Заглавие
Фразелошки изрази и лексички специфичности во вратничкиот говор
Развоjот на темните вокали во Трескавечкиот еухологиум, Слоештичкиот патерик и Ваташкиот минеj