Служба за св. Пимен Зографски, Зогр. 298

о. Козма Поповски

Конкретно наименование: Служба за св. Пимен Зографски. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Каталог: 298. Сигнатура: 298.
Фабрична, на редове Няма; 40 ff. 200 x 155 mm 165 x 125 mm (текст)
Фолиация: Нова фолиация
Добро. Празни листове: 1r–2v, 16v‒40r. Ръкописът е бил използван за кратко като бележник в края на ХІХ в. и после явно е останал неизползван до времето, когато о. Мартиниан преписва службата на св. Пимен.
120
Черно за основния текст и червено за заглавията, инициалите и указанията.

На л. 7v и 16r ‒ концовки, съответно оформени като половин и цял ред от елементарна плетеница в червено и черно. Малки червени и черни инициали с елементарна украса.

Картон, обвит с черна релефна кожа; орнаментика със сляп отпечатък. Върху двете корици ‒ правоъгълна рамка, като на лявата корица в средата на полето са втисани инициалите М. I. I.

Мартиниан монах
Кирилица. Полуустав, нов

Правопис: Църковнославянски с последователни надредни знаци

2. (40v) . Невмен текст на музикално упражнение. На гръцки с нов кирилски полуустав
Бележки на книжовника
  • (16r) . Бележка на монах Мартиниан с червено мастило и нов бързопис: Преписася настоящата Служба на св. Пимен въ манастиръ Зогрáфъ отъ [ многогрѣшни – rasura ] М. Мартинианъ родомъ отъ многострадалното Село Загоричани Костурска околия. въ 1942 година. М. Априлъ 25й.
Приписки
  • (1v) . Ваше Пр Ваше Пр Той тефтеръ е Само за Кюмꙋротъ Отъ Iваница Колко ще си Дига И забележавамъ въ 1889, Мсцъ Декемврiа отъ 12 1 
  • (1v) . Товарьь капетанъ Александръ кюмꙋръ = 1: за благословенiе 1,0,000: хиляды оки и плати 12: лиры тꙋрцки 2 
  • (2v) . 1890: г: м: ф: 11: число колко Вынѡ купуваме отъ село Iерсофъ забележуваме по именнѡ: каждоме. 3 
    А: Каїкъ испратихме Мрⷺь Вынѡ = 335: мⷺ
    В: Каїкъ испращаме Мрⷺь Вынѡ = 323:
  • На същия лист проби на перото; приписките са зачеркнати с молив.
1942. Зографски манастир, Света гора.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.