Зографски сборник от XIV век, Зогр. 107

Общо наименование: Панегирик. Индивидуално название: Зографски сборник. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 107. Каталог: 107. 1  Предишен каталог: 171. 2  Предишна сигнатура: II.д.6. 3 

Кодикологични данни

Материал: Хартия. Водни знаци: Шлем много подобен Mošin, Traljić 1957 , Nr 1387 от 1360–1370 ; Глава на еднорог от типа на образците у Mošin, Traljić 1957 , Nr 5862, 5868 от 1360–1379 . Два кръга (I вариант) подобен Mošin, Traljić 1957 , Nr 2170 от 1360–1380 . Корона подобен Mošin, Traljić 1957 , Nr 3223 от 1362 . Две луни подобен Mošin, Traljić 1957 , Nr 3466 от 1369 . Арбалет подобен Mošin, Traljić 1957 , Nr 316 от 1370 . Ловджийски рог подобен Mošin, Traljić 1957 , Nr 4963 от 1370–1373 . Круша подобен Mošin, Traljić 1957 , Nr 4253 от 1375 . Лък подобен Mošin, Traljić 1957 , Nr 374 от 1375–1385 . Папагал подобен Mošin, Traljić 1957 , Nr 6652 от 14/7 . Листове: 435 ff. Размери: 270 x 175 mm (листове);
Състояние: л. 42v, 73v, 186v, 319v, 341v, 370r – празни; л. 42r, 287v – наполовина празни; л. 336v, 339v с избледнели букви. На л. 341r е задраскано заглавието на текст и неговото начало: тогожде сло́во ѻ҆ еже шедъше и҆спытаите и҆звѣстно ѻ҆ ѡ҆трочѧти· и҆ ст҃ыхъ младеⷩ҇цехъ· ѡч҃е блⷭ҇ви–
Ꙗко еже сл҃нчныи съ̏ крѫгъ, безврѣдно оу̑бо ѻ҅но
. В долното поле е отбелязано с червенослов: Слⷡ҇о́ Този текст е поместен от л. 344r насетне.
Оформяне на страницата: 1 кол., 30 реда на страница;
Украса
Заглавки и инициали в охра и синьо

(ff. 2r, 187r). Малки плетенични заставки в балкански стил.

Червени геометрични инициали.

Подвързия

Нова, библиотечна

(3r, долно поле) . Печат на Зографската света обител

Книжовници

Четирима книжовници

А. книжовник

(1r–186r) .
Писмо: Кирилица. Полуустав (Александрийско или Попгерасимово писмо)
Двуеров, двуюсов (търновски)

Б. книжовник

(187r) .
Писмо: Кирилица. Полуустав
Двуеров, двуюсов (търновски)

Съдържание

Съдържа беседи и жития за септември-февруари. Включва жития на св. Петка (Параскева), св. Иван Рилски от патриарх Евтимий, св. Иларион Мъгленски и др.
(1r–v) . Съдържание на ръкописа.
1. (2r–3r) . Начало на индикта. Автор: Псевдо-Йоан Златоуст, 01.09 Редакция: BHBS 1.09/1а. Заглавие: И eже въ ст҃ыⷯ҇ ѡ҆́ц҃а на́шего і҃ѡ́ а҆рхїе҆пⷭ҇кпа кѡнстантї́нѣ граⷣ҇ златооу҆́стаго· сло́во, въ начѧлѣ і҆нді́ктоу:– Incipit: Чю́дна правосла́вныиⷯ҇ тръжъства· Свѣ́тлы мнⷱ҇чьскы па́мѧти
2. (3v–9v) . Протоевангелие на Яков. 08.09 Редакция: BHBS 8.09/3д. Заглавие: По́вѣстъ і҆акова а҅р́хїе҆пкпа і҅ерлм꙽каго, на ро́жⷣьство пр҃славныѫ влⷣчцѫ нашѫ бц҃ѫ и҆ при́снодв҃ы марї́ѫ· блⷭ҇ви ѡⷱ҇:– Incipit: Въ по́вѣстеⷯ два на десеѧти племени іил҃вѣ пишеⷮ. бѣ̏ і҆ѡакі̀мъ бѡгаⷮ ѕѣлѡ
3. (10r–16r) . Слово за Рождество Богородично. Автор: Андрей Критски, 08.09 В долното поле: въ тъжⷣе дн҃ь·. Във външното г҃, т.е. трето слово Редакция: BHBS 8.09/1а.

Краят на текста е оформен като кръст, отстрани на който е изписано Ι҃(II) Σ / Χ҃Σ ΝΙ / Κ҃

