Сайтът се разработва с подкрепата на НФНИ - МОН, програма Информационно общество
ПРАКТИЧЕСКА ГРАМАТИКА. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Радка Влахова-Руйкова
СЪДЪРЖАНИЕ

 

Уподобяване (асимилация)

Правописно правило!

Един от основните правописни принципи в български е морфологичният принцип. Независимо от изговора правописът следва фонемния състав на морфемите.

Правописно правило!

Повечето представки в български завършват на звучен съгласен: в-, из-, раз-, под-, над-, пред-, без-, въз-, На беззвучен съгласен завършват: с-, от-