ЛЕТЕН СЕМИНАР

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА
ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ БЪЛГАРИСТИ
И СЛАВИСТИ

 14 юли - 03 август 2024,

София/Лозен

 

University of Sofia

SUMMER SEMINAR

OF BULGARIAN LANGUAGE
AND CULTURE FOR FOREIGN SCHOLARS
AND STUDENTS

July 14 - August 03, 2024,

Sofia/Lozen

 

                             

English

 

Програма

 

Уважаеми колеги,

С удоволствие Ви известяваме, че Шестдесет и първият летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти ще се проведе от 14 юли до 03 август 2024 г. в Националния учебен център на Българския червен кръст в с. Лозен, което се намира в източните покрайнини на София в подножието на Лозен планина.

Семинарът се организира от Факултета по славянски фи­ло­логии на Со­фий­с­кия университет с финансовата подкрепа на Министерството на образо­ва­нието и нау­­ката на Република България.

Семинарът е предназначен за преподаватели, изследователи и студенти по българистика и славистика, за преводачи и всички, които се интересуват от езика, литературата, историята и културата на България.

 

ОБУЧЕНИЕ

 

Задължителната дневна учебна програма за напреднали включва 3 часа изу­ча­ване на прак­тически български език и 2 часа избираеми специализирани семина­ри по: Българ­с­ки език и превод или по Бъл­гарска литература и културна антропо­логия на бъл­га­рите. Групата на начинаещите изучава 5 часа български език. Желае­щи­те могат да посещават следобедните занятия по български народни песни и тан­ци.

 

Културната програма предвижда екскурзии до Рилския ма­нас­тир, град Плов­­­див, посещение на Националния исто­ри­чески музей, прожекции на български игрални филми, вечер на талантите и вечер на българския фолклор.

 

           
                                          
 

Участието в Семинара (обучение, нощувки, храна и културна програма) е без­­платно за стипендиантите на Министерството на образованието и науката на Ре­пуб­лика България (въз основа на културните програми със съответната страна) [1] и на Софийския университет (въз основа на преките договори на Универ­ситета с дру­ги чуждестран­ни университети и институции) [2]. Таксата за желаещите да участ­­­ват на собст­ве­ни разноски [3] е 670 €, а за придружаващите лица, които ня­ма да посещават учебните занятия [4] – 470 €. Пътните разноски до България и об­рат­но и здравната застраховка са за сметка на участниците в Семинара.

 

Шестдесет и първият летен семинар по български език и култура ще се проведе на следния адрес:

Национален учебен център на Българския червен кръст (БЧК)

Ул. „Половраг” № 31

1758 с. Лозен[1]

 

Адрес за кореспонденция:

Летен семинар по български език и култура

Факултет по славянски филологии

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Бул. „Цар Освободител” 15,

София 1504, България.

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ден за пристигане и настаняване: 14 юли

Откриване: 15 юли

Закриване: 02 август

Ден за отпътуване: 03 август

 

                 

 

Молим желаещите да участват в Семинара да попълнят и изпратят обратно по електронен път приложената Заявка за участие до 20 май 2024 г. Регистри­ране­то се извършва след представяне на потвърдителното писмо, което участниците ще получат на посо­че­ния от тях електронен адрес до 15 юни 2024 г.

 

Директор:

проф. дфн Панайот Карагьозов

 

 

 

 [1] Организаторите на Семинара си запазват правото той да бъде проведен през посочения период, но в друга база в София или близо до нея.