Заглавие: и҆́же въ ст҃хъ ѡ҅ц҃а нашеⷢ҇ а҆нⷣре́а а҆рхїепⷭ҇па крⷮи́скаагѡ и҆ і҆ерлⷭ҇млѣнина, на рѡжⷣъствѡ прѣсла́вныѫ влⷣчцѫ нашѫ бц҃ѫ и҆ приснодв҃ы марі́ѫ. блⷭ҇ви ѡ҆́ч҃е:– Incipit: А҆ще мѣрима ѥⷭ҇ землѣ пѧдїѫ, и҆ връви́ѫ ѻ҆пи́сꙋет сѧ мѡ́ре
4. (16v–22r) . Слово за Рождество Богородично . Автор: Андрей Критски, 08.09 В горното поле: сеⷫ [ и ]. Във външното д҃ Редакция: BHBS 8.09/5. Заглавие: и҆́же въ ст҃хъ ѡ҅ц҃а нашеgo a҆нⷣре́а а҆рхїепⷭ҇па крⷮи́скаагѡ и҆ і҆ерлⷭ҇млѣнина, сло́во на рѡжⷣъствѡ прѣславныѫ влⷣчцѫ нашѫ бц҃ѫ и҆ приснодв҃ы марі́ѫ. блⷭ҇ви ѡ҆́ч҃е:– Incipit: Начѧлѡ ꙋ҆бѡ на́шимъ празникомъ, настоѫще́е тръ́жьство
5. (ff. 22v–28v, 30r). Слово за Рождество Богородично. Автор: Йоан Дамаскин, 08.09 Редакция: BHBS 8.09/6. Заглавие: и҆́же въ ст҃хъ ѡ҅ц҃а нашего і҃ѡ презви́тера да́масина, сло́во на рѡжⷣьство прѣнепорѡчныѫ влⷣчцѫ нешеѫ бц҃ѫ и҆ приснод҃вы марі́ѫ· блⷭ҇ви ѡ҆ч҃е:– Incipit: Прїидѣте въси ѫ҆зыци вьсѣкъ рѡⷣ чл҃чь и҆ ѫзыⷦ҇
6. (ff. 30r–30v, 29r–29v, 31r–38v, 42r). Слово за Зачатие Богородично. Автор: Андрей Критски, 09.09 В горното поле: сеⷫ҇ ѳ҃. Повече от половината от последната, 42r страница, е празна. Следващата, 42v страница, е също празна Редакция: BHBS 9.09/1. Заглавие: іѡа́нна мни́ха и҆ презви́тера є҆ві́ѫ. сло́во на бл҃говѣщенїе і҆ѡакѝма и҆ а́нны:– Incipit: Вели́кыи а҆пⷭ҇лъ. иже бжⷭ҇тьвныⷯ таи́нъ сказа́теле. ꙗ҆же сп҃сенїа нашегѡ и҆скꙋпꙋѧ
7. (ff. 40r–41v, 39r–39v, 43r–43v). Слово за Въздвижение на св. Кръст (II). Автор: Андрей Критски, 14.09 В горното поле: сеⷫ҇ ді҃. Във външното: з҃ Редакция: BHBS 14.09/1. Заглавие: и҆же вь ст҃хъ ѡ҆ц҃а нш҃егѡ а҆нрⷣе́а і҆еросолими́та. на въздⷣиженїе чтⷭ҇наго крⷭ҇· блⷭ҇ви ѡ҆́ч҃е;– Incipit: Възлюблении, подвигнѣⷨ҇ днеⷭ҇ ꙗ҆коⷤ цѣвницѫ ꙋ҆стны
8. (43v–48v) . Слово за Въздвижение на св. Кръст (I) . Автор: Андрей Критски, 14.09 В горното поле: въ тъжⷣе дн҃ь, т.е за 14.09. Във външното: и҃ Редакция: BHBS 14.09/7аб. Заглавие: тогожⷣе ст҃го ѡ҆ц҃а нш҃его анрⷣеа і҆еросолимлѣнина, сло́во а҆бїе реченое на въсемирное въздвⷣиженїе чьстнаго и҆ живѡтворѧщаго крⷭ҇та:– Incipit: Крⷭ҇та тръжьство творимь, и црк҃вное ѡ҆свѣщает сѫ и҆спльненїе
9. (49r–50v) . Слово за Въздвижение на св. Кръст. Автор: Пантолеон презвитер, 14.09 В горното поле: въ тъжⷣе дн҃ь, т.е за 14.09. Във външното: ѳ҃ Редакция: BHBS 14.09/9. Заглавие: тогожⷣе ст҃го ѡ҆ц҃а нш҃его анрⷣеа і҆еросолимлѣнина, сло́во а҆бїе реченое на въсемирное въздвⷣиженїе чьстнаго и҆ живѡтворѧщаго крⷭ҇та:– Incipit: Пакы̀ възвⷣи́жет сѧ крⷭ҇ть, па́кы тварь рауⷣеⷮ сѧ
10. (51r–55r) . За св. Честен Кръст. Автор: Псевдо-Йоан Златоуст, 14.09 Указанията в горното поле не се четат – залепен е лист при възстановяването на формата на листа. Във външното: і҃ Редакция: BHBS 14.09/14б. Заглавие: и҅же вь ст҃хь ѡ҆ц҃а нш҃егѡ і҆ѡа́нна а҆рхїе҆пк꙽па кѡнстанті́нѣ граⷣ златоꙋстаагѡ, на въздвⷣиженїе чтⷭ҇наго и҆ животво́рѧщагѡ крⷭ҇та:– Incipit: Что́ рекѫ и҆ли что възгл҃ѧ. что́ ваⷭ҇ нарекѫ.
11. (55r–58v) . За Въдвижението на св. Честен Кръст. Автор: Псевдо-Йоан Златоуст, 14.09 Указанията в горното поле не се четат – залепен е лист при възстановяването на формата на листа. Във външното: аі҃ Редакция: BHBS 14.09/4. Заглавие: васи́лїа е҆пⷭ҇ка селеѵкї́ѫ і҅саврї́искыѫ. на възвⷣиженїе чтⷭ҇наго и҅ живѡтво́рѧщаго хрⷭ҇та· блⷭ҇ви ѡ҅ч҃е:– Incipit: Вьсѣко ꙋ҆бо и҅же ѿ гѡ́ршаго на лꙋ́чшее прѣлѡженїе
12. (59r–62v) . Хомилия I върху Евангелието от св. еванг. Йоан. Автор: Йоан Златоуст, 26.09 В горното поле: сеⷫ҇. к҃ѕ.Във външното: ві҃ Редакция: BHBS 26.09/2. Заглавие: іже въ ст҃хъ ѡ҅ц҃а ншⷢ҇е і҆ѡ҃анна а҆рхїепⷭ҇а кѡнстанті́нѣ града златоꙋ҆стааго. по́хвалное ст҃мꙋ а҆плⷭ҇ꙋ и҆ е҆уⷢ҇ли́стꙋ і҆ѡа́ннꙋ бг҃осло́вꙋ. ѡ҅ч҃е блⷭ҇ви:– Incipit: І҆же поⷣвигомъ вънѣшнїимъ зри́теле
13. (63r–67v) . Похвално слово за св. Йоан Богослов. Автор: Псевдо-Йоан Златоуст, 26.09 В горното поле: въ тъжⷣе дн҃, т.е. 26.09. Във външното: гі҃ Редакция: BHBS 26.09/3. Заглавие: і҆ѡ́ а҆рхїепⷭ҇кпа кѡнстанті́нѣ града злаⷮꙋ҆стаго. пѡхвалное ст҃мꙋ і҆ѡа́ннꙋ а҆плⷭ҇ꙋ и҆ е҆уⷢ҇ли́стꙋ и҅ бг҃осло́вꙋ. блⷭ҇ви ѡ҅ч҃е:– Incipit: І҆ѡа́ннъ въ е҆фесѣ а҆сїи́стѣмъ. і҆ѡа́ннъ а҆сі́искаа пѡхвала.
14. (67v–73r) . Похвално слово за ап. Яков Алфеов . Автор: Никита Пафлагон, 09.10 Във външното поле: ді҃ Редакция: BHBS 9.10/1. Заглавие: ніки́ты пефлагѡни́на. пѡхвалное ст҃мꙋ а҆плⷭ҇ꙋ і҆ќѡвꙋ а҆лфе́ѻвоу. блⷭ҇ви ѡ̆ч҃е:– Incipit: Вче́ра и҆ прежⷣе бл҃женѣишїи въ а҆плⷭ҇ѣхъ ѳѡм҄а своиⷯ страданїи и҆ разлѫче́нїа прѣⷣло́жи (!) вь памѧⷮ
15. (74r–82v) . Житие на св. Петка Търновска от . Автор: Евтимий Търновски, 14.10 Във външното поле: еі҃. Първите 20 реда от л. 83r, където е завършвало словото са задраскани. Зачертани са изцяло или частично няколко реда (18–23) на л. 82v, преди края на словото. Редакция: BHBS 14.10/II.1а.

