Сайтът се разработва с подкрепата на НФНИ - МОН, програма Информационно общество
ПРАКТИЧЕСКА ГРАМАТИКА. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Радка Влахова-Руйкова
СЪДЪРЖАНИЕ

 

Вмятане и изпадане на гласни

Правописно правило!

Прилагателни имена като кръгъл, светъл, топъл, едър и подобни се пишат с ъ, а не с а. Те са образувани с наставките -ъл и -ър. Решението дали такива имена се пишат с ъ или с а зависи от това, гласната изпада при формообразуването или при словообразуването. Форми като: кръгли, топлина, едро и подобни показват, че гласната ъ е непостоянна.

Правописно правило!

Непостоянно ъ съдържат прилагателни имена и местоимения, които са образувани с наставка -ъв: мъртъв, инакъв, еднакъв (съответно: мъртва, мъртво, мъртви, мъртвец; инаква, инакво, инакви; еднаква, еднакво, еднакви).

Правописно правило!

Група глаголи от първо спрежение съдържат непостоянно ъ в минало свършено деятелно причастие. Такива са: влязъл, внесъл, донесъл, пекъл, рекъл (съответно: влязла, влязло, влезли; донесла, донесло, донесли; пекла, пекло, пекли; рекла, рекло, рекли).

Правописно правило!

Много думи от чужд произход при заемане в български получават вметнато ъ, за да се предотврати нетипичното за български съчетание от шумов и сонорен съгласен звук в края на думата. Такива са: метър, литър, театър, бинокъл. При образуване на форми и нови думи вметнатото ъ изпада: метри, метраж; литри, двулитров; театри, театрален; бинокли.

Внимание! Гласният звук ъ се запазва в членуваната форма: метъра, литъра, театъра, бинокъла. Наличието или изпадането на ъ разграничава членуваната форма от бройната форма на тези съществителни.

Правописно и правоговорно правило!

Редица съществителни имена от чужд произход, които принадлежат на международната лексика и са образувани с наставка -изъм, съдържат непостоянно ъ. Гласният звук задължително изпада от наставката при членуване: материализъм – материализмът, идеализъм – идеализмът, импресионизъм – импресионизмът, професионализъм – професионализмът и подобни.