Заглавие
’Земјотресот’ на стереотипите (во романот Доилката од Лилјана Пандева)