Единствено тук се среща сегментация с големи киноварни точки

Заглавие: житїе и҆ жизнь прⷣпбныѫ матере на́шѧ параскев҄и. вь немже и҆ како прѣнесена быⷭ҇ вь прѣсла́вныи [ нашь ] граⷣ тръ́новь. съпи́санѡ [ кѵрь ] е҆ѵѳѵ́мїемь патрїа́рхѡмь трънѡвскымъ. благослѡв҄и ѡ̆ч҃е:– Incipit: Аще ꙋ҆бѡ любѡ́вныи ѡ҆бы́че закѡнь є҆же любеныⷯ҇ памѧти поми́нати
16. (83r–93r) . Похвално слово за св. еванг. Лука. Автор: патриарх Фотий, 18.10 Във външното поле: дафпат ѕ҃і. Редакция: BHBS 18.10/1 (Теодор Дафнопат). Заглавие: по́хвалное ст҃мꙋ а҆плⷭ҇оу и҆ е҆ѵⷢ҇листꙋ лꙋцѣ. блⷭ҇ви ѡ̆ч҃е:– Incipit: Аплⷭ҇кое тръжьство вьсїа днеⷭ҇· лꙋ́чѧ бжⷭ҇твныѫ блиста́ѫщи
17. (93r–104r) . Житие на св. Иван Рилски. Автор: Евтимий Търновски, 19.10 В горното поле: ѡⷯ ѳі҃. Във външното поле: з҃і. Краят на заглавието: последната буква и знакът :– са изчезнали при преподвързването. Редакция: BHBS 19.10/II.1а. Заглавие: житїе и҆ жизнь, прⷣпбнагѡ ѡ҆́ц҃а нашегѡ і҆ѡ҃ ри́лскаⷢ҇. съписано. съпи́санѡ [ кѵрь ] е҆ѵѳѵ́мїемъ патрїа́рхѡⷨ҇ трънѡвскыⷨ҇. блⷭ҇ви ѡ̆ч҃ Incipit: Въ лѣпотѫ ꙋ҆бо ктѡ на́мъ понѡсил би
18. (104v–130r) . Мъчение на св. Артемий. Автор: Йоан Дамаскин, 20.10 Датата е била в горното поле и е унищожена при преподвърването. Само долните части от буквите са видни. Във външното поле: и҃і. Редакция: BHBS 20.10/1. Заглавие: мⷱ҇нїе ст҃гѡ и҆ сла́внагѡ великѡмⷱ҇ника а҆рте́мїа. блⷭ҇ви ѡⷱ҇+ Incipit: Иже вели́каагѡ и҆ сла́внагѡ мⷱ҇ни́ка а҆рте́мїа повѣствовати хѡ́тѧ
19. (130r–146v) . Житие на преп. Иларион Мъгленски. Автор: Евтимий Търновски, 21.10 В горното поле: ѡⷦ к҃а. Надписът е частично отрязан при преподвързването. Във външното поле: ѳі҃. Редакция: BHBS 21.10/II.1. Заглавие: житїе и҆ жи́знь прⷣпбнааго ѡ҆̄ц҃а на́шегѡ і҆ларі́ѡна епкⷭ҇па могле́нскагѡ. вь не́мже и҆̄ како прѣнесенъ быⷭ҇ вь прѣсла́вныи [ нашь ] граⷣ трънѡвъ. съпи́сано. [ кѵръ ] ε҆ѵѳѵ́мїемь патрїа́рьѡмь трънѡвскыимъ. благослѡв҄и ѡ҆́че + Incipit: Слаⷣка ꙋбѡ настоѫщїа жи́знь, н҄ѫ бесъмрътїе вьсѣ́коѫ сладости слаⷣчѣише
20. (146v–150v) . Мъчение на св. Димитър Солунски. 26.10 В горното поле: ѡ҆хтѡ́мврїа. к҃ѕ+. Във външното поле: к҃. Редакция: BHBS 26.10/4а. Заглавие: мѫче́нїе ст҃гѡ и҅ сла́внагѡ хв҃а мѫченика дїми́трїа. блⷭ҇ви ѡ҆́че + Incipit: Маѯїмїа́нъ и҆́же и҆ е҆рккꙋлїе покѡривь гѡ́тѳы и҆ саврѡма́ты ри́млѣнѡмь
21. (151r–154r) . Похвално слово за обновяване храма на св. Георги Победоносец в Лида. Автор: Аркадий Кипърски, 03.11 В горното поле: ноеврїа. г҃+ Частично изтрита горна част. Вероятно формата на месеца е била с м. Цифрата не се чете. Във външното поле: к҃а. Редакция: BHBS 03.11/1. Заглавие: и҆же въ ст҃хъ ѡ҅ц҃а нашеⷢ҇ а҆рка́дїа а҆рхїепⷭ҇кпа ку́пръскаго. пѡ́хвалное на ѡ҆бновленїе храма ст҃го и҆ слав́внаго и҆ побѣдонѡ́сца и҆ великѡмⷱ҇нка хв҃а геѡ́ргїа:– Incipit: Съзы́ваетъ пакы наⷭ҇ ѡ̑ хрїстолю́бци
22. (154r–165r) . Беседа за Събора на безплътните сили. Автор: Йоан Евхаитски, 08.11 В горното поле: ноеⷨврїа. и҃· Частично изтрита горна част. Във външното поле: к҃в. Редакция: BHBS 08.11/3. Заглавие: мцⷭ҇а ноеⷨ҇врїа· и҃. слово на събѡ̑ръ бесплътныⷯ+ Incipit: И се̏ кра́инѧѧ бл҃гости позна́нїе· и҆ се̏ показанїе ꙗ҆вле́нно ѻ҆ мн҄ѣ мно́гыѫ блⷣгти
