Уважаеми членове на Общото събрание на ФСлФ,

В папката за предложения за органи на управление на факултета, която е на ваше разположение в Деканата от 15 октомври, Катедрата по теория на литературата, Катедрата по българска литература, Катедрата по славянски литератури и Катедрата по методика са депозирали решенията си да издигнат кандидатурата на проф. дфн Амелия Личева за декан на Факултета по славянски филологии. Предвид сериозността на кандидатурата си позволих да поканя проф. Личева да предостави мандатна програма, която да бъде публикувана на сайта на факултета, за да можем още преди провеждането на отчетно-изборното заседание на ОС да се запознаем с нея и да обмислим въпросите си към кандидатката за декан. Проф. Личева откликна на поканата и нейната мандатна програма вече е достъпна на сайта.

 

27 октомври 2023 г.                                                                               Председател на Общото събрание

                                                                                                              на Факултета по славянски филологии

                                                                                                              проф. дпн Адриана Дамянова

 

 

 

Мандатна програма

на

проф. дфн Амелия Веселинова Личева

 

 

Факултетът по славянски филологии е сред най-старите и знакови факултети в Софийския университет. Негови възпитаници са емблематични български писатели, учени, журналисти, учители. Декани на ФСлФ са били личности с огромен публичен престиж и незаобиколими заслуги в полето на филологията. Затова и за мен е голямо предизвикателство да се кандидатирам за декан на този факултет, присъствието и работата в който са били моя кауза от първия ден, в който започнах работа тук.

Кандидатирам се за декан, защото смятам, че на този етап от пътя си мога да  допринеса за развитието на факултета и за издигането на неговия публичен престиж. При тази стъпка за мен ще е особено важно да знам, че в усилията си ще мога да разчитам на всеки един от вас, тъй като университетското битие предполага работа в общност.

 

Уважаеми колеги,

 

Гледам на Мандатната програма не толкова като на обещание, колкото като на очертаване на възможности, които стоят пред ФСлФ и биха могли да гарантират по-нататъшното му развитие. И най-вече, биха могли да гарантират съществуването ни като колегия, в която отделните нейни членове се чувстват удовлетворени и с нужното самочувствие. За тази цел е необходимо факултетът да стои добре както в рамките на самия Университет, така и в публичното пространство. Част от самочувствието и удовлетворението идват и от оценката, която всички ние като личности, но и като общност, получаваме.

Ще очертая вижданията си за следващите 4 години, като ще представя не просто конкретни идеи, а най-вече реалистична визия за общностно развитие. Очаквам идеите да идват също и от всеки един от вас, доколкото развитието на факултета, а и на Университета, зависи не толкова от тези, които биват натоварени с конкретни административни функции, а от всеки член на общността  - преподаватели, студенти, администрация. С оглед на това за мен е много важно да не губя и да не изневеря на това свое разбиране, а да защитавам именно този общностен дух, според който деканското ръководство просто филтрира и канализира колективната творческа енергия.

Разбира се,  изборът на декан е възможност за внасяне на нови идеи, управленска програма и относително нов стил в работата на факултета, доколкото личността на декана все пак белязва стила на работа. Като част от предишния декански екип, за мен е важно да подчертая, че ще запазя всички добри практики от работата на предишния декан. Най-вече, максималната прозрачност и приемането на важните за факултета решения със санкция на факултетния съвет. Приемствеността в университетската институция е от ключово значение и в това отношение на мен няма да ми е  трудно.

Знаете, че силните думи, обещанията и прекалено оптимистичните послания обикновено се сблъскват с реалната възможност за тяхното осъществяване. Затова ми се иска да запазя реалистичния тон и в Мандатната програма ще изложа в осъществим план посоките за по-нататъшно успешно развитие на ФСлФ като един от най-авторитетните факултети в СУ.

Без съмнение отговорността на декана в изпълнението на Мандатната програма е голяма. Нужни са административен опит и  потенциал за решаване на евентуални проблеми. Но и нещо, което намирам за по-важно, а именно - умение да се обединяват усилията на всички колеги за поддържане на високите изисквания към качеството на образователната и научната ни дейност. В работата си във всички ръководни позиции, които съм заемала и заемам, винаги съм следвала правилото, че има общностни интереси и цели, които изискват потискане на личните вкусове и пристрастия. Простичко казано, изисква се да се разделя личното от професионалното и това е правило, което – мисля – отдавна съм превърнала в свое кредо и съм доказала, че владея.

