Заглавие
Формата на географските обекти в топонимичната картина на Романия