23. (165r–170r) . Беседа VI от „Маргарит“. Автор: Йоан Златоуст, 08.11 В горното поле е изрязана датата. Във външното поле: к҃г. Редакция: BHBS 08.11/12. Заглавие: иже вь ст҃хъ ѡ҆́ц҃а нашегѡ і҆ѡа́нна а҆рхїепкⷭ҇па кѡнстантїнѣ граⷣ златоꙋстагѡ· бесѣда ѻ҆ серафі̀мѡⷯ· блⷭ҇ви ѡ҆́ч҃е+ Incipit: Едва нѣкогда ѧ҆́же ѻ҆ ѡ҆зїи прѣплова́хѡмь пѫ́чинѫ. е҆два̏ же прѣплѡвахѡмь
24. (170r–173v) . Похвално слово за архангелите Михаил и Гавриил. Автор: Климент Охридски, 08.11 В горното поле е изрязана датата. Във външното поле: к҃д. Редакция: BHBS 08.11/7. Заглавие: похва́лное бесплътнымъ, мїхаи́лꙋ и҆ гаѷрїлꙋ· сътво́рено кли́ментѡмъ є҆пкⷭ҇опомъ· блⷭ҇ви ѡ҆́ч҃е+ Incipit: Наста̀ празнѡлю́бци прѣсвѣтлѡ́е тръжьство бесплътныиⷯ си́лъ
25. (174r–179r) . Похвално слово за Въведение Богородично. Автор: Теофилакт Български, 21.11 В горното поле: ноеⷨ к҃а. Във външното поле: к҃е. Редакция: BHBS 21.11/5. Заглавие: бл҃женнаго ѳеофу́лакта а҆рхїепкⷭ҇па блъгарскагѡ· слⷡ҇о́ на въведе́нїе прⷭ҇чтыѫ бцѫ· є҆гда приведена быⷭ҇ въ цр҃кѡвъ ѿ своиⷯ роди́телеи и трїлѣтна сѫ́щи· блⷭ҇ви ѡ҅ч҃е :– Incipit: И па́мѧть ꙋбо праведнаго съ пѡ́хвалѫ бываемаа
26. (179r–186r) . Похвално слово за Въведение Богородично. Автор: Тарасий Константинополски, 21.11 В горното поле: въ тъжⷣе дн҃ь. Във външното поле: к҃ѕ. Редакция: BHBS 21.11/8б. Заглавие: иже въ ст҃хъ ѡ҅ц҃а нашеⷢ҇ тара́сїа е҆пкⷭ҇па кѡнстанті́нѣ града, словѡ. на вьведенїе прⷭ҇чтыѫ бц҃ѫ· є҆гда приве́дена бы́сть въ цр҃кѡвъ ѿ своиⷯ родителеи и трилѣтна· блⷭ҇ви ѡⷱ҇ :– Incipit: Свѣтло и҆ свѣтонѡсно настоѫщее тръжьствѡ
27. (187r–230v) . Житие на св. Стефан Нови Изповедник. Автор: Симеон Метафраст, 28.11 Във външното поле: к҃з. Редакция: BHBS 28.11/1а. Заглавие: Житие и҆ жи́знь прѣпоⷣбнаго ѻ҆́ц҃а на́шего стефана́ новаго и҆ и҆сповѣ̀дника. є҆́же по ст҃ыхь и҆ чьст꙽ныхь и҆кѡнаⷯ пострадавшаго. блⷭ҇ви ѡ҆́ч҃е:– Incipit: Бжⷭ҇твна нѣкаа ве́щь добродѣтѣль, и҆ мнѡ̑гымь доⷭ҇ина по́хваламь
28. (231r–244v) . Мъчение на свв. Евстратий, Авксентий, Евгений, Мардарий и Орест. Автор: Симеон Метафраст, 13.12 В горното поле: декеврїꙗ· г҃і:–. Вероятно надредната буква м е отрязана при преподвързването. Редакция: BHBS 13.12/1. Заглавие: мѫⷱ҇нїе ст҃ыиⷯ҇ мч҃нкъ, є҆устратїꙗ. а҆уѯентїа є҆угенїа. мардарїа. и҆ ѻ҆ре́ста· ѡ҆́ч҃е блⷭ҇ви :– Incipit: Црⷭ҇твоуѫщꙋ дїѻклитїа́нꙋ и҆ маѯимїаноу. въсѣ гръчькаа влаⷭ҇ безбожныѫ і҆дѡлскыѫ и҆сплънена бѣ слꙋжбы
29. (245r–258v) . Слово срещу юдеите и за Авраам. Автор: Аноним, Неделя на праотците Във външното поле: кѳ҃ Редакция: BHBS 24.12/III.5. Заглавие: иже въ ст҃хъ ѿц҃а нашегѡ і҆ѡ҃ а҆рхіе҆пкⷭ҇па кѡнстанті́нѣ грⷣа́ златоꙋ҆́стагѡ· на і҆ꙋдеѫ гл҃ѧщѫѧ, тѣмже женѫ̀ възѧⷮ б҃ъ и҆ рѡди сн҃а· бг҃ословїе. и҆ на конецъ слова ѻ҆ а҆враа̀мѣ и҆ жръ́твѣ е҆гѡ :– Incipit: Хѡ́щѫ палы начѧ́ти ѻ҆ рѡжⷣьствѣ сн҃а бж҃їа
30. (259r–260r) . За пророк Даниил и за свв. трима отроци . Автор: Ефрем Сирин, 17.12 Цялата дясна и долна част на листа е повредена и форматът е възстановен с по-късна хартия. Редакция: BHBS 17.12/4а. Заглавие: прⷣпобнагаго ѡ꙽ц҃а на́шегѡ е҆фрѐма сѷрин[ а о ] пррⷪ҇цѣ данїилѣ. и҆ ѻ҆ ст҃хъ трїехъ ѻ҅троцѣх[ ь. и҅ къ ] гл҃щїимь ꙗ҆ко врѣ́мѧ зло е҅стъ, и҆ спⷭ҇ти сѧ не [ можеⷨ҇ :– ] Incipit: Принес҄и ꙋбѡ и҆ посѣ́тимь ꙗ҆́же ѻ҆ пррⷪ҇цѣ да[ нїилѣ ] и҆ ѻꙿ ст҃ыиⷯ трїехъ ѻ҆тро́кохъ
31. (260r–264r) . За свв. трима отроци и пророк Даниил . Автор: Кирил Александрийски, 17.12 Във външното поле: л҃а Редакция: BHBS 17.12/4а. Заглавие: ку́рїлла а҆рхїе҆пкⷭ҇па а҆леѯанрⷣїискагѡ. сло́вѡ на сконча́нїе ст҃хъ трїехь о҅тро́къ, и҆ данїи́ла пррⷪ҇ка :– Incipit: Вин҄а врѣ́менню настои́ть възлю́блени, мⷱ҇нкь благыиⷯ принѡ́сѧ па́мѧⷮ
