Четириевангелие от 1562 г., Зогр. 38

Общо наименование: Евангелие. Конкретно наименование: Четириевангелие. Страна: Гърция. Място: Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 38. Каталог: 38. 1  Своден каталог: 183. 2  Предишен каталог: 42. 3  Предишен каталог: 19. 4  Предишен каталог: 30. 5  Предишна сигнатура в ръкописа: I.г.7. 6  Предишна сигнатура: I.в.7. 7 

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Дебела и груба: Водни знаци: Котва в кръг със звезда отгоре ; Тънка и гладка: Водни знаци: Глиган подобен Briquet 1923 , Nr 14524 от 1528 г. ; Листове: 278 ff. Размери: 286 x 190 mm (листове); 215 x 125 mm (текст)
Тетради: Тетради по осем листа. Номерирани с буквени цифри в края на всяка свезка.
Състояние: Ръкописът е добре запазен, липсва само третият лист от 34 тетрада.
Оформяне на страницата: 1 кол., 22 реда на страница; (Павел)1 кол., 20 реда на страница; (Ефрем)
Мастило: В заглавията, инициалите и указанията – червено мастило. В колорита преобладава зеленият и червеният цвят.
Украса
Богата украса в балкански стил – еднолинейни плетенични заставки и големи плетенични заставки с кръстния мотив; плетенични инициали и растително-геометрични инициали. Украсата е в духа на румънската ръкописна орнаментика.

 • (ff. 1r, 6r, 82v). Заставки от еднолинейни преплетени кръкове
 • (84r) . Пред Евангелието от св. еванг. Марко – голяма квадратна заставка с кръстния мотив, подражание на печатни образци от Търговищкото евангелие на керомонах Макарий
 • (ff. 133r, 211r). Пред Евангелията на св. еванг. Лука и Йоан – големи правоъгълни плетенични заставки, изпълнени в духа на румънската ръкописна орнаментика от XVI в.

Големи плетенични инициали и по-малки инициали от геометричен и геометрично-растителен тип.

Подвързия

Нова, библиотечна, картон, облечен във виолетово платно, с кожен гръб

Книжовници

Влахо-български двуюсов и двуеров търновски правопис. Урегулирана употреба на носовките. Еовете се пишат по фонетичен принцип: ъ – за еров звук, ь – за еров знак.

А. книжовник

(1r–7v) . Име:  Павел
Писмо: Кирилица. Полуустав, среден, правилен
Български (влашки произход)

Б. книжовник

(8r–278v) . Име:  Ефрем
Писмо: Кирилица. Устав, едър, правилен
Българска редакция (влашки произход)

Съдържание

Четириевангелие. С оглавления и предисловия на Теофилакт Охридски. Месецослов.
1. (1r–2v) . Съдържание на главите от евангелието на св. еванг. Матей. Заглавие: Еже ѿ матѳеа ст҃го еѵ(г҃)лїа главы
2. (2v–4v) . Предисловие от Тълкуванията към Евангелието на св. еванг. Матей от Теофилакт Охридски. Заглавие: Ѳеѡфїлакта архїеп(с҃)ко[ п ]а бльгарскаго прѣ(д)словїе є(ж) ѿ м(ѳ), ст҃го еѵ(г)
3. (5r–5v) . Богослужебно последование, предшестващо четириевангелието. Заглавие: Сице починае(м҃) пѣти тетр(о҃)еѵ(г҃)ль
4. (6r–81r) . Евангелие от св. еванг. Матей. Заглавие: Еже ѿ Ма(т)ѳеа ст҃ое еѵ(г҃)лїе
5. (81r–82r) . Съдържание на главите от евангелието на св. еванг. Марко. Заглавие: Eже ѿ марка ст҃го є҆ѵ(г҃)лї́а главы
6. (82v–83v) . Предисловие от Тълкуванията към Евангелието на св. еванг. Марко от Теофилакт Охридски. Заглавие: Прѣдисловїе еже ѿ ма(р҃)ка ст҃го еѵ(г҃)лїа
7. (84r–129v) . Евангелие от св. еванг. Марко. Заглавие: Е҆же ѿ Марка ст҃ое бл҃говѣствованїе
8. (129v–131r) . Съдържание на главите от евангелието на св. еванг. Лука. Заглавие: Єже ѿ лꙋкы ст҃го є҆у(г҃)лїа главы
9. (131v–132r) . Предисловие от Тълкуванията към Евангелието на св. еванг. Лука от Теофилакт Охридски. Заглавие: Прѣ(д҃)словїе еже ѿ лꙋкы ст҃го еѵ(г҃)лїа
10. (133r–207v) . Евангелие от св. еванг. Лука. Заглавие: Еже ѿ лꙋкы ст҃ое еѵ(г҃)лїе
11. (208r) . Съдържание на главите от евангелието на св. еванг. Йоан. Заглавие: Еже ѿ іѡанна ст҃го є҆у(г҃)лїа главы
12. (208v–210v) . Предисловие от Тълкуванията към Евангелието на св. еванг. Йоан от Теофилакт Охридски. Заглавие: Прѣдисло́вїе e(ж҃) ѿ іѡан꙽на ст҃го еѵ(г҃)лїе
13. (211r–265v) . Евангелие от св. еванг. Йоан. Без край. Липсва един лист Заглавие: Єже ѿ іѡанна ст҃ое еу(г҃)лїе Explicit: Є҆гда же ѻ҆бѣдошѧ, гл҃а сі́монꙋ петрꙋ і҆с҃· є҆ѵ(г҃) въскр(с҃)но а҃і. се (ж҃) и҆ в сѫ(б҃) и҃ нѫ (...)
14. (266r–271r) . Месецослов. Славянски светци не са застъпени Заглавие: Съборни(к) съ бг҃о(м) в҃імь м(с)цо(м)
15. (271r–272v) . Таблица на евангелските четива от Неделя на митаря и фарисея до Сиропустната неделя, за великопостния период и Страстната седмица.
17. (272v–273r) . Таблица на евангелските четива от Пасха до Неделя на всички светии.
19. (274r) . Таблица на гласовете, утринните възкресни евангелия и на литургийните възкресни евангелия и апостолските четива.
20. (274v–278v) . Указание за начина на разпределение на евангелските четива и таблица на четивата за цялата година.
21. (278v) . Бележка от ръката на втория преписвач. Колофон:

