КОНСПЕКТ ЗА ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ЛИТЕРАТУРА

ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

Профил ПОЛОНИСТИКА

 

 1. Същност на полската средновековна литература. Хроники и светски произведения.
 2. Миколай Рей: авторски концепции, жанрова ориентация.
 3. Ренесансовото светоусещане в творчеството на Ян Кохановски.
 4. Жанрова система и поетика на полската барокова литература.
 5. Литературни модели и обществени проекти в полската просвещенска литература. Творчеството и културната дейност на Игнаци Крашицки
 6. Романтически концепции в творчеството на Адам Мицкевич.
 7. Творчески стратегии и философски търсения на Юлиуш Словацки.
 8. Хенрик Сенкевич и историческият роман.
 9. Владислав Реймонт и Стефан Жеромски и развитието на полския роман в края на XIX и началото XX век.
 10. Програмата на Млада Полша: философски и естетически възгледи, основни манифести. Творческото наследство на Станислав Пшибишевски, лириката на Ян Каспрович, Леополд Стаф.
 11. Културата на Млада Полша и драматургията на Станислав Виспянски.
 12. Полската поезия между двете световни войни – литературни групи и представители на литературното двадесетилетие. Творчеството на Юлиан Тувим и Ярослав Ивашкевич. Поезията на Болеслав Лешмян.
 13. Драматургията в междувоенния период. Станислав Игнаци Виткевич (Виткаци).
 14. Междувоенна проза: Бруно Шулц.
 15. Прозата и драматургията на Витолд Гомбрович.
 16. Развойни тенденции в поезията след Втората световна война. Чеслав Милош, Тадеуш Ружевич, Збигнев Херберт, Вислава Шимборска.
 17. Драматургията на Януш Гловацки.

 

БИБЛИОГРАФИЯ

 

Бахнева, К. Преселението на художественото слово. Полският романтизъм и модернизъм и френският символизъм в българския поетически контекст от края на XIX до 20-те години на XX век. С., 1993.

Бахнева, К. Елада и Рим в полската литература през XIX и XX век (Избрани аспекти). С., 2019.

Биолчев, Б. Пътят на едно Възраждане. Самобитност и европейски традиции в        поезията на Полския ренесанс, С., 1987, 1992.

Биолчев, Б. Отвъд мита. А. Б. Мицкевич, С., 1996.

Григорова, М. Хоризонти и пътища на полската идентичност. В.Търново, 2002.

Даскалов, Н. Оспорвани шедьоври. Сенкевич, Прус, Жеромски. С., 1994.

Димитров, Д. Полското изкуство през последните сто години. С., 2000.

Кохановски, Ян. Покой и лютня. (Предг. Б. Биолчев). С., 1985.

Карагьозов, П. Някогашните славяни днес. С., 1997.

Карагьозов, П. Полската поезия между двете световни войни. С., 1996.

Спасова, П. Изчезналата любов. С., 2001.

Тодоров, В. Общуване с церемонии или български образи на Полша и поляците, С., 1999.

сп. Театър“, бр. 10–12, 2001 (LV), броят, посветен на С. Виспянски, ред. И. Ликоманова.

Всички тематични броеве на „Литературен вестник“, посветени на полската литература.

 

Кшижановски, Ю. История на полската литература. С., 1988.

 

Klejner, J. Zarys dziejów literatury polskiej, 1965.

Krzyżanowski, J. Dzieje literatury polskiej, W., 1979.

Matuszewski, P. Historia literatury polskiej, 1955.

Stępień, M. Wilkoń, A. Historia literatury polskiej w zarysie. T. I.-II. [zespół]. W., 1983.

Wyka, K. Historia literatury polskiej, 1953.

 

Michałowska, T. Średniowiecze. W., 2000.

Sokolski, J. Literatura staropolska. Wrocław, 1999.

 

Krzyżanowski, J. W wieku Reja i Stańczyka. W., 1958.

Pelc, J. Literatura renesansu w Polsce, W., 1994, 1998.

