Програма на конференцията

Областта на сравнителното литературознание е очертана както от предварителното артикулиране на различни национални, литературни и теоретични езици, така и от артикулирането на територии. Целта на конференцията ще бъде да изследва тези територии. Надяваме се да опитаме да мислим териториите, които очертават полето на сравнителното литературознание, не като географски единици, а като жизнени пространства, позволяващи организирането, разпределянето, подреждането на социални практики, режими на представяне, знания, описания, обяснения. Ще опитаме да отделим особено внимание на динамичността на териториите на сравнителното литературознание, незавършеността и несигурността на техните граници, непрекъснато променящите ландшафта им процеси на детериториализиране и ретериториализиране. Предлагаме следните насоки за развитие на докладите:

  • места и посоки на изследване в сравнителното литературознание;
  • общите места като условия за сравнимост (традиции, сюжети, мотиви и др.);
  • териториите, които сравнителното литературознание дели с други дисциплини като теорията на литературата, история на литературата, културни изследвания;
  • интерпретиране от перспективата на сравнителното литературознание на конкретни знакови места от интериора или екстериора като ателието, библиотеката, пансиона, мансардата, стълбата, училището, града;
  • принципи на териториализация - отношенията между глобално и локално, изток и запад, север и юг, дома и далечното, ретериториализирането и детериториализирането на тези отношения;
  • съпротивите срещу сравнителното литературознание - затваряне, изключване, изолиране;
  • българските истории на западната литература.

Надяваме се, че предложената гледна точка към сравнителното литературознание ще допринесе за опровергаването на прогнозите за неизбежната му криза, обосноваващи се със склонността му да сравнява единици, предварително артикулирани от историите на националните литератури. Очакваме представените на конференцията доклади да покажат, че подобни предвиждания не отчитат, че изследванията в областта на сравнителното литературознание често се опират на други, значително по-сложни и динамични единици от рода на териториите.

Конференцията  се проведе на 26-28.11.2009 г. в СУ "Св. Климент Охридски". Предвижда се публикуване на сборник.


С най-добри пожелания:

Ангел Игов
Михаил Ненов
Теодора Цанкова
Тодор Христов