Четириевангелие на поп Лука от 1550 г., Зогр. 30, РНБ F.I.598

Общо наименование: Евангелие. Конкретно наименование: Четириевангелие. Индивидуално название: Четириевангелие на поп Лука. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 30. Каталог: 30. 1  Своден каталог: 181. 2  Предишен каталог: 38. 3  Предишен каталог: 25. 4  Предишен каталог: 33. 5  Предишна сигнатура: I.г.10. 6  Предишна сигнатура в ръкописа: I.в.10. 7 

Кодикологични данни

Материал: Хартия. По-тънка и по-дебела, жълтеникава и доброкачествена Водни знаци: Глиган подобен Briquet 1923 , Nr 13575 от 1512 г. ; Листове: 511 ff. Размери: 300 x 190 mm (листове); 194 x 114 mm (текст)
Състояние: Липсват 3 листа в началото, а също така между лл. 38 и 39, 197 и 198.
Оформяне на страницата: 1 кол., 13 реда на страница;
Мастило: Заглавията, заглавните букви и означенията по полетата са писани с червено мастило.
Украса

Украса няма, но пред текста на всеки евангелист е оставено празно място за орнаментиране.

Подвързия

Нова, библиотечна, картон, обвит с виолетово платно и с кожен гръб.

Книжовници

А. книжовник

Име:  Лука Вишненски, поп
Писмо: Кирилица. Устав литургичен, едър и изискан, от влахомолдавски тип
Двуеров, двуюсов

Съдържание

Четириевангелие. С оглавления и предисловия на Теофилакт Охридски. Месецослов с памети за свв. Симеон и Сава Сръбски. Указатели и таблици за евангелските четива през цялата година, започващи от Неделята на митаря и фарисея.
1. (1r–14r) . Указания за разпределянето на евангелските четива за определени дни и седмици заедно с техните таблици.
2. (15r–18v) . Съдържание на главите от евангелието на св. еванг. Матей. Заглавие: Еже ѿ Матѳеа ст҃го еѵ(г҃)лїа главы
3. (19r–25r) . Предисловие от Тълкуванията към Евангелието на св. еванг. Матей от Теофилакт Охридски. Заглавие: Ѳеѡфилакта архїеп(с҃)па блъгарскаго прѣ(д)словїе еѵ(г)лїа єже ѿ ма(ѳ)а ст҃го еѵ(г҃)лїа
4. (26r–127v) . Евангелие от св. еванг. Матей. Текстът между Мат. 4:15 и Мат. 13:40 липсва. Листовете са откъснати. Заглавие: Еже ѿ Маѳеа ст҃го еѵ(г҃)лїа бл҃говѣстїе
5. (128r–130v) . Съдържание на главите от евангелието на св. еванг. Марко. Заглавие: Еже ѿ марка ст҃го єѵ(г҃)лїа главы
6. (131r–134r) . Предисловие от Тълкуванията към Евангелието на св. еванг. Марко от Теофилакт Охридски. Заглавие: Прѣ(д)словїе еже ѿ Ма(р҃)ка ст҃го еѵ(г҃)лїа
7. (135r–207v) . Евангелие от св. еванг. Марко. Заглавие: Ѿ Марка ст҃ое бл҃говѣстїе
8. (207v–211r) . Съдържание на главите от евангелието на св. еванг. Лука. Заглавие: Єже ѿ лоукы ст҃го є҆у(г҃)лїа главы
9. (211v–212r) . Предисловие от Тълкуванията към Евангелието на св. еванг. Лука от Теофилакт Охридски. Без край. Липсват листове. Заглавие: Прѣ(д)словїе еже ѿ лоукы ст҃го еѵ(г҃)лїе
10. (213r–375r) . Евангелие от св. еванг. Лука. Без начало. Липсват листове. Текстът започва от Лук. 1:6.
11. (375r–375v) . Съдържание на главите от евангелието на св. еванг. Йоан. Заглавие: Еже ѿ їѡанна ст҃го еѵ(г)лїа главы
12. (376r–380v) . Предисловие от Тълкуванията към Евангелието на св. еванг. Йоан от Теофилакт Охридски. Заглавие: Прѣдисловїе еже ѿ іѡ҃а ст҃го еѵ(г҃)лїа
13. (381r–490r) . Евангелие от св. еванг. Йоан. Заглавие: Ѿ їѡанна ст҃ое бл҃говѣствованїе
14. (490v–505r) . Месецослов. От славянските светци са споменати Сава Сръбски (14.01) и Симеон Сръбски (13.02). Заглавие: Съборник в҃і м(с)цем сказоуѧ главы коемоуждо еѵ(г)лїю избранным ст҃ым и праз(д)никомь
15. (505r–511v) . Указания и таблици за реда на евангелските четива през годината. от Неделята на митаря и фарисея насетне.
Допълнения
  • (511v) . От ръката на писача: Сла(в) съвръшителю б҃ꙋ давшемꙋ кнїзѣ сеї нач5ло и конець.
  • (511v) . От ръката на писача, под предишната приписка: Всеви(д)цꙋ б҃оу прѣбл҃гомꙋ сла(в҃) и величїе дръжава и область въ безконе(ч)ныѧ вѣкы
  • (511v) . Под горната бележка същият писач е добавил: Изволенїемь оц҃а и поспѣшенїемь сн҃а и дѣиством ст҃го дх҃а изволи(с҃) сїа книга написати рꙋкою мнѡ(г҃)рѣшна(г) раба бж҃їа ереа лꙋкы ви(ш҃)ни(ц҃)ка(г҃). въ лѣ(т҃) ҂зн҃и [ = 1550 ] при еп(с҃)кпѣ премыско(м) и са(м)борско(м) кѵ(р҃) арсенїи
  • (511v) . Приписка с имена за помен от друга ръка: Помѧни г҃и дш҃ѫ ра(б҃) свои(х҃) їереа лꙋкы. данилїа. василисы. леѡ(н҃)тїа. м(р҃)ї есифа. м(р҃)ї. їеромонаха еѳимїа. семїѡна. стефана. и(ж҃) въ бл4гочестивѣи вѣрѣ скончавши(х) сѧ.