Ziomek, J. Renesans. W., 1999.

Libera, Z., Żurowski, M. (red.) Jan Kochanowski i kultura odrodzenia. W., 1985.

 

Barok. Opracowania. [zespół]. W., 1996.

Hernas, Cz. Barok. W., 1999.

Pelc, J. Barok – epoka przeciwieństw. W., 1993.

 

Borowy, W. O poezji polskiej w wieku XVIII. W., 1978.

Cieński, M. Oświecenie. Wrocław, 1999.

Klimowicz, M. Oświecenie. W., 1998.

 

Bujnicki, T. Sienkiewicz i historia. Studia. W., 1981.

Gille-Maisani, J.Ch. Adam Mickiewicz. Człowiek. W., 1987.

Kępiński, Z. Mickiewicz hermetyczny. W., 1980.

Knysz-Tomaszewska, D. (red.) Pozytywizm. Opracowania. W., 1997.

 

Krasuski, J. Obraz Zachodu w twórczości romantyków polskich. Poznań, 1979.

Ujejski, J. Romantycy. W., 1963.

Witkowska, A. Wielcy romantycy polscy. Sylwetki. W., 1980.

Witkowska, A. Mickiewicz. Słowo i czyn. W., 1983.

Witkowska, A., Przybylski, R. Romantyzm. W., 1999.

 

 

Kulczycka-Saloni, J. Na polskich i europejskich szlakach literackich. W., 2000.

Kulczycka-Saloni, J., Markiewicz, H. (red.) Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu. T. I-II. [zespół]. W., 1965.

Łoboz, M., Żabski, T. Pozytywizm. Wrocław, 1999.

Markiewicz, H. Literatura pozytywizmu. W., 1986.

Markiewicz, H. Pozytywizm. W., 1999

Niedzielski, Cz., Speina, J. (red.) Czas i przestrzeń w prozie polskiej XIX i XX wieku. Toruń, 1990.

 

Eustachiewicz, L. Dramaturgia Młodej Polski. W., 1986.

Ihnatowicz, E. Bohaterowie polskiej prozy współczesnej 1864-1914. W., 1999.

Jakubowski. J. Z. Stanisław Wyspiański. W., 1967.

Hutnikiewicz, A. Młoda Polska. W., 2000.

Krzyżanowski, J. Neoromantyzm polski 1890–1918. Wrocław, 1980.

 

Hutnikiewicz, A., Lam, A. Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. I-II. [zespół]. W., 2000.

Pyszny, J., Zawada, A. Literatura XX wieku. Wrocław, 1999.

Raszewski, Z. Krótka historia teatru polskiego. W., 1990.

Sawicka, J. Julian Tuwim. W., 1986.

 

Eustachiewicz, L. Dwudziestolecie 1919-1939. W., 1982.

Kądziela, J., Kwiatkowski, J., I. Wyczańska, I. (red.) Literatura polska w okresie międzywojennym. T. I-II. Kraków, 1979.

Nasiłowska, A. Trzydziestolecie 1914-1944. W., 1999.

Opacki, I. (red.) Studia skamandryckie i inne. [zespół]. Katowice, 1985.

Biedrzycki, K. (red.) Stulecie skamandrytów. [zespół]. Kraków, 1996.

Zawada, A. Dwudziestolecie literackie. Wrocław, 1997.

 

Balcerzan, E. Poezja polska w latach 1939–1968, W., 1998.

Dąbrowski, M. Literatura polska 1945–1995. W., 1997.

Jarosiński, Z. Literatura lat 1945–1975, W., 1997.

Matuszewski, R. Literatura polska 1939–1991. W., 1995.

Wyka, K. Rzecz wyobraźni. W., 1977.

Wyka, K. Wędrując po tematach. T. I-II.  Kraków, 1971.

Wyka, K. Nowe i dawne wędrówki po tematach. W., 1978.

Kwiatkowski, J. (red.) Poznawanie Miłosza. Studia i szkice o twórczości poety. [zespół], Kraków, 1985.