Заглавие
Стереотипна перцепција части у спском језику и култури (на примерима лексема , и )