Научни издания на Факултета по славянски филологии

 

leaf logo

 

 


Св. Наум
Studia serdicensia humanitatis

 

 

Електронна среда за единна научна информация на Факултета по славянски филологии

 

 

3 2012

 

сп. Съпоставително езикознание

Списание, посветено на дискусионни проблеми на общата и частната лингвистика, историята на българското езикознание и връзките му с други лингвистични традиции, историята на световната лингвистика (портрети на изтъкнати български и чуждестранни езиковеди, историята на езикознанието в България и история на българистиката в чужбина), теорията и практиката на превода и др.

 

 

literature

 

сп. Литературата

Издание за литературна история и теория на Факултета по славянски филологии.
Редактори-основатели: проф. д-р Милена Цанева, проф. дфн Симеон Янев
Редакционна колегия: проф. дфн Валери Стефанов (главен редактор), доц. д-р Петя Осенова, доц. д-р Амелия Личева, доц. д-р Иван Иванов, гл.ас. д-р Ноеми Стоичкова

 

alexanrina_karadjova_amber

 

Littera et Lingua

Електронно списание
Редакция: Андрей Бояджиев, Ренета Божанкова, Добромир Григоров, Татяна Ангелова, Надежда Стоянова,Биляна Радева,Радостина Велева

Littera et Lingua публикува статии, кратки бележки, обзори на книги, описания на проекти, рецензии, информация от полето на хуманитаристиката и славистиката, които са от широк интерес за всички, които се занимават или интересуват от проблемите в тези области.

 

 

rech

 

 

 

сп. Българска реч
Списание за езикознание и езикова култура

Редакционна колегия: Надежда Сталянова (главен редактор), Андрей Бояджиев, Неда Павлова, Василка Алексова, Владислав Миланов, Георги Митринов, Радост Железарова.

 

 

 

 

„Филологически форум” е списание, в което публикуват свои научни разработки студенти, докторанти и млади учени. Основен акцент на изданието е междукултурният диалог, поради което в него място намират текстове на филолози от различни специалности и националности. Изданието е предназначено както за текстове, четени на Международния филологически форум, така и за самостоятелно подготвени изследвания. Повече за инициативите на екипа можете да научите на сайта: https://philol-forum.uni-sofia.bg/

 

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
доц. д-р Надежда Стоянова (СУ „Св. Климент Охридски", главен редактор), 
доц. д-р Венета Савова (СУ „Св. Климент Охридски"), гл. ас. д-р Аглая Маврова (СУ „Св. Климент Охридски"), гл. ас. д-р Мартин Стефанов (СУ „Св. Климент Охридски"), гл. ас. д-р Теодора Цанкова (СУ „Св. Климент Охридски"), гл. ас. д-р Иван Петров (Виенски университет, Австрия), гл. ас. д-р Кристиян Янев (СУ „Св. Климент Охридски"), гл. ас. д-р Мария Русева (СУ „Св. Климент Охридски"), гл. ас. д-р Симеон Стефанов (Институт за български език при БАН), ас. Георги Георгиев (СУ „Св. Климент Охридски")

 

 

 

 

cclСписание за сравнително литературознание и балканистика 

Colloquia Comparativa Litterarum

http://ejournal.uni-sofia.bg/index.php/Colloquia

 

 

 

Годишник на Факултета по славянски филологии

Редколегия: Анета Димитрова, Гергана Дачева, Добромир Григоров, Калин Михайлов, Маргарет Димитрова, Маргарита Младенова, Николай Папучиев, Ренета Божанкова (гл. ред.).

Редактор: Елка Миленкова

Секретар: Надя Радованова

 

 

 

Алманах "Българска украинистика"

Алманахът „Българска украинистика“ е електронно издание на официалния сайт на профил „Украинистика”, Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Свети Климент Охридски“, който представя веднъж годишно научни публикации в областта на хуманитаристиката и в частност на украинистиката. Алманахът публикува научни статии, обзори, рецензии на научни издания и информация за научни конференции, както на утвърдени български, украински и чужди учени, така и на студенти-дипломанти и докторанти, представящи цялостни дипломни работи, дисертации или отделни части от тях. Редакторският екип има за цел да представи новостите в украинистиката и в славистиката, да обедини учените и преподавателите от други области, чиито изследвания могат да попаднат в пообщото поле на украинистиката.
 
Редакционен съвет: Лидия Терзийска (София), Албена Стаменова (София), Олена Чмир (Киев), Валентин Гешев (София), Маргарита Младенова (София), Олга Албул (Лвов), Райна Камберова (София), Олга Сорока (София), Владимир Колев (София), Павлина Мартинова-Иванова (София) 
Главен редактор: Райна Камберова 
 
За контакти: e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.