Няма да е пресилено, ако кажем, че ФСлФ е сред водещите образователни и научни центрове в България и е демонстрирал устойчивост в поддържането на качество и капацитет в своята научно-преподавателска дейност. Факултетът осъществява успешно университетската идея за единство между преподаване и научни изследвания и изпълнява в пълна степен основните функции на висшето образование - да подготвя специалисти с най-висока квалификация за пазара на труда. Имената на завършилите факултета свидетелстват за това, че и в последните години ФСлФ са се дипломирали много фигури с обществен престиж, които задават лицето на българската литература, култура, журналистика, превод. Да не забравяме и че най-добрите учители са наши възпитаници. Тези високи стандарти трябва да продължат да бъдат наше кредо и трябва да положим повече усилия те да стават публично достояние.

 

Образователна дейност

 

Започнах с това, че за мен факултетът е общност и голямата ми цел ще е задълбочаването на това усещане сред всички учещи и работещи в него. В този смисъл бих искала и преподавателите, и студентите от всички специалности във факултета да имат самочувствието, че са част от високите стандарти на филологичското образование в СУ. Всички знаем, че днешният свят не е лесен за хуманитаристиката, но ние трябва да се опитаме да привличаме максимален брой студенти за филологическите ни специалности и на ниво бакалавър, и на ниво магистър. Крайната цел трябва да е опитът, придобит във факултета, да позволи на нашите възпитаници да развият своя потенциал до ниво на много добре приемани професионалисти, граждани и лидери. В различните години една или друга специалност или магистърска програма може да събира по-малко студенти, но това не трябва да е повод преподавателите и студентите да се чувстват застрашени или да имат по-малко самочувствие. Нито пък трябва да води до подценяване на съответната филология или програма. Светът ни е динамичен, търсенията се променят, зависими сме и от средното образование. Важното е да бъдем това, с което започнах – общност, в която не се допускат изкуствени противопоставяния и безсмислени съизмервания.

 

За постигането на тази цел е необходима дългосрочна образователна визия, както и конкретни действия, които включват:

 

  1. Да се засили информационната и рекламна дейност на факултета, подчертаваща неговите силни страни сред по-широка част от обществото. Планирам разговори с тв „Алма Матер“ за заснемане на клипове с наши студенти, които да представят специалностите ни, и това да бъде само част от активното рекламно присъствие на младите лица на факултета.
  2. Заедно със Студентския съвет да продължим практиката на Деня на отворените врати, като засилим и посещенията в различни училища в София и страната, в които смятаме, че има смисъл да рекламираме нашите специалности. Да продължат и онлайн срещите с потенциални кандидати във факултета.
  3. Да засилим работата с базовите ни учители по посока мотивиране на техните ученици да избират специалностите на ФСлФ.
  4. Специално внимание трябва да отделим на учениците, избрали български език и литература като профилиращ предмет.
  5. Планирам разговори с Декана на ФКНФ с цел студентите от западни и източни филологии да могат да избират като втори език не само руски, но и другите славянски езици, при това в повече от един семестър в хода на обучението си, което ще гарантира допълнителни часове за колегите от Славянска и Руска филология.
  6. Да се засили рекламата на СДК обучението не само за преквалификация на учители, но и по посока предлагане на български език като чужд, както и на останалите езици, по които ФСлФ обучава.
  7. Провеждане на периодични дискусии с преподавателите и студентите, засягащи съдържанието и формите на образователния процес и евентуалната актуализация на учебните програми, а и на учебните планове. По-активна работа с магистрите, за да бъдат мотивирани да записват докторските програми на факултета.

 

Постоянна задача трябва да бъде актуализирането и подобряването на функционалността на уебсайта на факултета, който е лицето ни пред българската и международната академична общност и пред бъдещите кандидат-студенти.

