Заглавие
Патријарханиот стереотип и менталитетот (За „женскиот“ стереотип во расказот „Жената на покојникот“ од Бора Станковиќ)