Сайтът се разработва с подкрепата на НФНИ - МОН, програма Информационно общество
ПРАКТИЧЕСКА ГРАМАТИКА. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Радка Влахова-Руйкова
СЪДЪРЖАНИЕ

 

Сонорни съгласни

Съгласните със специфични модални признаци: /м, м’, н, н’, р, р’, л, л’, й/ образуват функционално отделна група, която ги приближава до поведението на гласните фонеми. Тези съгласни са само звучни и в съчетаемост с други съгласни се приближават по функция до гласните фонеми – не влияят върху тяхната звучност и самите те не се променят. Съгласните /р/ и / л/ са можели да образуват сричка и от тези т. нар. сонантични (сричкотворни) р и л се развиват групите с подвижно ъ: -ър-/-ръ-и -ъл-/-лъ-. Тези функционални особености противопоставят сонорните съгласни на останалите, които образуват групата на шумовите съгласни.