Сайтът се разработва с подкрепата на НФНИ - МОН, програма Информационно общество
ПРАКТИЧЕСКА ГРАМАТИКА. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Радка Влахова-Руйкова
СЪДЪРЖАНИЕ

 

Притежателни местоимения

Притежателните местоимения (Pronomina possessiva) са тясно свързани с личните местоимения формално и смислово. Като личните местоимения те притежават категорията лице. Значенията за лице означават притежателя – мой, твой, наш, ваш, техен. Както при личните местоимения в трето лице единствено число има форми за мъжки, женски и среден род, които изразяват рода на притежателя – негов (м.р.), неин (ж.р.), негов (ср.р.). Притежателните местоимения изразяват отношенията между притежателя и притежавания предмет. Притежателните местоимения като прилагателните имена се изменят по род и число, като формите за род и за число зависят от рода и числото на притежавания предмет. Притежателните местоимения се членуват като прилагателните имена. Притежателните местоимения подобно на личните местоимения в косвените (неименителни) форми имат пълни и кратки форми. Пълните форми на притежателните местоимения са следните:

Единствено число


лице на притежателя

род на притежателя

притежаван предмет
мъжки род

притежаван предмет
женски род

притежаван предмет
среден род

притежаван предмет
множествено число

1.л.

 

мой

моя

мое

мои

2.л.

 

твой

твоя

твое

твои

3.л.

м.р.

негов

негова

негово

негови

3.л.

ж.р.

неин

неин

нейна

нейно

3.л.

ср.р.

негов

негова

негово

негови

Множествено число


лице на притежателя

притежаван предмет
мъжки род

притежаван предмет
женски род

притежаван предмет
среден род

притежаван предмет
множествено число

1.л.

наш

наша

наше

наши

2.л.

ваш

ваша

ваше

ваши

3.л.

техен

тяхна

тяхно

техни

 

Правоговорно правило! Формите за първи и второ лице единствено и множествено число за притежаван предмет в среден род имат окончание –е: мое, твое, наше, ваше. Изговор мойо, твойо, вашо, нашо е некнижовен.

Правоговорно правило! Притежателното местоимение за 3.л. мн.ч. съдържа променливо я. Формите за м.р. ед.ч. и за мн.ч. са с е, а формите за женски и за среден род с я.

Кратките форми на притежателните местоимения съвпадат по облик с кратките дателни лични местоимения. Те са следните:
Единствено число:                                  Множествено число:
1.л. ми                                                      1.л. ни
2.л. ти                                                      2.л. ви
3.л. (м.р.) му                                            3.л. им
3.л. (ж.р.) й
3.л. (ср.р.) му
Кратките притежателни местоимения не се изменят по род и число: учителят ми, работата ми, семейството ми, приятелите ми (срв. с моят учител, моята работа, моето семейство, моите приятели). Кратките притежателни местоимения се употребяват заедно с членувани съществителни имена. Те са енклитики, т.е. думи без собствено ударение, които следват думата, заедно с която се произнасят.

Изключение: Съществителните имена, които означават роднински отношения, не се членуват, когато са съпроводени от кратки притежателни местоимения, тъй като те са определени по своето лексикално значение: майка ми, баща ти, баба му, дядо й, сестра ни, брат ви, чичо им, леля ни.

Разграничението между съвпадащите по форма (омонимни) кратки дателни лични местоимения и кратките притежателни местоимения е според това, с каква част на речта образуват словосъчетание. Кратките дателни местоимения, които са непреки допълнения, винаги са разширения на глагола сказуемо в изречението, докато кратките притежателни местоимения са винаги разширения на съществително име като негови несъгласувани определения. Кратките дателни лични местоимения може да бъдат заменени с пълни форми на косвените  лични местоимения с предлог, докато кратките притежателни местоимения се заменят с пълни форми на притежателните местоимения. Определящо значение има това, с каква част на речта образуват словосъчетание, тъй като както един и същ предлог на изразявакактопритежание, така и значенията на дателното непряко допълнение: отговарям на учителя, на писмото – отговарям му/ отговарям на него; треньорът, постижението му – неговият треньор, неговото постижение. Появата на две форми еднакви по облик, но различни по значение не бива да се приема за повторение и да се съкращава, тъй като това води до промяна в значението: Лекарят му му предписа ново лечение означава, че неговият лекар е предписал на него ново лечение. Изречението Лекарят му предписа ново лечение може да има две значения – неговият лекар предписа (някакво) ново лечение (на някого, може и не на него самия) или един определен лекар предписа на него ново лечение.

 

Възвратно притежателно местоимение

 

Подобно на личните местоимения, с които са в тясна връзка, освен пълните и кратките форми на притежателните местоимения в български се използва и възвратно притежателно местоимение. То също има пълна и кратка форма. Пълното възвратно притежателно местоимение не носи информация за лицето и числото на притежателя, но има форми за род и число на притежавания обект: свой, своя, свое, свои. Кратката форма на възвратно притежателното местоимение е си. Възвратно притежателното местоимение се използва, когато означават притежание на глаголния субект (подлога): Аз харесвам своята работа/ работата си; Ти кога ще пишеш на своите родители/ родителите си; Ние очакваме своите резултати/ резултатите си от теста; Вие подобрявате своите показатели/ показателите си; Той повтори своя рекорд/ рекорда си от миналото състезание; Тя се грижи за своето малко/ малкото си; То поклаща своето стебло/ стеблото си; Те ще разкажат своите истории/ историите си. Именно синтактичната функция определя употребата на възвратно притежателното или на притежателното местоимение: Тръстиката поклаща стеблото си на вятъра – Вятърът поклаща стеблото й.
Употребата на възвратно притежателното местоимение е абсолютно задължителна в трето лице, тъй като в трето лице употребата на обикновеното притежателно местоимение води до друго значение. Срв.: Лъвицата Елза се грижи за малкото си (на лъвицата Елза) -  Докато майката е на лов, лъвицата Елза се грижи за малкото й (на ловуващата лъвица).