Боянски палимпсест от XI век, РГБ Григ. № 8

Общо наименование: Евангелие. Конкретно наименование: Евангелие изборно. Индивидуално название: Боянски палимпсест. Страна: Русия. Място: Москва Хранилище: Руска държавна библиотека Сбирка: Виктор И. Григорович (ф. 87) Сигнатура: № 8. Друга иденфикация: Предишна сбирка: Музейное собрание (ф. 178). Предишна сигнатура: № 1690.
Кодикологични данни

Ръкописът е палимпсест: под кирилския му текст личат следи от глаголическо изборно евангелие, писано през IX в.

Пергамент. Листове: 109 (42 ff. палимпсест) ff. 185 x 160 mm (листове);
Състояние: Първите 8 листа липсват. Не са съхранени и последните 15 листа.
Оформяне на страницата: 1 кол., 20 реда на страница;
Мастило: Черно, киновар и следи от други бои.
Украса

Заставките и инициалите са в тератологичен стил

Книжовници
А. книжовник
Писмо:

Кирилица. Устав

Съдържание

Започва с Евангелските четива след Петдесетница и прекъсва на четивото за 13 октомври. Ръкописът включва синаксар и миней. В края на ръкописа има непълен месецослов.

Допълнения

(f. 47v) . Бележка на преписвача на късния текст.

История
Дата на написване: 12. век (горна част). Дата на написване: 11. век (палимпсест). Произход: Ръкописът е открит от Виктор Григорович при пътуването му из Балканите в с. Бояна през 1844 – 1847 г. Той го отнася в Русия.. Постъпване в библиотеката: През 1877 г. става притежание на Румянцевския музей в Москва. Днес се пази в Москва, в Руската държавна библиотека.
Допълнителни сведения

КопияЕлектронно копие в интернет: Руска държавна библиотека

Библиография