Сайтът се разработва с подкрепата на НФНИ - МОН, програма Информационно общество
ПРАКТИЧЕСКА ГРАМАТИКА. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Радка Влахова-Руйкова
СЪДЪРЖАНИЕ
ФОНЕТИКА МОРФОЛОГИЯ
СИНТАКСИС
 
Съществително име
Род на съществителното име
Число на съществителното име
Определеност на съществителното име
Прилагателно име
Качествени прилагателни имена
Отоносителни прилагателни имена
Граматически категории на прилагателните имена
Степенуване на прилагателните имена
Числитено име
Числителни бройни
Числителни редни
Спрежение на спомагателния глагол съм/бъда/бивам
Спрежение на спомагателния глагол ща (ще) и няма
Наречие
Предлози
Съюзи
Частици
Класификация на частиците
Словообразуващи частици
Формообразуващи частици
Прагматични частици
Междуметия
Главни части на изречението
Сложно изречение