История

Дата на написване: 1550. Материали, съпътстващи ръкописа (На гърба на предната корица) . Добавен напечатан текст с кратко описание:
33. ЧЕТИРИЕВАНГЕЛИЕ от 1550 г. 511 листа
хартия. Влахобъгарска редакция
Отд. I в (г?) 10
Илински, № 25
Произход: Един лист сега се пази в РНБ, донесен в Русия от Порфирий Успенски. .

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография

Фрагмент 2

Индивидуално название: Четириевангелие на поп Лука. Петербургска част. Страна: Русия. Място: Санкт Петербург. Хранилище: РНБ. Сбирка: Основное собрание, ф. 550 Сигнатура: F.I.598. Сбирка: Порфирий Успенский Предишен каталог: 11.

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Размери: 1⁰

Съдържание

Текстът от Иоан 21:12–18 и҆стѧ́зати е҆го̀ ты̀ кто̑ е҆си. вѣ́дѧще ꙗ҆ко г҃ь е(с҃)
Допълнения
  • (511v) . От ръката на писача: Сла(в) съвръшителю б҃ꙋ давшемꙋ кнїзѣ сеї нач5ло и конець.
  • (511v) . От ръката на писача, под предишната приписка: Всеви(д)цꙋ б҃оу прѣбл҃гомꙋ сла(в҃) и величїе дръжава и область въ безконе(ч)ныѧ вѣкы
  • (511v) . Под горната бележка същият писач е добавил: Изволенїемь оц҃а и поспѣшенїемь сн҃а и дѣиством ст҃го дх҃а изволи(с҃) сїа книга написати рꙋкою мнѡ(г҃)рѣшна(г) раба бж҃їа ереа лꙋкы ви(ш҃)ни(ц҃)ка(г҃). въ лѣ(т҃) ҂зн҃и [ = 1550 ] при еп(с҃)кпѣ премыско(м) и са(м)борско(м) кѵ(р҃) арсенїи
  • (511v) . Приписка с имена за помен от друга ръка: Помѧни г҃и дш҃ѫ ра(б҃) свои(х҃) їереа лꙋкы. данилїа. василисы. леѡ(н҃)тїа. м(р҃)ї есифа. м(р҃)ї. їеромонаха еѳимїа. семїѡна. стефана. и(ж҃) въ бл4гочестивѣи вѣрѣ скончавши(х) сѧ.

Допълнителни сведения

Библиография

  • Отчет Императорской публичной библиотеки за 1883 г. СПб., 1885. С. 62.
  • Краткий обзор собрания рукописей, принадлежавшего преосвященному епископу Порфирию, а ныне хранящегося в Императорской публичной библиотеке. СПб., 1885. С. 52.