Четириевангелие от 60-те години на XVI век, Зогр. 27

Общо наименование: Евангелие. Конкретно наименование: Четириевангелие. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 27. Каталог: 27. 1  Своден каталог: 206. 2  Предишен каталог: 45. 3  Предишен каталог: 37. 4  Предишен каталог: 27. 5  Предишна сигнатура в ръкописа: I.г.4. 6  Предишна сигнатура: I.в.4. 7 

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Не много дебела, груба, със ситни вержори. Водни знаци: Котва в кръг със звезда отгоре и контрамарка М подобен Mošin 1973 , Nr 1591 от 1561 ; Листове: 155 ff. Размери: 280 x 200 mm (листове); 240 x 140 mm (текст)
Тетради: Свезки по 8 листа. Обозначения на тетрадите не личат.
Състояние: Началото на ръкописа не е запазено. Липси има и вътре.
Оформяне на страницата: 1 кол., 29–30 реда на страница;
Мастило: Заглавията, указанията и инициалите са писани с червено мастило.
Украса
Неумела

(56r) . Миниатюра на св. евангелист Лука в цял ръст

Неумело изработени геометрично-растителни инициали в червено и зелено.

Подвързия

Нова, библиотечна, картон с виолетово платно и кожа на гърба.

Книжовници

А. книжовник

Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, среден, неправилен Големите заглавия са писани с везано писмо от геометричен тип.
Едноеров, безюсов На места се появява и голям ер. Разликата между и и ы е изчезнала. ѣ се употребява безразборно Народни форми: идехоу, цар(с҃)твихь, лꙋдие, неки (вм. нѣкыи) Народна лексика: плакнеахоу (65v) . , витають (76r) .

Съдържание

Четириевангелие
1. (1r–24v) . Евангелие от св. еванг. Матей. Без начало и без край. Запазената част включва Мат. 14:36 – Мат. 27:55 Incipit: (...) моу вьсе̏ бо̀лѥщеѥ̀. и҆ молахоу̀ є҆го да тькмо̀ прикоснет се̏ Explicit: Бѣ̏хоу же и тꙋ и жени многи и̑з далѣче зреще (...)
2. (25r–54r) . Евангелие от св. еванг. Марко. Заглавие: Ѿ Марка ст҃ое еѵ(г҃)лїе
3. (54v–55v) . Съдържание на главите от евангелието на св. еванг. Лука. Заглавие: Єже ѿ лоуки ст҃го є҆у(г҃)лїа гл[ а ]вы
4. (57r–106r) . Евангелие от св. еванг. Лука. Заглавие: Еже ѿ Лꙋкы ст҃ое еѵ(г҃)лїе
5. (106v–107v) . Предисловие от Тълкуванията към Евангелието на св. еванг. Йоан от Теофилакт Охридски. Заглавие: Прѣ(д)слѡвїе еже ѿ їѡан꙽на ст҃го еѵ(г҃)лїа
6. (108r) . Съдържание на главите от евангелието на св. еванг. Йоан. Заглавие: Глави є҆у(г҃)лїа еже ѿ їѡан꙽на
7. (108v) . Послесловието към евангелието на св. еванг. Йоан. Изписано с едро везано писмо
8. (109r–147v) . Евангелие от св. еванг. Йоан. Заглавие: Еже ѿ і҆ѡана ст҃ое еѵ(г)лїе
9. (147v) . Бележка на писача. С червено мастило Колофон:
Съписа се сїи тетраевангель. м(с҃)ца феръвꙋари.
к҃и. дн҃ь.
10. (149r–153v) . Месецослов. Славянски светци не са застъпени
11. (153v–156v) . Таблици и показалци за евангелските четива през годината и за различни треби. Без край. Липсват листове
Допълнения
  • (106r) . Приписка на писача, наполовина изрязана при подвързването: + родители и сьродници иѡвана б҃ь да га прости ѡвана и доброслава.

История

Дата на написване: 16. век, 60-те години. Място на написване: Западна България. Материали, съпътстващи ръкописа (На гърба на предната корица) . Добавен напечатан текст с кратко описание: 27. ЧЕТИРИЕВАНГЕЛИЕ от XVI в. Сръбска
(Западнобългарска редакция?) 155 л. хартия.
Отд. I в (г) 4
Илински, № 37

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография