auditorija

 

 

задочно обучение                            магистри                                 факултетен студентски съвет

 

Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2023/2024 г. – редовно обучение

 

Държавни изпити – 2023 (есенна сесия)

 

СИД-ове за зимния семестър на уч. 2023-2024 г. – редовно и задочно обучение

 

Придобиване на професионална квалификация „Учител по български език и литература" – на вниманието на студентите от БФ (РО и ЗО) и СФ, завършващи II курс през уч. 2022/2023 г.

 

Допълнителен конкурс за студенти и докторанти по програма Еразъм+ за летния семестър на уч. 2023/2024 г.

 

Научна конференция “Промяна и прелом в езиците и литературите” (за млади учени – студенти, докторанти и постдокторанти)

 

Резултати от писмения държавен изпит, проведен на 07.09.2023 г.

 

Победители в Олимпиадата по морфология на българския език '23

 

Отличени студенти на ФСлФ на XXV-тата научна конференция за студенти и докторанти в Пловдив и ХVІІ-тите национални филологически четения в ЮЗУ „Н. Рилски“

 

Правила и процедура за завършване с дипломна работа – за студентите от БФ

 

Курсове по български език за чужденци във ФСлФ

 

 

Сайт на сръбски език за студентите от Сръбска и хърватска филология

 

Портал за електронно обучение по български език

 

Българска виртуална украинистика

 

Сайт на специалността Словашка филология

 

 

Библиотека "Филологии"

 

Списание "Филологически форум"

 

 

Програми за държавен изпит - БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ, БАЛКАНИСТИКА и РУСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

 

Награди за студенти от специалност Балканистика

 

Наградени студенти от Факултета по славянски филологии 

 

 

Решение на ФС на ФСлФ относно реда за придобиване на ОКС Магистър

 

Студентски съвет на СУ "Св. Климент Охридски"

 

 

Правила за организиране и провеждане на защити на дипломни работи за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” (за специалност СФ)

(по тези правила ще се защитават дипломни работи от лятото на 2016 г.)

 
2013students

За работа в системата СУСИ използвайте браузъра Internet Explorer

 

 

 

 

 

student-on-laptop