Молебен канон към св. Георги от третата четвърт на XVIII в., Зогр. 131

Общо наименование: Молебен канон. Конкретно наименование: Молебен канон към св. Георги. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 131. Каталог: 131. 1  Предишен каталог: 135. 2  Предишна сигнатура: III.a.6. 3 
Дебела, жилава и гланцирана Водният знак не личи добре; 69 ff. 185 x 125 mm
Фолиация: Грешка в номерацията след л.31 е изпуснат л. 32 и даден л. 33, но се появява пагинация долу в средата на листа с вярната номерация.
110

  • (1r) . Малка заставка в червено и синьо
  • (21r) . Подобна заставка, но само в червен контур

Червени геометрични инициали

Оригинална, дъски с кожа, орнаментирана със злато. На предната корица е изобразено Разпятието, а на задната — Богородица с Младенеца.

А.

Анонимен
Кирилица. Полуустав, едър, правилен, с котленски черти

Правопис: Безюсов (български)

18. век, трета четвърт. Очевидно книгата е писана в Зографския манастир с оглед нуждите на патрона му — св. Георги..

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.