Заглавие
Antropocentrická a kultúrna podmienenosť somatických frazém