Заглавие
Stereotipna slika prostora izražena glagolsko-prijedložnim konstrukcijama ići u i ići na u hrvatskome, slovenskome i ruskome