 

Научноизследователска дейност

 

ФСлФ е сред водещите факултети в СУ и е важен център на българистиката, славистиката, русистиката и балканистиката в държавата. В този смисъл трябва да задълбочим работата си, за да удържаме и затвърждаваме лидерската си позиция. В плановете ми е да работим по общи проекти в сферата на литературознанието, лингвистиката, дигиталната хуманитаристика, превода, които да ни позволят да отстояваме мястото си сред водещите центрове в страната. В това отношение добре дошли ще са всички изследователски идеи, които могат да ни позволят да задълбочим авторитета на факултета. В момента много преподаватели работят по научноизследователски проекти, но добре би било да се обединим и около идеи, които изискват обща работа, конференции, издаване на сборници и др., както прави това Департаментът по нова българистика към НБУ, който работеше по общ проект за Литературните години, а сега започва проект, посветен на наследството на 90-те. Подобни проекти могат да се финансират по SUMMIT, ФНИ, различни европейски програми. В тази посока следва да задълбочим и работата си с българистичните катедри по света и да подпомогнем лекторите си, защото – както добре знаете – българистиката е в криза и масово се затварят българистични катедри и лекторати.

Ще продължи работата и по опитите да реферираме изданията на факултета, защото в това отношение изоставаме.

Надявам се да продължи и стимулирането на преподавателите, които публикуват в престижни специализирани реферирани и индексирани списания, както и подпомагането на участия в международни и национални форуми. Традиционно във ФСлФ изследователската работа се поставя наравно с образователната по своя принос в издигането на престижа на факултета, като се отчита, разбира се, че някои колеги са отлични преподаватели, но нямат толкова интензивна изследователска дейност. Като не забравяме, че в областта на научните изследвания водеща е най-вече личната инициатива и предприемчивостта на отделния изследовател, а ролята на  Деканския съвет е да подпомага активните и инициативните, но и да стимулира всички в търсенето на научни изяви.

 

Академичен състав

 

В голяма степен ФСлФ отговаря на високи за страната и Европа стандарти за наличен преподавателски и изследователски капацитет. Независимо от това е нужно да продължи политиката за осигуряване на нормално развитие на академичния състав. Трябва да се положат усилия за гарантиране на асистентски позиции за най-добрите докторанти, като в същото време пенсионираните утвърдени преподаватели също трябва да бъдат запазени, най-малко като преподаватели в магистърските курсове.

По различните проекти, в които ФСлФ участва, трябва да се осигурят възможности за допълнителна квалификация на преподавателите и администрацията, особено по отношение на изучаване на нови чужди езици.

Нужно е да се използват всички възможности наши преподаватели да участват като експерти към МОН, в състава на различни литературни журита и комисии. Специално внимание трябва да се отделя и на заслугите на наши преподаватели, които печелят литературни награди, награди за превод, които се изявяват като експерти в медиите, коментират важни лингвистични проблеми и пр.   

 

Студенти и реализация на завършилите факултета

 

От няколко години приемът във ФСлФ е с ДЗИ. По тази причина е още по-важна работата на колеги от факултета и по посока изготвяне на учебните програми и задачите за матурите, както и като оценители на ДЗИ. Радостно е, че нивото на новоприетите студенти не пада, напротив – в последните години се наблюдава повишаването му и констатацията на много колеги е, че успяваме да привлечем истински мотивирани студенти. С оглед на засиления интерес към учителската професия, тази тенденция следва да продължи. В същото време ние трябва добре да рекламираме възможностите, които предлагат нашите програми и по посока на превода, и по посока на работа в чуждестранни фирми, чийто език владеят студентите.

Разбира се, едновременно с истински мотивирани студенти, винаги ще има и  студенти с по-слаба училищна подготовка, но наша задача е  да им дадем необходимите знания и умения, за да се реализират и те като добри специалисти. Затова и както досега, така и за в бъдеще грижата ни трябва да бъде към всички наши студенти, които проявяват желание да учат и полагат необходимите усилия за справяне със задълженията, които налага учебният процес. Тази грижа, обаче, може да се изрази по различен начин и е зависима от времето, в което живеем, и условията на образователния процес. Затова и ще се спра на някои допълнителни мерки, които биха подобрили удовлетвореността на студентите от учебния процес и биха повишили интереса им към магистърските и докторантските програми, предлагани от нас.