32. (264r–271v) . За Филогоний Антиохийски . Автор: Йоан Златоуст, 20.12 Във външното поле: л҃в Редакция: BHBS 20.12/II.1а. Заглавие: иже вь ст҃хъ ѡ҆́ц҃а нашегѡ і҆ѡ҃ а҆рхїе҆пкⷭ҇па кѡⷩ҇станті̀нѣ граⷣ златоꙋстаагѡ, ѻ҆ блженнѣⷨ҇ фїлѻго́нїи. бы́вшїмь ѡдиколѡ́гъ е҆пкⷭ҇пꙋ. и҅ ꙗ҆ко е҆же промышлѣти нарѡдꙋ полезное, ничтоже равно еⷭ҇ кь бл҃го и҅скꙋствꙋ ѿ б҃а· и҆ ꙗ҆ко е҆же пристѫ́пати съ нераденїемь кь бжтⷭ҇ьвнымь таи́намь, мѫ́кѫ не сътръпимѫ и҆́маⷮ а҆ще и҆ е҆ди́нѡѫ симь причѧстиⷮ сѧ въ лѣтѣ· рече́нѡ же быⷭ҇ прѣжде пѧтиⷯ дн҃еи хв҃а рѡⷤ҇дства :– Incipit: А҆́зъ ꙋ҆бѡ и҆ днеⷭ҇гѡтовлѣах сѧ кь е҆ретичьскыимь бѡренїомь съвлѣщи сѧ, и҆ ѡ҆ставшїи вамъ ѿда́ти дльгъ
33. (271v–279v) . За заповедта на царя Август и за Йосиф . Автор: Атанасий Александрийски, 25.12 В горното поле: де. ке – горната част на буквите е отрязана. Във външното поле: л҃г Редакция: BHBS 25.12/23. Заглавие: иже вь ст҃хъ ѡ҆́ц҃а нш҃егѡ а҆ѳана́сїа великаагѡ, а҆рхїе҆пкⷭ҇па а҆леѯанрⷣїискаго. сло́во ѡ҆ е҆ѵⷢ҇лскомь гла́гѡлѣ. е҆же, и҆зы́де повелѣнїе ѿ ке́сара а҆́ѵгꙋста· и҆ ѻ҆ і҆ѡ́сифѣ + блⷭ҇ви ѡ҆ч҃е + Incipit: Ꙗ҆́коже златотво́рнѫѧ землѧ рꙋди́ти прилꙋчъшеи сѧ дѣла́теле
34. (279v–288r) . В деня на Рождество Христово . Автор: Йоан Златоуст, 25.12 В горното поле: де. к҃е – горната част на буквите е отрязана. Обозначението на словото във външното поле не се чете – закрито е от част от залепен лист – възстановяване на формата. Редакция: BHBS 25.12/24а. Заглавие: иже въ ст҃ыхъ ѡц҃а нш҃го і҆ѡ҃ арⷯе҆пкⷭ҇па кѡⷩстантїнѣ граⷣ златоꙋстааго, слово ѻ҆ написани куринїѡвѣ. и҆ ѻ҆ е҆же и҆дѣше къждо въ свои градъ. и҆ ѻ҆ е҆же, възыде и҅ і҆ѡсифь ѿ галїлеѫ ѿ града назарета· въ градъ дв҃довь и҆же нарицает сѧ вїѳлеемь ѡч҃е блⷭ҇ви – Incipit: Еже древле патриарси оу҆бо болѣхѫ· прⷪ҇рци же прѣⷣ гл҃аахѫ
35. (288v–292r) . Тълковно слово за Рождество Христово . Автор: Йоан Златоуст (Псевдо), 25.12 В горното поле: де. к҃е – горната част на буквите е отрязана. Обозначението на словото във външното поле не се чете – закрито е от част от залепен лист – възстановяване на формата. Редакция: BHBS25.12/14. Заглавие: тогожⷣе въ тъжⷣе празниⷦ слово· ісоⷭ҇у же рожⷣьшю сѧ въ вїѳлеемѣ і҆оудеистѣмь, се влъсви ѿ въстокъ приидошѧ гл҃ѧще, где е҆сть рожⷣеи сѧ цр҃ь і҆оудеискы· ѡч҃е· блⷭ҇ви – Incipit: Празникь оу҆бо гл҃ет꙽ сѧ настоѫщїи бг҃оa҆вленїе·
36. (292v–298r) . Слово за деня на Рождество Христово . Автор: Йоан Златоуст, 25.12 В горното поле: де. к҃е – горната част на буквите е отрязана. Редакция: BHBS25.12/18а. Заглавие: и҆́же въ ст҃ыⷯ ѡ҆́ц҃а нашеⷢ҇ і҆ѡ҃ архїепкⷭ҇па кѡнстанті́нѣ граⷣ ⷶ златоꙋстагѡ слоⷡ҇ на прѣсловное рожⷣьство г҃а и҆ б҃а и҆ сп҃са ншⷢ҇е і҆у҃ х҃а:– Incipit: Таи҆́нство стра́нно и҆ прѣславно ви́жⷣѫ· пасти́рїе ѻ҆глаша́ѫт ми ꙋ҆́ши
37. (298r–303v) . Беседа за Рождество Христово . Автор: Василий Велики, 25.12 В горното поле: деⷦ. к҃е – горната част на буквите е отрязана. Във външното поле: л҃з Редакция: BHBS25.12/19а. Заглавие: и҆́же въ ст҃ыⷯ ѡ҆́ц҃а нш҃егѡ а҆рхїепкⷭ҇па кесарі́ѫ граⷣ ⷶ златоꙋстагѡ слоⷡ҇ на ст҃ѡе хв҃о рѡждъствѡ– Incipit: Хв҃о рожⷣъсвѡ· свои́стъвное ꙋбо и҆ пръвѡе и҆ ѻ҆сѡ́бное е҆гѡ̀ бжтⷭ҇ва
