До всички членове

на Общото събрание

на Факултета по славянски филологии

 

Уважаеми колеги,

На заседанието на Общото събрание на Факултета по славянски филологии, открито на 14 ноември 2018 г., се проведоха частични избори за попълване състава на факултетния съвет с трима членове от квотата на хабилитираните преподаватели и трима членове от квотата на нехабилитираните преподаватели съгласно чл. 10 и чл. 49 от ПУДСУ. Гласуваха сто и тринадесет (сто и тринадесет) от общо 116 (сто и шестнадесет) регистрирани в началото на заседанието членове на общото събрание. В резултат от първото гласуване никой от кандидатите не събра необходимия брой гласове.

 

Съгласно чл. 49 от ПУДСУ на 26 и 27 ноември се проведе второ гласуване. Въз основа на Доклад от Председателя на факултетната избирателна комисия към Общото събрание на Факултета по славянски филологии, СУ „Св. Климент Охридски“, проф. дпн Адриана Дамянова, и на приложения протокол, Ви уведомявам за резултата от него. Гласували са 76 (седемдесет и шест) от общо 116 (сто и шестнадесет) регистрирани в началото на заседанието, открито на 14 ноември 2018 г., членове на общото събрание. Най-голям брой гласове събират следните преподаватели:

 

От квотата на хабилитираните:

  1. доц. д-р Екатерина Николова Търпоманова – 32 (тридесет и два) гласа
  2. доц. д-р Владислав Огнянов Миланов – 30 (тридесет) гласа
  3. проф. д-р Татяна Игоревна Алексиева – 30 (тридесет) гласа

 

От квотата на нехабилитираните:

  1. гл. ас. д-р Надежда Петкова Делева – 30 (тридесет) гласа
  2. гл. ас. д-р Аглая Георгиева Маврова – 21 (двадесет и един) гласа
  3. гл. ас. д-р Стилиян Иванов Стойчев – 19 (деветнадесет) гласа.

 

Поради изчерпване на дневния ред, обявявам Общото събрание на Факултета по славянски филологии за закрито.

 

Заместник-председател на Общото събрание

доц. д-р Огнян Ковачев