+ Съ̋и тетроє҆ѵ(г҃)ль, па́вль начне, и҆ є҆фре(м) и҆спра́ви·:–
и҆ и҆спра́ви сѧ въ ст҃ѫѧ гѡрѫ̑ а҆ѳѡ(н)скѫѧ.
въ лѣ(т) ҂з҃о ·:· [ 7070 = 1562 ]
Допълнения
 • (278v) . Приписка за обковаването на евангелието по поръчка на жупан Другита логотет:
  + Сїю̏ те́троеѵ(г) ѡ҆кова(н) є(с҃) ѿ жꙋ́
  па(н) дрѫ́ги(т) лѡ(г҃)фе(т). и҆ а҆зь і҆ва(ш)ко ло(г҃)
  рѡ(дї)те(л҃) е(г҃) свежи(м҃) ю̏. про́стити (!) ни
  ѡ҆ц҃и ст҃и : –

История

Дата на написване: 1562. Място на написване: Света гора. Материали, съпътстващи ръкописа (на гърба на предната корица) . Добавен напечатан текст с кратко описание:
30. ЧЕТИРИЕВАНГЕЛИЕ от 1562 г. 278 листа
хартия. Българска редакция
Отд. I.в. /г?/ 7
Илински, № 19
"Павел начне и Ефрем исправи и исправи
са в Св. горон Афонсконен (!) в лето 1562"
Богата орнаментика

Допълнителни сведения

Копия:

Дигитално копие в Зографската електронна научно-изследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.

Библиография

Фрагмент 2

. Страна: Русия. Място: Санкт Петербург. Хранилище: РНБ. Сбирка: Основное собрание, ф. 550 Сигнатура: F.I.601. Сбирка: Порфирий Успенский Предишен каталог: 14.

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Размери: 1⁰

Съдържание

(1r–1v) . Евангелие от св. еванг. Йоан 21:15–25. Incipit: (...) и бг҃осло́вꙋ на ꙋ(т)р и҆ ге ѕ҃і. в꙽ врѣ(м) ѡ(н) ꙗ҆ви сѧ і҃с оу҆ченикѡ(м) свои(м) въставь ѿ мрътвы(х)· и гл҃а сімѡнꙋ
Допълнения
 • (278v) . Приписка за обковаването на евангелието по поръчка на жупан Другита логотет:
  + Сїю̏ те́троеѵ(г) ѡ҆кова(н) є(с҃) ѿ жꙋ́
  па(н) дрѫ́ги(т) лѡ(г҃)фе(т). и҆ а҆зь і҆ва(ш)ко ло(г҃)
  рѡ(дї)те(л҃) е(г҃) свежи(м҃) ю̏. про́стити (!) ни
  ѡ҆ц҃и ст҃и : –

История

Произход: Откъснат от Порфирий Успенски от Зографската част и станал част от неговата сбирка под № 14 преди да бъде вместен в основното събрание на РНБ..

Допълнителни сведения

Библиография

 • Отчет Императорской публичной библиотеки за 1883 г. СПб., 1885. с. 62–63.
 • Краткий обзор собрания рукописей, принадлежавшего преосвященному епископу Порфирию, а ныне хранящегося в Императорской публичной библиотеке. СПб., 1885. С. 52–53.
 • Кратко описание на страниците на Руската национална библиотека.