38. (304r–307v) . Беседа за Рождество на Господа наш Иисус Христос. Автор: Григорий Нисийски, 25.12 В горното поле: деⷦ. к҃е – горната част на буквите е отрязана. Във външното поле: л҃и Редакция: BHBS25.12/5а. Заглавие: Григѻ́ріа е҆пископа ни́сскаго. на рожⷣъство г҃а нашего і҆у҃ х҃а. благослови ѡ҆ч҃е:– Incipit: Днеⷭ҇ х҃с и҆ влⷣ҇ка чл҃колюбное рожⷣъство въспрїѫт꙽. бжⷭ҇твнаго бо достоин꙽ства сѫ́щьство прѣжⷣе бѣ
39. (307v–310r) . Слово за Рождество Христово . Автор: Атанасий Александрийски, 25.12 В горното поле: деⷦ. к҃е – горната част на буквите е отрязана. Във външното поле: л҃ѳ Редакция: BHBS25.12/8. Заглавие: и҆́же въ ст҃хъ а҆ѳана́сїа а҆леѯандрї́искаго. на рожⷣъстъвныи дн҃ь г҃а и҆ б҃а и҆ сп҃са нашегѡ і҆исоу̑са х҃а. блⷭ҇ви ѡ҆́ч҃е:– Incipit: Начѧло радости и҆ веселїа дх҃овнааго, трапезѫ хощѫ поставити
40. (310v–313r) . Беседа 1: За Рождество Христово . Автор: Прокъл Константинополски, 25.12 В горното поле: деⷦ. к҃е – горната част на буквите е отрязана. Във външното поле: м҃ Редакция: BHBS25.12/3а. Заглавие: про́кла а҆рхїепⷭ҇кпа кѡнстанті́нѣ граⷣ· сло́вѡ реченое прⷣѣсѣдѧщꙋ тогда несто́рїꙋ, ѻ҆ рожⷣьствѣ г҃а нш҃его і҆ѵ҃ х҃а. блⷭ҇ви ѡ҆ч҃е:– Incipit: Дв҃ичьское тръжьство днⷭ҇е, ѧ҆зыкъ братїе къ хваленїꙋ призываетъ
41. (313v–319r) . Похвално слово за Рождество Христово . Автор: Григорий Неокесарийски, 25.12 Редакция: BHBS25.12/17. Заглавие: григо́рїя е҆пкⷭ҇па неѻкесарїискаго· по́хвала на рожⷣьство г҃а и҆ б҃а и҆ сп҃са нашего і҆у҃ х҃а· блⷭ҇ви ѡ҆ч҃е:– Incipit: Рауⷣи́те сѧ ѻ҆ г҃и въсегда папавломъ (!)павломь бѡ ли́кьствꙋѫ
42. (320r–325v) . Похвално слово за Събор Богородичен . Автор: Епифаний Кипърски, 25.12 В горното поле надписът за дата е отрязан при преподвързването – виждат се само следи от букви. Във външното поле: м҃в Редакция: BHBS26.12/2а. Заглавие: иже въ ст҃хъ ѡ҆ц҃а на́шегѡ е҆пифа́нїа а҆рхїе҆ппⷭ҇а ку́пръскагѡ. пѡ́хвалное ѻ҆ ст҃ѣи марі́и бц҃и· и҆ ѻ҆ въчл҃чени г҃а нашеⷢ҇ і҆у҃ х҃а· блⷭ҇ви ѡⷱ҇ :– Incipit: Сїаѫщїихъ за́реи бг҃орѡди́чныⷯ· лꙋ́чѧ страшныѫ и҆ непости́жимыѫ си́лы нб҃си и҆ земли
43. (325v–328v) . Хомилия XVII: Похвала за св. Стефан . Автор: Прокъл Константинополски, 27.12 Във външното поле: [ м ]҃г Редакция: BHBS27.12/4б. Заглавие: про́кла а҆рхїе҆пкⷭ҇па кѡнстанті́нѣ граⷣ· пѡ́хвалное ст҃мꙋ пръвомѫчени́кꙋ сте́фанꙋ. блⷭ҇ви ѡ҆ч҃е :– Incipit: Чювестъвное ꙋ҆бо сл҃нце ѿ землѧ въсїа́ ваѫ
44. (328v–335v) . Похвално слово за св. първомчк. Стефан I . Автор: Григорий Нисийски, 27.12 Във външното поле: м҃д Редакция: BHBS27.12/2б. Заглавие: иже въ ст҃хъ григѡрїа ну́сскаагѡ сло́во похвално ѻ҆ пръвѡстрада́лци сте́фанѣ· блⷭ҇ви ѡ҆́ч҃е:– Incipit: Ꙗко добрѡ благыⷯ послѣдованїе· ꙗкⷪ҇ слаⷣко веⷭлїа ꙋ҆ченїе
45. (335v–337v) . Слово за първомчк. Стефан . Автор: Йоан Златоуст (Псевдо), 27.12 Във външното поле: [ м ]҃е Редакция: BHBS27.12/1а. Заглавие: тогожде слово ѻ҆ пръвомѫⷱ҇ницѣ и҅ а҆рхїдїа́конѣ стефанѣ· ѡч҃е благослови – Incipit: Въси оу̑бо мѫⷱ҇ничьстїи подвиѕи прославлени· и҅ чюдимо е҆сть въсѫдоу праведныхъ страданїе
46. (337v–341r) . Слово тълковно върху Мат. 2:13 . Автор: Неидентифициран (Григорий Нисийски?), Неделя след Рождество Христово Във външното поле: м҃ѕ Редакция: BHBS Неделя след Рождество Христово/1. Заглавие: тогожⷣе слово въ е҆же, и҆ с҄е а҆гг҃елъ ꙗ҆ви сѧ въ сънѣ і҆ѡсифоу гл҃ѧ е҆моу· въставь поими ѡ҆трочѧ и҆ мт҃ре е҆гѡ̑ и҆ бѣжи въ егупетъ· и҆ бѫди тамо дондеже рекѫ ти· ѡч҃е блⷭ҇ви – Incipit: Приничѧи въ пѫчинѫ и҆ глѫбинѫ и҆зслѣдоуѧи ѻ҆чима, недоуоу҆мѣвь възвращает сѧ
