Сайтът се разработва с подкрепата на НФНИ - МОН, програма Информационно общество
ПРАКТИЧЕСКА ГРАМАТИКА. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Радка Влахова-Руйкова
СЪДЪРЖАНИЕ

 

Обстоятелствено пояснение

Обстоятелствените пояснения са разширения на сказуемото. За разлика от прякото и непрякото допълнение обстоятелствените пояснения не се съдържат като позиции в значението на сказуемото. Обстоятелствените пояснения са различни видове. Често те (особено обстоятелствата за място и време) се намират в началото на изречението, но са една от най-неограничените от словореда на изречението негова част. Функция на обстоятелствено пояснение изпълняват наречия и съществителни имена. Обстоятелствените пояснения са десет вида, като два от тях се изразяват само от подчинени изречения. Видовете обстоятелствени пояснения са:

  • за място – изразяват се с наречия или с предложна фраза:

 Уча тук; Качвам се горе; Работят в града; Почиваме на море

  • за време – изразяват се наречия, предложна фраза или съществително име:

Пристигат днес; Заминаваме в събота; Спортувайте всеки ден.

  • за причина – изразяват се с предложна фраза:

Плаче от радост; Преуморяваш се от работа; Пее от щастие.

  • за цел - изразяват се с предложна фраза:

Тичайте за здраве; Учим за знания; Състезаваме се за медали.

  • за условие - изразяват се с предложна фраза:

Медикаментът се взима при нужда; При авария разбийте стъклото

  • за начин - изразяват се с наречие или с предложна фраза:

Ученикът се справя лесно с теста; Виртуозът без усилие изпълни пиесата.

  • за количество - изразяват се наречия, предложна фраза или съществително име:

През лятото пътуваме много; На рождения ден всички ядоха на корем сладкиши; Упражнява се за представянето си цял ден.

  • за отстъпка - изразяват се с предложна фраза:

Придвижваха се към целта макар и бавно.
Обстоятелствата за изключване и за последица се изразяват с подчинени обстоятелствени изречения: Ще рискува, вместо да се откаже; Обясни проблема така, че го разбраха.
Освен тези обстоятелствени пояснения, които разкриват различни допълнителни страни от реализирането на събитието, представено от сказуемото, редица наречия като: действително, вероятно, наистина, означават отношението на говорещия към изказването. В този случай те се изтеглят в началото на изричинието: Действително (отношение на говорещия), концертът беше голям успехКонцертът действително беше голям успех (обстоятелствено пояснение за начин на събитието).
Често в едно изречение се срещат повече от едно по вид и по начин на изразяване обстоятелствени пояснения:
Зад сините планини на изток (за място), из едно море от светлина и слава (за място), се показваше пламналото лице на майското слънце и събуденото зелено поле широко (за начин) и весело(за начин) се къпеше в лъчите(за място)му и празнуваше. Навсякъде (за място) миришеше на пролет, на зеленина, на вретенила ръж, на цъфнали овошки. Нейде(за място) се обаждаше гугутка, по отрупаните с цвят сливаци(за място) бръмчеха пчели. По синурите (за място) подвикваше пъдпъдък, по трънаците(за място) любовно се боричкаха немирни врабчета, вдигаха се на облаци (за начин) и с цвъркот (за начин) изчезваха над зелените нивя (за място). Сърцето на пролетта биеше усилено (за начин), бързо (за начин) и новият живот над земята трескаво (за начин) се готвеше дя използува хубавия ден. От близкото село се носеше набожен ек на камбана и приятно (за начин) трептеше в пресния сутрешен въздух(за място).(Елин Пелин)