auditorija

 

 

задочно обучение                            магистри                                 факултетен студентски съвет

 

 

Откриване на академичната учебна 2022/2023 година

 

Разписание на часовете за зимния семестър на уч. 2022/2023 г. - редовно обучение

 

Стартиращи СИД-ове за зимния семестър на 2022-2023 г. – редовно обучение

 

Допълнителен конкурс за селекция на студенти и докторанти по програма Еразъм+

 

Резултати от писмения държавен изпит, проведен на 07.09.2022 г.

 

Именни стипендии на фондация "Еврика"

 

Свободноизбираеми дисциплини за зимния семестър на 2022-2023 уч. г.

 

Награди от Петия конкурс „Награда Лъчезар Станчев за сонет – песен – 2022“

 

 

 

Правила за придобиване на нова специалност

 

Стартиращи свободноизбираеми дисциплини за летния семестър на уч. 2021/2022 г. - редовно обучение

 

Свободноизбираеми дисциплини, летен семестър 2021/2022 - редовно обучение

 

Правила и процедура за завършване с дипломна работа – за студентите от БФ по новия учебен план (от 2017 г.)

 

Процедура за подбор на преподаватели, студенти, докторанти и млади учени от СУ за провеждане на краткосрочни специализации/мобилности по проект BG05M2OP001-2.016-0019

 

 

 

Резултати от VI Студентски конкурс по украински правопис

 

Отлично представяне на студенти от ФСлФ на Шестия международен конкурс по превод „Трансформации 2021“

 

Програми за държавен изпит - БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ, БАЛКАНИСТИКА и РУСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

 

Сайт на сръбски език за студентите от Сръбска и хърватска филология

 

Портал за електронно обучение по български език

 

Библиотека "Филологии"

 

Списание "Филологически форум"

 

 

 

Наградени студенти от специалност Балканистика

 

Награди за студенти от специалност Балканистика

 

Наградени студенти от Факултета по славянски филологии 

 

 

 

Решение на ФС на ФСлФ относно реда за придобиване на ОКС Магистър

 

Студентски съвет на СУ "Св. Климент Охридски"

 

 

Правила за организиране и провеждане на защити на дипломни работи за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” (за специалност СФ)

(по тези правила ще се защитават дипломни работи от лятото на 2016 г.)

 
2013students

За работа в системата СУСИ използвайте браузъра Internet Explorer

 

 

Програми за държавен изпит - БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ, БАЛКАНИСТИКА и РУСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

 

 

student-on-laptop