47. (342r–343v) . Слово за младенците, избити във Витлеем от Ирод . Автор: Йоан Златоуст (Псевдо), 29.12 В горното поле: де кѳ – горната част на надписа е отряана при преподвързването. Редакция: BHBS 29.12/1г. Заглавие: и҅же въ ст҃хъ ѡц҃а ншⷢ҇е і҆ѡ҃ а҆рхїепⷭ҇кпа кѡнстанті́нѣ града златоꙋ҆стаагѡ. слѡ́во ѻ҆ и҆рѡ́дѣ и҆ стѧхъ младенцеⷯ. блⷭ҇ви ѡ҆́ч҃е:– Incipit: Хѡ́тѣхъ ꙋ҆бѡ при́сно и҆ въсегда дх҃овное вамъ повѣдѡвати слоⷡ҇
48. (344r–345v) . Слово за младенците, избити във Витлеем от Ирод (2) . Автор: Йоан Златоуст (Псевдо), 29.12 Във външното поле: м҃и. Редакция: BHBS 29.12/2. Заглавие: тогожде, ѻ҆ еже, шедше и҆спытаите и҆звѣстно ѡ҆ ѻ҆трочѧти. и҆ ст҃хъ младенцехъ· блⷭ҇ви ѡч҃е + Incipit: Ꙗко еже сл҃нечныи съ̏ крѫгъ, безврѣдное ꙋ̑бѡ ꙩ҅ко веселитъ
49. (346r–350r) . Слово за Обрезание Господне и за св. Василий Велики . Автор: Амфилохий Иконийски, 1.01 В горното поле са останали само следи от букви. Във външното поле: м҃ѳ. Редакция: BHBS 1.01/1a. Заглавие: иже въ ст҃хъ ѡц҃а нашеⷢ҇ григорїа ну́сскаго, слоⷡ҇ на ѻ҆смодн҃евное ѻ҆брѣзанїе г҃а и҆ б҃а и҆сп҃са нашегѡ і҆у҃ х҃а· въ немже въ краⷮцѣ похвла и҆ великмꙋ васи́лїꙋ. блⷭ҇ви ѡч҃е:– Incipit: Сѣнь ꙋ҅бѡ бѫ́дѫщимъ бл҃гѡмъ аѬ не самы́и ѡ҅бразъ вещемъ за́кѡнъ и҆мѣти писменныи
50. (350v–361v) . Слово надгробно за св. Василий Велики . Автор: Григорий Нисийски, 1.01 В горното поле са останали само следи от букви. Във външното поле: м҃ѳ. Редакция: BHBS 1.01/4. Заглавие: тогожⷣе ст҃го григѡрїа ни́скааго. слово наⷣгробное свое́мꙋ е҆гѡ бра́тꙋ, великомꙋ васи́лїꙋ. блⷭ҇ви о҅ч҃е:– Incipit: До́бръ положи б҃ъ чи́нъ въ лѣ́тныиⷯ сиⷯ нашиⷯ празникоⷯ
51. (361v–369v) . Беседа за Кръщение Господне . Автор: Василий Велики, 6.01 Редакция: BHBS 6.01/14а. Заглавие: Иже вь ст҃хъ ѡ҆ц҃а нашегѡ васи́лїа вели́каагѡ а҆рхїепⷭ҇кпа кесарїѫ кападокїискыѫ. сло́вѡ на ст҃ое хв҃о кр҃щенїе. блⷭ҇ви ѡч҃е+ Incipit: Прѣмѫдрыи ꙋ҅бѡ соломѡ̑нъ, и҆́же вь житїи вещеⷨ҇ врѣмена̀ раздѣлѣѫ
52. (370v–378r) . Слово за Кръщение Господне . Автор: Йоан Златоуст, 6.01 Във външното поле: н҃в. Писачът само е започнал текста, като част от страницата е останала празна, на л. 371r е продължил друг книжовник. Редакция: BHBS 6.01/3. Заглавие: Иже вь ст҃хъ ѡ҆ц҃а нашегѡ і҆ѡанна а҆рхїе҆пїскопа кѡнстанті́нѣ града златоꙋ҆стаагѡ. лово ѻ҅ е҅же съхѡ́дити сѧ въсѣмь хрїстїанѡмъ въ ст҃ѫѧ бж҃їѫ цр҃кѡвь. и҆ ѻ҆ кръщениⷯ· ѡ҆́ч҃е блⷭ҇ви + Incipit: Въси вы въ бл҃гѡдш҃и е҆сте, а҆з же е҆динь въ печали бѡлѣзнꙋѫ
53. (378r–383r) . Слово за Кръщение Господне . Автор: Григорий Антиохийски, 6.01 Във външното поле: н҃г. Писачът е изтрил изтрил и частично задраскал предишното заглавие, от което се чете златоꙋстааго Редакция: BHBS 6.01/9. Заглавие: григꙻриа а҆рхїепⷭ҇па ну́сска· Сло́во, ѻ҆ є҆же съ̏ єⷭ҇ сн҃ъ мои възлюбленныи ѻ҆ не́мже бл҃го изволихъ – Incipit: Любочѧдныи ꙋ҅бѡ съ̏ ѡц҃ъ ради е҅же къ ваⷨ҇ любленїа, посла́ ми слова съложенїє
54. (383r–385v) . Слово за Кръщение Господне . Автор: Григорий Антиохийски, 6.01 Във външното поле: н҃г. Писачът е изтрил изтрил и частично задраскал предишното заглавие, от което се чете златоꙋстааго Редакция: BHBS 6.01/11. Заглавие: и҆же въ ст҃ыхь ѡц҃а нашего і҆ѡа́нна златооу҆стааго. слово на ст҃ое просвѣщенїе – Incipit: Празновати хощѫ любимици и҅ тръжествовати и҅зволѣѫ
