Четириевангелие от третата четвърт на XVI век, Зогр. 21

Общо наименование: Евангелие. Конкретно наименование: Четириевангелие. Страна: Гърция. Място: Света Гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 21. Каталог: 21. 1  Своден каталог: 205. 2  Предишен каталог: 46. 3  Предишен каталог: 36. 4  Предишен каталог: 25. 5  Предишна сигнатура: I.б.11. 6  7 

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Дебела, плътна и жилава Водни знаци: Котва в кръг със звезда отгоре и контрамарка трилистник с литери 3B подобен Moshin 1973 , Nr 1183 от 1550–1570 ; Листове: 267 ff. Размери: 295 x 203 mm (листове); 215 x 135 mm (текст)
Тетради: С буквени цифри в долното поле в началото на всяка свезка.
Състояние: Липси няма. Добре запазен ръкопис. В началото на книгата са поставени два листа от друг ръкопис, изборно евангелие. Страници 3r–v – празни.
Оформяне на страницата: 1 кол., 22–24 реда на страница;
Мастило: Заглавията, заглавните букви и означенията по полетата са писани с червено мастило.
Украса

(261r) . Плетенична контурна заставка с растителни елементи в балкански стил.

Контурни орнаментирани инициали пред всяко евангелие.

Големите заглавия към отделните евангелия са писани с везано писмо.

Подвързия

Нова, библиотечна, картон с лилаво платно, на гърба кожа.

Книжовници

книжовник

Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, възедър, молдавски Разнообразни и често срещани надредни знаци: придихания, ударения, точки и др.
Двуеров, двуюсов По търновски езиково-правописни норми, но с влахо-молдавски особености

Съдържание

Четириевангелие
1. (1r–2v) . Четива от Йоановото евангелие за Пасха и за понеделник и вторник на Светлата седмица.
2. (4r–4v) . Указание за четенето на евангелията по евангелисти. Заглавие: Сказанїе прѣемлѧще въсего лѣта число еѵ(г҃)лское, и еѵ(г҃)листѡ(м) прѣѧтїе. ѿкѫдоу начинаѧть, и до где стаѫть ·:·– Incipit: Вѣдомо да є(с҄). ꙗ҆ко чьтет сѧ рѧ(д) ѿ и҆ѡ҆а́нна ст҃го є҆ѵ(г҃)лїа
3. (5r–8r) . Указание за евангелските четива за годината по недели. Заглавие: Сказанїе є҆́же на въсѣ́кь дн҃ь длъ́жно е гл҃ати сѧ є҆ѵ(г҃)лїе. не(д҃)лѣ(м) въсе́го лѣ́та.
4. (8v–9r) . Указание за евангелските четива в съботите и неделите на Великия пост. Заглавие: Сказа́нїе сѫ́бѡта(м) и҆ не(д)лѣ(м) ст҃го по́ста.
6. (10r–11r) . Съдържание на главите от евангелието на св. еванг. Матей. Заглавие: Е҆же ѿ Ма(т)ѳеа ст҃го е҆ѵ(г҃)лїа гла́вы
7. (11r–13v) . Предисловие от Тълкуванията към Евангелието на св. еванг. Матей от Теофилакт Охридски. Заглавие: Ѳеѡфі́лакта а҆рхїеп(с҃)кпа бльга́рска(г҃) прѣдислѻ́вїе, є҆́ ѿ ма(т)ѳеа ст҃го е҆ѵ(г҃)лїа Incipit: И҆же оу҆бо прѣж(д)е закона ѡ҆ни бж(с҃)твнїи мѫ́жїе
8. (14r–83v) . Евангелие от св. еванг. Матей. Заглавие: Ѿ ма(т)ѳеа ст҃ое е҆ѵ(г҃)лїе·
9. (84r–127r) . Евангелие от св. еванг. Марко. Заглавие: Ѿ Ма́рка ст҃ое еѵа́ггелїе
10. (127v–129r) . Съдържание на главите от евангелието на св. еванг. Лука. Заглавие: Є҆же ѿ лоукы̑ ст҃го є҆у(г҃)лїа гла́вы
11. (129r–129v) . Предисловие от Тълкуванията към Евангелието на св. еванг. Лука от Теофилакт Охридски. Заглавие: Прѣдисло́вїе е҆же ѿ лоукы̑ ст҃аго є҆ѵ(г҃)лїа
12. (130r–203r) . Евангелие от св. еванг. Лука. Заглавие: Ѿ лꙋкы̑ ст҃ое е҆ѵ(г҃)лїе
13. (203v) . Съдържание на главите от евангелието на св. еванг. Йоан. Заглавие: Е҆же ѿ і҆ѡа́нна ст҃го є҆у(г҃)лїа гла́вы
14. (203v–205v) . Предисловие от Тълкуванията към Евангелието на св. еванг. Йоан от Теофилакт Охридски. Заглавие: Прѣдисло́вїе є҆же ѿ іѡ҃ ст҃го є҆ѵ(г҃)лїа
15. (206r–260v) . Евангелие от св. еванг. Йоан. Заглавие: Ѿ і҆ѡ҆а́нна ст҃ое е҆у(г҃)лїе
16. (261r–266r) . Указание за четенето на евангелските четива на определени празници. Заглавие: Събо́рникъ в҃імь м(с҃)цемь. ска́зоуѧ гла́вы кое́мꙋждо є҆ѷ(г)лїоу. избра́нны(м) ст҃ымь, и҆ пра́здникѡ(м)
17. (266v) . Таблица за свързването на утренните възкресни евангелия с гласовете.
18. (267r) . Разяснение за апостолските и евангелски четива в службата на празнувания светец.
Допълнения
 • (129v) . след края на Евангелието от Марко, бележка на писача от двете страни на текста: И҆зволенїе(м) ѡ҆̀ц҃а· и҆ съпоспѣ́ше
  нїемь сн҃а. и҆ съвръшенїе(м)
  ст҃го дх҃а· Сїа̀ кни́га ст҃ое тетрїева(л) сътво́ри
  (недовършена).
 • (129v) . под другия надпис: да сѧ ꙋ҆пишоу(т) въкꙋла. и҆ жена е҆го
  ма́рика. и҆ геѡргїа
  сїꙗ̀ и҆мѧна въ ст҃ы
  жръта(в҃)никъ· а҆ ѡ҆ны̀ да́ милоуютъ ст҃ы монастры(р҃)
  доиде(ж҃) є҆се въ живы(х)

История

Дата на написване: 16. век, трета четвърт. Материали, съпътстващи ръкописа (На гърба на предната корица) . Добавен напечатан текст с кратко описание: 21. Четириевангелие от XVI–XVIII в. 267 л.
хартия. Българска редакция.
Отдел I.б.11
Илински, № 36.
Материали, съпътстващи ръкописаВ началото са пришити два листа от изборно евангелие при подвързването на книгата.

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография