva, A. Miltenova).
 • Littera et Lingua. Електронно списание за хуманитаристика (заедно с Ренета Божанкова, Добромир Григоров, Татяна Ангелова, Атанас Атанасов, http://slav.uni-sofia.bg/lilijournal).

 

Научни проекти

 • Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания. Проект на Катедрата по кирилометодиевистика (http://cyrillomethodiana.uni-sofia.bg).
 • История и историзъм в православния славянски свят. Изследване на идеите за история. Проект на Катедрата по кирилометодиевистика (http://cyrillomethodiana.uni-sofia.bg).
 • SUDigital. Дигитална библиотека на Софийския университет. Проект на Историческия факултет, Университетска библиотека, ФКНФ, ФСлФ, ФЖМИ и ЦСВП "Проф. Иван Дуйчев". (http://sudigital.org)
 • Дигитален архив "Българска ръкописна книга". Проект на Катедрата по кирилометодиевистика (http://slav.uni-sofia.bg/mss).
 • Електронно обучение в славистиката (ЕОС). Проект на Факултета по славянски филологии (2007-2009, http://slav.uni-sofia.bg/moodle).
 • Проект СЛОВО: Към проблема за изграждане на дигитална библиотека от южнославянски ръкописи. (2007-2008). Международен проект, финансиран от Австрийското министерство на науката.(http://slovo-aso.cl.bas.bg).
 • Метаданни и електронни каталози за старобългарски текстове. (Многоезичен електронен помощник на изследователя и преподавателя)
 • Електронната научна публикация. Проект на Факултета по славянски филологии (2004-2006).
 • Bibliotheca Slavica. Проект на Университетската библиотека и Факултета по славянски филологии, подпомогнат от ЮНЕСКО (2002-2004, http://libsu.uni-sofia.bg/slavica)
 • Електронно описание и издание на славянски извори (международен проект, финансиран от ЮНЕСКО, 2002-2003)
 • Репертоар на старата българска литература и книжнина с компютърни средства. (Международен проект с водеща организация: Институт за литература на БАН) -(http:clover.slavic.pitt.edu/~repertorium)

 

Образование

1997: специализация по опазване на културното наследство към Централния европейски университет в Будапеща.

1995: специализация по компютърна лингвистика и маркиращи компютърни езици в Университета на Питсбърг, Пенсилвания, САЩ.

1992-1995: свободен докторант в ЦСВП "П роф. Иван Дуйчев" към Софийския университет с научен ръководител проф. Румяна Павлова.

1992: курс по гръцки език и специализация по славянска и византийска палеография в Солунския университет.

1990-1991: специализант по славянска палеография със стипендия на името на проф. Иван Дуйчев към ЦСВП "Иван Дуйчев" на Софийския университет.

1983-1989: СУ "Св. Климент Охридски", руска филология с втора спец. българска филология. Дипломна работа: Новооткритата част на Бичковския псалтир (Sin. 6/N) под ръководството на проф. Румяна Павлова.

1970-1980: ученик в 19. гимназия в София

 

Професионален опит

2005 - : доцент в Катедрата по кирилометодиевистика на Факултета по славянски филологии към Софийския университет

2010–2012: лектор по български език и култура в Славянския институт на Кьолнския университет, Германия

2004-2006: лектор по български език в Bulgaricum, Саарландски университет, Саарбрюкен, Германия

1998-2004: главен асистент в Катедрата по кирилометодиевистика на Факултета по славянски филологии към Софийския университет

1995-1998: научен сътрудник по славянска палеография в ЦСВП "П роф. Иван Дуйчев" на Софийския университет

1991-1995: Архивист в ЦСВП "П роф. Иван Дуйчев" на Софийския университет

1989-1990: инспектор в Езиково-текстологичната лаборатория на Факултета по славянски филологии при Софийския университет

1980-1981: помощник-библиотекар в НБКМ "Св. Св. Кирил и Методий"

 

Научни организации

Съ-основател и научен секретар на Commission to the Executive Council of the International Committee of Slavists for the Computer-Supported Processing of Slavic Manuscripts and Early Printed Books

 

Награди

Като член на екипа на научния проект Репертоар на старобългарската литература и книжнина с компютърни средства – награда „Питагор“ (2009) за най-добър научен колектив.

 

Езици

руски, английски, немски и (малко) гръцки

 

Адрес

Андрей Бояджиев

Катедра по Кирилометодиевистика

Факултет по славянски филологии

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

бул. Цар Освободител 15

София 1504
служ. тел.: (+359 2) 9308-254;
факс: (+359 2) 946-02-55

е- mail: aboy[at][dot]uni-sofia[dot]bg

Писменост. Кирилица и глаголица. Връзка с епиграфикита. Паметници.В: История на българската средновековна литература. Съст. Анисава Милтенова. София: Изток-Запад, 2008. 54-75.