Акатист за свв. 26 Зографски мъченици от 1919 г., Зогр. 354

Общо наименование: Акатист. Конкретно наименование: Акатист за свв. 26 Зографски мъченици. Страна: Гърция. Място: Света гора, Атон. Хранилище: Зографска Света обител. Сигнатура: Зогр. 354. Каталог: 354. Предишен каталог: 266. Предишна сигнатура: ІІІ.к.9.
Гладка Няма; 40 ff. 210 x 160 mm 140 x 100 mm (текст)
Фолиация: Буквена с червено от л. 19r
Фолиация: С молив 1–39, която не отчита първия лист
Добро. Празни листове: ff. 1–16, 18
117Двойно рамкирано текстово поле
Черно за текста и червено за заглавията, инициалите и указанията.

Заглавна страница (л. 17r), оформена с двойноконтурни букви, очертани с червено и запълнени със светлосиня боя. На л. 19 r заставка с двойноконтурен кръст и лозница, очертани с черно, светлосиньо и червено. На л. 35r елементарни заставки-разделители с червено и черно/кафяво мастило. Mалки червени инициали.

Тънък здрав картон, облечен с лилав плат; гръб от синя кожа. Орнамент със сляп отпечатък: върху лявата корица ‒ кръст с оформени растителни краища, върху дясната ‒ малък флорален щемпел.

Панарет Зографски
Кирилица. Полуустав, нов

Правопис: Църковнославянски с ударения

1. (17r) . Заглавие на Aкатиста.
2. (19r‒37v) . Акатист за св. 26 зографски мъченици.
3. (38r‒39r) . Два тропара и кондак за мъчениците..
Бележки на книжовника
  • (33r) . С червено, оформена като бележка под линия: и῎мени св. Вл҃мчкъ Геѡ́ргїемъ посвѧще́нна ѻ҆би́тель Зѡгра́фскаѧ, а Косма̀ и҆ Пи́менъ оу҆го́дники Бж҃їи, подвиза́вшїисѧвъ се́й ѻ҆би́тель; по семꙋ̀ и҆ оу҆помина́ютсѧ въ се́мъ а҆ка́ѳїстъ, напи́санымъ с пецїа́лꙿномъ за ѡзначе́нной ѻ҆би́тели.
  • (37v) . Пи́санъ въ л. 1919 м. Окто́мврїй 9 го дне ѿ монаха Панаре́та.
1919.

Дигитално копие в Зографската електронна научноизследователска библиотека. Софийски университет, Библиотека „Филологии“.