Уважаеми колеги,

 

Във връзка с чл. 44 (1) от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет публикуваме протокола от Общото събрание на Факултета по славянски филологии, проведено на 17. 11. 2023 г.

Във връзка с чл. 44 (2) припомняме, че всеки член на събранието има право в определен според ПУДСУ срок и с писмено заявление до председателя да поиска поправка в протокола.

 

                                                         Доц. д-р Владислав Миланов

                                                         Председател на ОС на ФСлФ

 

 

Протокол от заседанието на ОС на ФСлФ, проведено на 17.11.2023 г.