Балканистика


Специалността Балканистика към Факултета по славянски филологии е открита с решение на Академическия съвет на Софийския университет през 1994 г.

 

Balkan topo en Балканистиката е комплексна специалност.

 

В нея се подготвят специалисти по балкански езици и култури. Обучението е в 10 семестъра и задължително завършва с магистърска степен. Осъществява се в три блока дисциплини:
1/ филологически (езиковедски и литературоведски);
2/ исторически и културно-исторически;
3/ приложно-езиков.

Студентите в тази специалност се запознават с духовната култура и историята на балканския регион от античността до най-ново време, както и с литературите на балканските народи. Те усвояват практически езиците, които заедно с българския образуват балканския езиков съюз (албански, гръцки и румънски). Посочените балкански езици се изучават постъпателно, с равен хорариум от 480 часа, като след приключването на трите курса студентите имат право да изберат един от езиците за допълнителна квалификация в рамките на 60 часа. В учебния план са включени и задължително избираеми дисциплини с различна насоченост – филологическа, етнокултурна, историческа, което позволява на студентите да получат повече знания в предпочитаната от тях област. Широкопрофилното образование открива пред студентите – балканисти повече възможности за професионална реализация, а специалността им дава както богата обща култура, така и конкретни знания. Следването завършва с писмен държавен изпит и защита на дипломна работа.

 

За обучението в тази специалност отговаря Катедрата по общо, индоевропейско и балканско езикознание. Заедно с преподавателите от Катедрата студентите организират младежки научни конференции, участват в научни проекти, превеждат научна и художествена литература от балкански езици, поддържат специализиран сайт www.albanian.com, посветен на изучаването на албанския език, литература и култура в България, под редакцията на преподавателката по албански език и литература.


Учебният план на специалността е изготвен на основание на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование и образователно-квалификационната степен «магистър» по специалностите от професионално направление филологии от 1996 г. и по-късните й допълнения.

 

 

ВТОРА СПЕЦИАЛНОСТ

 

По време на следването си студентите могат да запишат и близка втора специалност (новогръцка, румънска или друга филология; културология, политология, международни отношения). Въведената кредитна система за оценяване на студентите им позволява частично обучение в други университети у нас и в чужбина по различни образователни програми. Студентите от специалността Балканистика имат възможност да придобият по-висока компетентност в един или повече избрани от тях балкански езици и чрез краткросрочни и/или дългосрочни специализации в чужбина, в съответните страни.

 

РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТТА

 

Магистрите по балканистика са широкопрофилни специалисти с успешно професионално осъществяване, като се ценят особено техните комбинирани знания по балкански и международни езици. Без допълнителна квалификация и с минимална професионална адаптация те са конкурентноспособни на вътрешния и европейския трудов пазар. Абсолвентите на специалността се реализират като научни работници в институти на БАН, преподаватели в СУ и в други университети в страната, журналисти в БТА, в държавни и частни телевизии и в периодичния печат, преводачи към ЕС, говорители в албанската и гръцката редакция на Българското радио, служители в чуждестранни фирми, преподаватели в средни училища по гръцки и румънски език, преводачи.

 

 

Разписание на часовете - летен семестър на учебната 2023/2024 г.


Сборник, посветен на 20-тата годишнина на специалност Балканистика

 

Библиотека "Филологии"

 

 

Програма за писмен държавен изпит на специалност БАЛКАНИСТИКА

І. ЕЗИКОВЕДСКА ЧАСТ

ІІ. БАЛКАНСКИ ЛИТЕРАТУРИ И СРАВНИТЕЛНО ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