Четириевангелие от последната четвърт на XVI век, Зогр. 15

Общо наименование: Евангелие. Конкретно наименование: Четириевангелие. Страна: Гърция. Място: Света Гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 15. Каталог: 15. 1  Своден каталог: 213. 2  Предишен каталог: 48. 3  Предишен каталог: 33. 4  Предишен каталог: 15. 5  Предишна сигнатура: I.б.4. 6 

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Грапава, пожълтяла, със следи от силно навлажняване. Водни знаци: Котва в кръг със звезда отгоре с конрамарка трилистник с литери GB подобен Mošin 1973 , Nr 1412 от 1565–1575 ; Листове: 207 ff. Размери: 277 x 190 mm (листове); 202 x 112 mm (текст)
Фолиация: Съвременна библиотечна номерация с молив. Последните два листа са неномерирани.
Тетради: Броят на листовете в колите не навсякъде е еднакъв: някъде са по 8, другаде са по 6 листа. Колите са означени с буквени цифри в левия край на долното поле и в началото и края на всяка тетрада.
Състояние: Липсват както отделни листове, така и цели коли. Страничните и горните полета са дълбоко изрязани при последното подвързване и на места е повреден дори и текстът.
Оформяне на страницата: 1 кол., 20 реда на страница;
Украса
Плетенични заставки и инициали в балкански стил.

(60v) . Полихромна миниатюра на евангелист Марко

(93r) . Квадратна плетенична заставка

Червени растително-геометрични инициали

Подвързия

Нова, библиотечна – картон, обвит в платно с кожен гръб.

Книжовници

А. книжовник

Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, дребен, правилен
Едноеров, безюсов (западнобългарско влияние) ь се появява на неетимологични места: вьз꙽д꙽хьноувь.

Буквите ѣ и ы се пишат без правило: гл҃ющѣ, реста, вьвраты, бивьшꙋ.

Удвояват се гласните: смоковьницыи, по прѣданїаа, даа ѿтврьжеть.

Съчетанието пс се променя в пц: ѱцы, ѱцомь.

Съдържание

Четириевангелие. Пред евангелията са поместени предисловията на Теофилакт Български с оглавления. Текстът на евангелието от Матея започва от 1:13, а на Йоан – от 1:33. Указатели за евангелските четива и Месецослов.
1. (1r–1v) . Съдържание на Евангелието на св. еванг. Матей. Без начало. Изгубен е един лист
2. (1v–2v) . Предисловие от Тълкуванията към Евангелието на св. еванг. Матей от Теофилакт Охридски . Заглавие: Прѣ(ді)словие еже ѿ Маѳеа
3. (3r–57v) . Евангелие от св. еванг. Матей . Без начало. Липсва един лист. Текстът започва от Мат. 1:13
4. (58r–59r) . Съдържание на Евангелието на св. еванг. Марко. Заглавие: Еже ѿ Мр҃ка ст҃го еѵ(г҃)лїа
5. (59r–59v) . Предисловие от Тълкуванията към Евангелието на св. еванг. Марко от Теофилакт Охридски . Заглавие: Прѣ(ді)словие еже ѿ М(р҃)ка
6. (61r–89r) . Евангелие от св. еванг. Марко . Заглавие: Еже ѿ Марка ст҃ое бл҃овѣствованїѥ
7. (89r–91r) . Съдържание на Евангелието на св. еванг. Лука. Заглавие: Еже ѿ Локи ст҃го еѵ(г҃)лїа
8. (91r–92v) . Предисловие от Тълкуванията към Евангелието на св. еванг. Лука от Теофилакт Охридски . Заглавие: Прѣ(ді)словїе· ѥже ѿ Локи
9. (93r–158v) . Евангелие от св. еванг. Лука . Заглавие: Еже ѿ Лꙋкы ст҃ое еѵ(г҃)лїе
10. (159r) . Съдържание на Евангелието на св. еванг. Йоан. Заглавие: Еже ѿ Іѡа(н҃). ст҃го еѵ(г҃)лїа
11. (159v) . Предисловие от Тълкуванията към Евангелието на св. еванг. Йоан от Теофилакт Охридски . Без край. Изгубен е един лист. Заглавие: Пре(дї)словие. еже ѿ Іѡана
12. (160r–202v) . Евангелие от св. еванг. Йоан . Без начало. Текстът започва от средата на Иоан 1:33 Incipit: (...) над꙽ негоже ꙋзриши дх҃ъ сьходещъ и прѣбывающь над꙽ нимь.
13. (203r–207r) . Указание за евангелските четива през неделните дни на цялата година. Заглавие: Сказанїе· еже на вьсакь дн҃ь. дл꙽жно ѥ(с҃) гл҃ти се. еѵ(г҃)лїю. не(д)лѣмь всего лѣта
14. (207v) . Показалец за евангелските глави. Заглавие: Сьборнїкь. в҃і. м(с҃)цемь. показꙋе главїи. комꙋждо еѵ(г҃)лїю

История

Дата на написване: 16. век, последна четвърт. Материали, съпътстващи ръкописа (На гърба на предната корица) . Добавен напечатан текст с кратко описание: 15. ЧЕТВЕРОЕВАНГЕЛИЕ от XVI-XVII в. 207 л.
хартия. Зап.-българска безюсова редакция.
Отдел I.б (в?)
Илински, № 33.
С миниатюри и орнаменти.

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография