Четириевангелие от 70-те г. на XVI век, Зогр. 33

Общо наименование: Евангелие. Конкретно наименование: Четириевангелие. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 33. Каталог: 33. 1  Своден каталог: 211. 2  Предишен каталог: 47. 3  Предишен каталог: 30. 4  Предишен каталог: 33. 5  Предишна сигнатура: I.в.11. 6 

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Плътна със житни вержори. Водни знаци: Котва в кръг със звезда отгоре подобен Mošin 1973 , Nr 813 от 1546–1565 г. ; Листове: IV + 367 + III ff. Размери: 307 x 205 mm (листове); 203 x 125 mm (текст)
Тетради: Тетради по 8 листа. Номерирани с буквени цифри в началото и края на всяка свезка.
Състояние: Добре запазен ръкопис, без липси
Оформяне на страницата: 1 кол., 22 реда на страница;
Мастило: Червено и синьо мастило за заглавията, инициалите и указанията. Преобладаващи цветове – златно, жълто, синьо и зелено.
Украса
Богата украса, в която са смесени балкански и неовизантийски стилове. Големите заглавия са писани с везано писмо от геометричен тип. Личи ислямско влияние.

(ff. 1r, 11r, 14r, 113r, 116r, 179r, 182r, 284 r). Малки и големи плетенични заставки

Големи плетенични инициали и инициали от геометрично-растителен тип.

Подвързия

Оригинална. Дебели дъски в кожа, отстрани със жлебове, орнаментирани с щемпели.

Липсват закопчалките. Останали са само шиповете към тях.

Книжовници

А. книжовник

Име:  Анонимен
Писмо: Кирилица. Полуустав, едър, правилен
Ресавски, непоследователен Среща се характерното сръбско удвояване на гласните: заповѣдїи (160v) . , жрътвыи (161r) . , іоудеискаа (182v) .

Съдържание

Четириевангелие. Показалци и таблици за евангелските четива за цялата година. Пред евангелията са поместени предисловия и оглавления Теофилакт Охридски. Месецослов с памети на Сава и Симеон Сръбски. Таблица за евангелските четива за всяка потреба.
1. (1r–8v) . Указания и таблици за реда на евангелските четива през цялата година.
2. (9r–10v) . Съдържание на главите от евангелието на св. еванг. Матей. Заглавие: Еже ѿ мат꙽ѳеа ст҃го еѵ(г҃)лїа глави
3. (11r–13v) . Предисловие от Тълкуванията към Евангелието на св. еванг. Матей от Теофилакт Охридски. Заглавие: Ѳеѡфїлакта архїеп(с҃)копа бльгарскаго прѣ(д)словїе єже ѿ ма(т)ѳеа стое еѵ(г)лїе
4. (14r–112v) . Евангелие от св. еванг. Матей. Заглавие: Еже ѿ Ма(т)ѳеа ст҃ое бл҃говѣствованїѥ
5. (113r–114r) . Предисловие от Тълкуванията към Евангелието на св. еванг. Марко от Теофилакт Охридски. Заглавие: Прѣдисловїе еже ѿ марка ст҃го еѵ(г҃)лїа
6. (114r–115r) . Съдържание на главите от евангелието на св. еванг. Марко. Заглавие: Главы є҆ѵ(г҃)лї́а еже ѿ м(р҃)ка
7. (116r–178r) . Евангелие от св. еванг. Марко. Заглавие: Еже ѿ марка ст҃ое бл҃говѣствованїе
8. (179r–179v) . Предисловие от Тълкуванията към Евангелието на св. еванг. Лука от Теофилакт Охридски. Заглавие: Прѣд꙽словїе е(ж) ѿ лꙋкы ст҃го еѵ(г҃)лїа
9. (179v–181v) . Съдържание на главите от евангелието на св. еванг. Лука. Заглавие: Главы еже ѿ лоукы ст҃го еу(г҃)лїа
10. (182r–280v) . Евангелие от св. еванг. Лука. Заглавие: Еже ѿ лоукы ст҃ое еѵ(г)лїе
11. (281r–281v) . Съдържание на главите от евангелието на св. еванг. Йоан. Заглавие: Главы ст҃г(о҃) є҆у(г҃)лїа ѥ(ж) ѿ іѡ҃а
12. (282r–283v) . Предисловие от Тълкуванията към Евангелието на св. еванг. Йоан от Теофилакт Охридски. Заглавие: Прѣдісло́вїе ѥже ѿ іѡанна ст҃го еѵ(г҃)лїа
13. (284r–359r) . Евангелие от св. еванг. Йоан. Заглавие: Єже ѿ іѡанна ст҃ое бл҃говествованїе
14. (360r–366v) . Месецослов. От славянски светци са застъпени Сава (363r) . (14.01, Въ тьж(д)е дн҃ь иже вь ст҃ы(х) оц҃а нашего савы. прьваго архїеп(с҃)кпа срьб꙽꙽скааго) и Симеон Сръбски (264r) . (13.02, Въ тьж(д)е дн҃ь паме(т҃) прп(д)бнаго ѡц҃а нашег(о҃) сїмеѡна срьб꙽скааго новааго мѵ̄роточ꙽ца) Заглавие: Сьборни(к҃) сь бм҃ъ в҃ім(ъ҃) м(с)це́(м)
Допълнения
  • (15r–34r (само recto)) . Приписки с полукурсивно писмо по горните полета. + Сїа книга бл҃говѣстїе, ч(с҃)тнагѡ и славнагѡ пр(о꙯)ка пр(д)тча кр(с҃)тителꙗ іѡ(н҃)а више се(л҃) стрежево кто да ꙗ оукраде(т) бꙋди есмꙋ анаѳема въ си вѣкъи въ бꙋдꙋщи αμϊν ами(н҃) аминъ ·:–·
  • (376v) . Замазана с черна боя от 1640 г. и почти нечетлива: Да (с҃) зна(е҃) како кꙋпи ... ст҃омꙋ славномꙋ пре(д)чю кр(с҃)тителю ..... за ҂а а(с҃)при ни кто да ꙗ помести(т) и да ꙗ прода(д)еть или да ꙗ оукраде(т) .... на, и ѿ цр҃ква да (е҃) ѿлꙋчена и по съм[ ръти ] .... б҃а въсѣдръжителѣ и ѿ прч(с҃)т .... пр(о҃)ка пр(д)ча кр(с҃)ти[ телꙗ ] .... еѵ(г҃)листи .... бꙋдеть в лѣ(т) ҂зрми [ 7148 = 1640 ]... . Следва нечетлив подпис.
  • (IIv) . Приписка с отделни тайнописни елементи от 1770 г.:
    + Сїе запи́сахъ. а҆зъ. реко́мѝ ѡ҆вѯнлеф [ симеонъ ]
    да (с)е знае когда прочато(х) сїе ст҃оє єѵ(г҃)е.
    н꙽ онѱл [ в꙽ лето ] ҂ з҃с.о҃.н҃. [ 7278 = 1770 ].

История

Дата на написване: 16. век, 70-те години.

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография