Сайтът се разработва с подкрепата на НФНИ - МОН, програма Информационно общество
ПРАКТИЧЕСКА ГРАМАТИКА. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Радка Влахова-Руйкова
СЪДЪРЖАНИЕ

 

Допълнение

Пряко допълнение
Пряко допълнение в изречението е съществително име (или именна група), което означава обект, засегнат от глаголното действие. Пряко допълнение може да име само при сказуемо, изразено с преходен (транзитивен) глагол. Пряко допълнение е обектът на глаголи за сетивно възприятие: виждам/ гледам, чувам/ слушам, вкусвам, надушвам, усещам. Пряко допълнение е обектът на съобщение, разказ, писане, четене, обяснение и друга когнитивна дейност.
Вятърът брули листата; Слънцето огрява върха; Писателят пише нов роман; Децата разучават нова игра; Художникът рисува картина; Котката гони мишката; Девойката бере ябълки; Организаторът обяснява правилата.
Богатите госпожи приготвяха премените си, а сиромахкините продаваха на пазара преждата си и тозчас си купуваха билет, за да не би парите да идат за сол или сапун.(И. Вазов)
Известно е определението за преходен (транзитивен глагол), че това е глагол, след който може да се употреби нещо, някого. При някои глаголи като например мисля обаче не се появява пряко допълнение, а подчинено допълнително изречение.
Когато прякото допълнение е изразено с местоимение, то е във винително форма. Кратките винителни форми на личното местоимение винаги имат функцията на пряко допълнение.

Книжовно правило! Когато прякото допълнение означава лице и е означено с местоимение, местоимението трябва да бъде в косвена форма: някого, никого, всекиг - Никого не видя и никой не можеше да бъде тук; пък и да имаше някого, не би могъл да му пречи; но нямаше, повече; нищо не се чу и все пак Исмаил ага усещаше, че го гледат отнякъде. (Генчо Стоев)

Правописно правило! Когато допълнението е съществително в м.р. ед.ч., то се членува с кратък член –а, -я:Вълкът гони заека;  Потърси лекаря за съвет; Вълните подкопават брега.

Непряко допълнение ъй

Непрякото допълнение означава обект, във връзка с който се извършва действието, означено от сказуемото. Обикновено адресатът при преходни глаголи в изречението е непряко допълнение: разказвам на децата, показва на зрителите, обяснява на заинтересуваните, съобщава на клиентите, пишем на приятелите, пеем за публиката, свирим за приятели и под. Тия известяваха на панагюрското и околното население извършванието на тържествения акт.(З. Стоянов)
Като непряко допълнение в изречението се изразява другият деятел: спортувам с приятели – аз и приятелите ми спортуваме, работя с брат си – аз и брат ми работим, пеем с хор – ние и хорът пеем.Именно функцията различава това непряко допълнение отобстоятелствени пояснение, с които формално съвпадат: спортувам с приятели – спортувам с увлечение (*аз и увлечението спортуваме), работя с брат си – работя с каска (*аз и каската работим ).
Деятелят в страдателни и в възвратно-страдателни изречения също е непряко допълнение: Учениците саизпитвани от учителя;  Брегът е подкопаван от вълните; Сцената е осветявана от прожекторите; Дивечът е преследван от ловеца; Ролите се изпълняват от непрофесионалисти; Разследването се води от следовател; Просторът се оглася от птичи песни.
Дателното допълнение е непряко допълнение. Кратките дателни форми на личното местоимение в изречението винаги са непряко допълнение.  Когато непрякото допълнение е изразено с пълна неименителна форма на личното местоимение, тя е предшествана от предлог: на мене, с мене, от мене, за мене.

Удвояване на допълнението
Характерна особеност на българския език, която се среща и в другите балкански езици, е удвояването на допълнението. Удвояването е характерно както за прякото, така и за непрякото допълнение. Удвояването на допълнението се осъществява посредством:

  • пълна и кратка форма на личното местоимение: Мене ме, мамо, змей люби; На тях им изпратиха покани по пощата; Вас ви очакват утре; На нея й казаха резултата веднага
  • съществително име и кратко местоимение: Както се вижда, мама са я знаели всички (Й. Йовков); На детето му порасна първото зъбче; Хората ги преценяват по делата; На Мария й дадоха главната роля.

Удвояването на допълнението е системно езиково явление. В горните примери без удвоване допълненията ще привличат логическото ударение и ще изразяват контраст  - На тях (а не на нас или на някого другиго) изпратиха покани по пощата; Дадоха главната роля на Мария (неочаквано събитие). Изречението пък Хората ги преценяват по делата без удвояване би било двусмислено – хората преценяват, а не хората биват преценявани. В редица случаи удвояването е задължително: Кого го е грижа.