ПРОЦЕДУРА

по атестиране на преподавателите във ФСФ, СУ „Св. Климент Охридски“

 

Драги колеги, в началото на 2024 г. (според графика, изготвен от декана, вж. файл „График_23-24“) ще се проведе атестиране на преподавателите във факултета, които към 1.10.2023 г. имат три (за нехабилитираните преподаватели) или пет (за хабилитираните преподаватели) пълни години преподавателска дейност в СУ „Св. Климент Охридски“ и не са атестирани за този период. Прилагаме документите: Процедура по атестиране в университета – правила (Приложение 4.3); График за провеждане на атестация на научно-преподавателския състав на ФСлФ през 2024 г.; Личен отчет (Приложение 4.1. – с отразени гласуваните от ФС на ФСлФ промени); Приложение 4.2_2023-04 – точкова система на СУ „Св. Климент Охридски“; Анкетна карта за студенти (проучването на студентското мнение се прави всеки семестър по електронен път с изключение на случаите, когато няма достатъчно попълнени анкети от студентите).

 

Ако имате въпроси по процедурата на атестиране, бихте могли да пишете на Атестационната комисия във факултета на адрес

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

или да се обърнете към всеки един от нас: доц. д-р Анета Димитрова  (председател), доц. д-р Надежда Александрова (зам.-председател), доц. д-р Ина Христова, доц. д-р Радост Железарова, доц. д-р Фотини Христакуди, гл. ас. д-р Биляна Радева,  гл.ас. д-р Анна Баранова