Четириевангелие от средата на XVI век, Зогр. 12

Общо наименование: Четириевангелие. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 12. Каталог: 12. 1  Предишен каталог: 39. 2  3  Предишен номер в ръкописен каталог: 43. 4  Предишен номер в ръкописа: 86. 5  Предишна сигнатура: I.в.1. 6  Предишен номер в ръкописен каталог: I.б.1. 7 

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Водни знаци: Кардиналска шапка подобен Briquet 1923 , Nr 3430 от 1531 ; Котва в кръг Mošin 1973 от 1534 . Листове: 338 ff. Размери: 258 x 190 mm (листове); 185 x 125 mm (текст)
Състояние: Без начало и край. Липси има и в средата.
Оформяне на страницата: 1 кол., 20 реда на страница;
Украса

Големи квадратни заставки в балкански плетеничен стил пред всяко евангелие

Големи плетенични инициали

Книжовници

книжовник

Име:  Йоан Кратовски (?)
Писмо: Кирилица. Полуустав, възедър
Ресавски 8 

Съдържание

Четириевангелие. Без начало: За реда на евангелските четива. Указател за евангелските четива за цялата година заедно с 12 Страстни евангелия. Месецослов с упоменаване на Сава и Симеон Сръбски. Указатели за евангелските четива за разни потреби. Пред евангелията предисловия на Теофилакт Български. Текстът прекъсва на Иоан 21:16.
1. (1r) . Указание за разпределяне евангелските четива. Без начало – липсват листове
2. (1r–9v) . Таблици на евагелските четива през годината по недели и дни, на 12-те евангелия, на 11-те възкресни утринни евангелия и на евангелските четива от Пасха до Неделята на всички светци.
3. (10r–21r) . Месецослов за по важните празнични дни през годината. От славянските светци са упоменати Сава Сръбски (14.01) и Стефан Сръбски (13.02)
5. (22v–23r) . Таблица на евангелските четива през Великата седмица.
6. (23r–23v) . Таблица на прокимени и възкресни по гласове. Без край. Липсват листове.
7. (24r–27r) . Предисловие от Тълкуванията към Евангелието на св. еванг. Матей от Теофилакт Охридски . Без начало. Липсват листове. Incipit: (...) дрїю. мꙋ́жествоу, є҆гда̀ глѥ(т҃) г҃ь. не бои́те се
8. (27v–29v) . Съдържание на главите от евангелието на св. еванг. Матей. Заглавие: Еже ѿ Мат꙽ѳеа ст҃го еѵ(г҃)лїа главы
9. (30r–120r) . Евангелие от св. еванг. Матей . Без начало. Първият лист липсва. Започва от Мат. 1:8.
10. (121r–122v) . Предисловие от Тълкуванията към Евангелието на св. еванг. Марко от Теофилакт Охридски . Заглавие: Прѣдїсловїе еже ѿ Марка ст҃го еѵ(г҃)лїа
11. (123r–124r) . Съдържание на главите от евангелието на св. еванг. Марко. Заглавие: Главы̀ е҆́же ѿ ма́рка ст҃го є҆ѵ(г҃)лї́а
12. (125r–174r) . Евангелие от св. еванг. Марко . Заглавие: Е҆же ѿ Ма́рка ст҃ое благовѣствова́нїѥ
13. (175r–175v) . Предисловие от Тълкуванията към Евангелието на св. еванг. Лука от Теофилакт Охридски . Заглавие: Прѣ(д҃)сло́вїе е(ж҃) ѿ Лꙋ(к҃) ст҃аго еѵ(г҃)лїа
14. (175r–178r) . Съдържание на главите от евангелието на св. еванг. Лука. Заглавие: Главы̀ є҆же ѿ лꙋ(к҃) ст҃го є҆у(г҃)лїа
15. (179r–271r) . Евангелие от св. еванг. Лука . Заглавие: Еже ѿ Лꙋкы ст҃ое еѵ(г҃)лїе
16. (271r–273v) . Предисловие от Тълкуванията към Евангелието на св. еванг. Йоан от Теофилакт Охридски . Заглавие: Прѣ(д҃)сло́вїе е(ж҃) ѿ Іѡан꙽на ст҃го еѵ(г҃)лїа
17. (175r–178r) . Съдържание на главите от евангелието на св. еванг. Йоан. Заглавие: Главы̀ є҆(ж҃) ѿ Іѡ҃ ст҃го є҆у(г҃)лїа
18. (175r–178r) . Евангелие от св. еванг. Йоан . Без край. Липсват листове. Завършва с 21:16 Заглавие: Єже ѿ Іѡанна ст҃ое еу(г҃)лїе

История

Дата на написване: 16 в., среда. Материали, съпътстващи ръкописа (На гърба на предната корица) . Добавен напечатан текст с кратко описание: 271. Четириевангелие от XVI в. 335 (последната цифра задраскана с молив и поправена на 8) л.
хартия. Ресавска редакция.
Отд. I.б.1
Илински, № 32.

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография