Сайтът се разработва с подкрепата на НФНИ - МОН, програма Информационно общество
ПРАКТИЧЕСКА ГРАМАТИКА. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Радка Влахова-Руйкова
СЪДЪРЖАНИЕ

 

Фонемен състав на българския език

Фонемата е единица на най-ниското сегментно равнище на езика. Фонемата е инвариант на говорния звук с две основни езикови функции – изграждаща и смислоразличима (дистинктивна). Говорните звукове, от една страна, участват в определена последователност и съчетаемост в изграждането на думата и, от друга страна, имат функцията да различават смислово значещи звукови комплекси – морфеми и думи.
Фонемната система на българския език е изградена от 45 фонеми: 6 гласни (вокали) и 39 съгласни (консонанти).