Студентите трябва да почувстват нашата помощ в стремежа им да получат максимална подготовка (знания и умения) с цел безпроблемен преход от академичната среда към работното място. Трябва да продължим да им осигуряваме възможно най-добри образователни програми, конкурентни на тези в престижните европейски и световни университети. В голяма степен това се прави и досега чрез професионално обсъждане на всички промени в учебните планове и програми и на предложения за нови курсове, особено на ниво избираеми дисциплини. Важно е да можем да гарантираме добри материални условия за ефективно усвояване на знания и умения от студентите във всички ОКС. Не на последно място заедно със Студентския съвет трябва да работим за обогатяване на научната и културна програма на студентите от различните специалности с цел засилване на интеграцията между тях. Това ще доведе до по-директен обмен на полезна информация, отнасяща се както до учебните програми, така и до реализацията на завършилите и възможности за своеобразна кръжочна дейност. Ще  организираме лекции за студентите по теми, свързани със защитата на интелектуалната собственост и авторските права, технологичния трансфер, изкуствения интелект и др., както и ще засилим интердисциплинарните лекции с преподаватели от други факултети на СУ. И не на последно място, ще стимулираме изнесените обучения, пътуванията, както и обмена по Еразъм, и ще продължим политиката по признаване на избраните предмети в чуждите университети.

Ангажирам се с провеждането на редовни срещи (всеки семестър) на Деканския съвет със студенти от всички курсове с цел поставяне и обсъждане на важни за тях учебни, организационни, научни и социално-битови въпроси, както и на редовни срещи с Факултетния  студентски съвет (ФСС). ФСС трябва да е запознат с целите и задачите на факултета и Университета, както и с постиженията на университетските преподаватели и студенти, и да осигурява активна връзка между академичния състав и студентите.

 

Администрация

 

В последните години броят на заетите във факултетната администрация рязко намаля за сметка на количеството работа. Не мога да обещая, че това ще се промени веднага, но доколкото зависи от мен, ще се постарая да спазваме разумни срокове и да работим в синхрон и дух на сътрудничество, за да се намали напрежението. Имам пълното съзнание, че доброто функциониране на факултета до голяма степен зависи от инспекторите по учебна дейност, инспекторите в деканата, както и тези към катедрите и системните администратори.

 

Стопанска дейност и материална база

 

Поддържането и осъвременяването на материалната база на факултета е от ключово значение за успешната образователна и научна дейност. Ще се постараем да продължат ремонтите на зали и кабинети, на коридорите. Трябва да се намери решение и за проблемите на Библиотеката и залите до Мензата, където се обучават чуждестранни студенти.

Както казах, този план е амбициозен, но и реалистичен. Той е реално изпълним при правилно използване на различни източници на финансиране, сред които:

- перата от бюджета на факултета, предназначени за издръжка на учебната и научна дейност. Повишаването на средствата по тези пера е защитимо пред бюджетната комисия на университета при добре аргументирани наши предложения;

- средства от външни услуги, предлагани от факултета, които остават на разположение на факултета;

- привличане на допълнителни средства за изследователска и образователна дейност чрез проектно финансиране. Не трябва да се подценява фактът, че обогатяването на материалната база на факултета може да стане и чрез изпълнение на инфраструктурни и изследователски проекти по различни програми, включително европейски;

- не на последно място във възможностите за подобряване на материалната ни база е активното привличане на спонсори – дейност, в която имаме също наличен опит, който ще бъде развит през следващите години.

 

Уважаеми колеги,

 

Убедена съм, че обединяването на усилията на всички преподаватели, представители на администрацията и на всички студенти на факултета е в основата на успешната реализация на Мандатната програма. Ако бъда избрана за декан, ще разчитам на Деканския екип, на Факултетния съвет, както и на подкрепата от страна на всеки член на факултета, за да можем заедно да я осъществим в дух на колегиалност и удовлетворение.

 

 

Среща с кандидата за декан на ФСлФ проф. дфн Амелия Личева