auditorija

 

 

задочно обучение                            магистри                                 факултетен студентски съвет

 

 

График на изпитите от лятната сесия на уч. 2021/2022 г., редовно обучение

 

Държавни изпити – 2021-2022 (лятна и есенна сесия)

 

Указания и срокове за качване на файл с дипломна работа за проверка за уникалност (БФ, СФ и Балканистика)

 

Консултации за държавни изпити - за студентите от специалност БФ, РФ и Балканистика

 

Дати за консултация за държавен изпит (СФ) и идентифициране на писмени работи по славянски езици и славянски литератури

 

Конкурс за студентска мобилност с цел практика по Програма "Еразъм+" за 2022/2023 г.

 

Конкурс за „Награда Лъчезар Станчев за сонет – песен 2022“

 

 

Стартиращи свободноизбираеми дисциплини за летния семестър на уч. 2021/2022 г. - редовно обучение

 

Свободноизбираеми дисциплини, летен семестър 2021/2022 - редовно обучение

 

Правила и процедура за завършване с дипломна работа – за студентите от БФ по новия учебен план (от 2017 г.)

 

Процедура за подбор на преподаватели, студенти, докторанти и млади учени от СУ за провеждане на краткосрочни специализации/мобилности по проект BG05M2OP001-2.016-0019

 

 

 

Резултати от VI Студентски конкурс по украински правопис

 

Отлично представяне на студенти от ФСлФ на Шестия международен конкурс по превод „Трансформации 2021“

 

Програми за държавен изпит - БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ, БАЛКАНИСТИКА и РУСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

 

Сайт на сръбски език за студентите от Сръбска и хърватска филология

 

Портал за електронно обучение по български език

 

Библиотека "Филологии"

 

Списание "Филологически форум"

 

 

 

Наградени студенти от специалност Балканистика

 

Награди за студенти от специалност Балканистика

 

Наградени студенти от Факултета по славянски филологии 

 

 

 

Решение на ФС на ФСлФ относно реда за придобиване на ОКС Магистър

 

Студентски съвет на СУ "Св. Климент Охридски"

 

 

Правила за организиране и провеждане на защити на дипломни работи за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” (за специалност СФ)

(по тези правила ще се защитават дипломни работи от лятото на 2016 г.)

 
2013students

За работа в системата СУСИ използвайте браузъра Internet Explorer

 

 

Програми за държавен изпит - БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ, БАЛКАНИСТИКА и РУСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

 

 

student-on-laptop