ПОКАНА

към членовете на Общото събрание на Факултета по славянски филологии

за участие в редовно заседание на Общото събрание

 

 

Уважаеми членове на Общото събрание на Факултета по славянски филологии,

Уведомявам Ви, че на основание чл. 43. (1), т. 1 от ПУДСУ свиквам Общото събрание на Факултета по славянски филологии на редовно заседание, което ще се проведе на 10 ноември 2021 г., сряда, от 10.00 часа в Аулата на Софийския университет.

Проект за дневен ред:

  1. Годишен отчетен доклад на декана на Факултета по славянски филологии доц. д-р Бойко Пенчев.
  2. Избор на член на факултетната комисия по атестирането.
  3. Обсъждане на предложение за информационното съдържание на бюлетините за избор на членове на колективните органи на управление на СУ и на факултета.
  4. Произвеждане на частични избори за попълване състава на ФС на Факултета по славянски филологии.

Регистрацията на членовете на Общото събрание за участие в заседанието ще започне в 9.30 ч. във фоайето пред Аулата.

Присъственото заседание на Общото събрание ще се проведе в съответствие със Заповед № РД-01-856 от 19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването на РБ.

 

 

Председател на Общото събрание на Факултета по славянски филологии

проф. дпн Адриана Дамянова