Сайтът се разработва с подкрепата на НФНИ - МОН, програма Информационно общество
ПРАКТИЧЕСКА ГРАМАТИКА. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Радка Влахова-Руйкова
СЪДЪРЖАНИЕ

 

Корелация твърдост–мекост
(непалаталност–палаталност)

Правописно правило!

Глаголите от ІІ спрежение съгласните, на които завършва основата, са меки: мисля, моля, благодаря, търся, търпя /мисл’ъ, мол’ъ, благодар’ъ, търс’ъ, търп’ъ/ и пр. „Затвърдяването” на тези окончания /мислъ, молъ, благодаръ, търсъ, търпъ/ е отклонение от книжовната произносителна норма.

Правоговорно правило!

Краесловни меки съгласни, които с изпадането на еровете и затваряне на сричката са затвърдели като кон, път, ден при промяна на фонетичните условия, напр. при членуване, възстановяват тази историческа мекост – конят, пътят, денят.

Правописно правило!

Краесловни меки съгласни, които с изпадането на еровете и затваряне на сричката са затвърдели като кон, път, ден при промяна на фонетичните условия, напр. при членуване, възстановяват тази историческа мекост – конят, пътят, денят.

Правописно правило!

Наставките -тел и -ар за образуване на деятелни лица (nomina agentis), са завършвали на мек съгласен. Тази краесловна мекост се възстановява при членуване, затова такива съществителни се членуват с -ят/-я: писате-лят, учителят, ръководителят, стругарят, вратарят, юбилярят.

Правописно правило!

Десет съществителни имена път, ден, кон, зет, крал, ла-кът, нокът, огън, цар, сън са били с краесловна мекост. Те се членуват с определителен член -ят/-я.