55. (386r–389v) . Слово за св. Богоявление . Автор: Севериан Гавалски, 6.01 В горното поле: следи от надпис: ге ѕ҃. Във външното поле: н҃[ е ]. Редакция: BHBS 6.01/4. Заглавие: и҆же въ ст҃хъ ѡ҆ца нашего і҆ѡа́нна а҆рхїепⷭ҇кпа кѡнстанті́нѣ граⷣ златоу҅стаго слово на ст҃аа бг҃оꙗ҅вленїа. ѡ҆́ч҃е блⷭ҇ви :– Incipit: Да ѿвръзаѫт сѧ въсѣка оу҆ста днеⷭ҇ къ бг҃осло́вїю
56. (390r–394r) . Беседа за Кръщение Господне . Автор: Юлиан Тавийски, 6.01 В горното поле: геⷩ҇ ѕ҃. Във външното поле: н҃[ ѕ ]. Редакция: BHBS 6.01/6а. Заглавие: і҆оу҆лїа́на е҆пкⷭ҇па патавїискаго. слоⷡ҇ на ст҃ое кр҃щенїе г҃а и҆ б҃а и҆ сп҃са нашего і҆ис҃оу х҃а. ѡ҆́ч҃е блⷭ҇ви :– Incipit: Иже зданїю влⷣка ѿ нѣдръ намь ѿч҃ьскыиⷯ прїиде
57. (394v–396r) . Слово за св. Богоявление . Автор: Йоан Златоуст, 6.01 В горното поле: геⷩ҇ ѕ҃. Във външното поле: н҃з. Редакция: BHBS 6.01/2. Заглавие: і҆ѡа́нна а҆рхїепкⷭ҇па кѡнста́нтинѣ граⷣ златоꙋ҆стаⷢ҇ слоⷡ҇ на ст҃ое бг҃оꙗ҆вленїе г҃а и҆ сп҃са нашего і҆у҃ х҃а. блⷭ҇ви ѡ҆́ч҃е :– Incipit: Въсеи въселенѣи въ грѣховнѣⷨ҇ сълежѫщи недѫѕѣ
58. (396r–396v) . Беседа за св. Богоявление . Автор: Йоан Златоуст, 6.01 В горното поле: геⷩ҇ ѕ҃. Във външното поле: н҃и. Редакция: BHBS 6.01/13. Заглавие: і҆ѡ҃á а҆рхїепкⷭ҇па кѡнста́нтинѣ града златоꙋ҆стаго, на ст҃ое бг҃оꙗ҆вленїе г҃а и҆ б҃а и҆ сп҃са нашего і҆с҃ х҃а. блⷭ҇ви ѡ҆́ч҃е :– Incipit: Пръ́вѣе рожⷣьство сп҃са нашего, и҆ ѕвѣзда възвѣсти
59. (396v–398r) . Слово за св. Богоявление (вариант) . Автор: Исихий Йерусалимски, 6.01 Във външното поле: ѯ҃. Редакция: BHBS 6.01/5 (варианнт на BHG 1928). Заглавие: и҆си́хїа презви́тера і҆ерлⷭ҇мъска, на ст҃ое бг҃оꙗвленїе :– Incipit: Да ѿвръзаѫт сѧ днеⷭ҇ въсѣка ꙋ҆ста къ бг҃осло́вїю
60. (398r–399r) . Слово за св. Богоявление . Автор: Антипатър Востронски, 6.01 Във външното поле: ѯ҃. Редакция: BHBS 6.01/15. Заглавие: а҆нтїпа́тра е҆пїскопа вѡстро́нскаго· слово на ст҃ое бг҃оꙗвленїе г҃а нашегѡ і҆у҃ х҃а :– Incipit: Прѣсла́вно тръжьство и҆ высочѣишии чюденъ празниⷦ҇
61. (399v–411r) . Слово за отците, убити на Синай и Раита . Автор: Амоний монах, 14.01 Във външното поле: ѯ҃а. Редакция: BHBS 14.01/1. Заглавие: мцⷭ҇а і҆ан꙽на́рїа д҃і дн҃ь. по́вѣсть а҆ммѡна мнїха, ѻ҆ ꙋби́енӹхъ ст҃хъ ѿц҃ъ· вь сїнаи· и҆ раиѳꙋ Incipit: Сѣдѧщꙋ ми някѡгда вь смѣрен꙽няи мое҅и келїи, въ странахъ а҆леѯзандрїѫ
62. (411v–435v) . Житие на св. Макарий Египетски . Автор: Серапион монах, 19.01 Във външното поле: ѯ҃в. Редакция: BHBS 19.01/1. Заглавие: житї́е и҆ жи́знь прⷣбнаго ѡ҆́ц҃а на́шегѡ мака́рїа е҆гїпетскагѡ. съпи́сано серапїонѡмь ꙋ҆чени́кѡмь, вели́каагѡ а҆нтѡ́нїа наста́вника пꙋсты́ннаагѡ, блⷭ҇ви ѡ҆́ч҃е + Incipit: Аще и҅ мнѡга прилежанїи, мнѡга и҆ различна и҆ врачевнаа хытрѡсть
Допълнения
Бележки на писача
  • (10r, горно поле) . от ръката на първия писач с избледняло мастило: + чъти пръвѣе и҆же по сеⷨ҇ словѣ слово, начѧло нашиⷨ҇ празникѡⷨ҇· и҆ потоⷨ҇ сїе слоⷡ҇:–
  • (16v, горно поле) . от ръката на първия писач с избледняло мастило: + достоиⷮ вѣдѣти ꙗ҆ко сїе слово, пръвѣишее҆ и҅ныⷯ словесъⷯ его празника· по семже, а҆ще мѣрима еⷭ҇ землѣ· и҆ по сиⷯ прочаа: –
  • (230v, долно поле) . от ръката на първия писач с червенослов: мцⷭ҇а деⷦ҇. ѳ҃. заⷱ҇тїе ст҃ыѫ а҆́нны. иⷳ҇. сеⷫ҇. ѳ҃·

История

Дата на написване: 14. век, последна четвърт.

Допълнителни сведения